5-297COM

5-297COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 1er AVRIL 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Nele Lijnen à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les tests de détection rapide de la bactérie provoquant la maladie de Lyme» (no 5-4842)

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Ik heb vernomen dat er sneltesten op de markt zijn die aantonen of een teek besmet is met Borrelia. De teek moet eerst uit het lichaam worden verwijderd, waarna ze op de teststrips wordt geplaatst en door de sneltest wordt geanalyseerd. De tests zijn verkrijgbaar bij de apotheek, gemakkelijk te gebruiken en de resultaten zijn al na een paar minuten zichtbaar en duidelijk.

Bij honden zijn dergelijke tests moeilijk te gebruiken omdat honden veel teken hebben. Bij mensen kan de test blijkbaar gemakkelijk worden gebruikt.

Dankzij de tests is een snelle opsporing van de bacterie mogelijk, wat belangrijk is voor een succesvolle preventie, behandeling en genezing.

Heeft de minister cijfergegevens over het aantal in België verkochte sneltesten?

Vindt ze het een goede maatregel om de bevolking over het bestaan van die tests te informeren om zo een vroegtijdige opsporing van de bacterie te vergemakkelijken en de kansen op een succesvolle preventie, behandeling en genezing te optimaliseren?

Vindt ze dat de tests een instrument kunnen zijn voor een betere preventie en detectie?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Er zijn inderdaad verschillende tests op de markt en bepaalde apotheken verkopen ze. De validiteit van die tests is echter niet bewezen. Toen het onderzoeks- en referentielaboratorium aangaande de ziekten met vectoriële overdracht van het militair hospitaal Koningin Astrid zich bij een van de producenten informeerde, kreeg het te horen dat de betrokken firma sinds februari laatstleden de productie van de test had stopgezet.

In dit stadium is het gebruik van de tests om verschillende redenen niet aanbevolen. Ten eerste bestaat na een beet door een teek die met Borrelia is besmet - ongeveer 10% van de gevallen - pas een risico op overdracht indien de teek minimum twaalf uur was vastgehecht. Volgens sommige onderzoekers is dat zelfs 24 uur. In de gebruiksaanwijzing van de test staat echter dat de teek moet worden getest binnen acht uren na de vasthechting, wat de test overbodig maakt.

Ten tweede is het sowieso moeilijk de test te interpreteren indien de persoon door een besmette teek werd gebeten. Bovendien ligt het risico om symptomen te ontwikkelen rond 1 tot 2%. De test is in de meerderheid van de gevallen dan ook nutteloos. Ook wordt mogelijk een foute diagnose gesteld en een nutteloze antibioticatherapie opgestart.

Ten derde moet worden vermeld dat elke test 10 euro kost.

De test is geen goed instrument voor een betere preventie en detectie. De detectie van Borrelia bij de teek laat immers niet toe de overdracht van de ziekte te voorspellen.

Bovendien wordt niet aanbevolen om een behandeling op te starten op basis van de aanwezigheid van Borrelia in een teek die bij een patiënt werd verwijderd. Indien geen Borrelia wordt aangetroffen, betekent dat niet dat de patiënt niet is besmet, wat een vals gevoel van veiligheid zou geven. Indien wel Borrelia wordt aangetroffen, dan wil dat nog niet zeggen dat de persoon door de teek is besmet, want de teek heeft misschien niet de tijd gehad om te besmetten.

Ten gevolge van de verhoogde weerstand tegen antibiotica pleiten we er momenteel voor om pas een antibioticabehandeling te starten als er een specifieke aanwijzing is. Het zou dan ook inconsistent zijn om op de frêle basis die de sneltest biedt, een dergelijke behandeling op te starten. Specialisten zoals professor Volker Fingerle hebben zich trouwens uitgesproken over de nutteloosheid van die tests.