5-295COM

5-295COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 1 APRIL 2014 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over ęde aanvragen van asielzoekers die via Bulgarije in BelgiŽ zijn terechtgekomenĽ (nr. 5-4952)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Op 18 februari jongstleden stelde mevrouw Dumery in de commissie voor de Binnenlandse Zaken van de Kamer een vraag over de toepassing van de Dublinverordening voor asielzoekers die via Bulgarije in BelgiŽ aankomen. De staatssecretaris antwoordde toen dat de gedwongen uitvoering van de Dublinbeslissingen tijdelijk wordt opgeschort en dat betrokken asielzoekers dus tijdelijk niet naar Bulgarije worden teruggestuurd.

Tijdens de maandelijkse contactvergadering van het Belgisch Comitť voor hulp aan vluchtelingen op 11 maart is echter gebleken dat de betrokken asielzoekers nog steeds een Dublinbeslissing ontvangen, zijnde een bijlage 26quater, waarbij wordt gesteld dat niet BelgiŽ, maar Bulgarije verantwoordelijk is.

De Dublinverordening dient om de staat aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, zodat asielzoekers niet aan asielshopping kunnen doen en ook niet gedurende lange tijd van de ene lidstaat naar de andere worden verwezen zonder dat hun aanvraag wordt onderzocht.

Door te verklaren dat ons land de bezorgdheid van de VN over Bulgarije deelt en we daarom geen asielzoekers naar dat land terugsturen, maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid af te wijzen voor hun aanvragen, wordt de behandeling van die aanvragen nodeloos vertraagd. Dat een groot deel van de asielzoekers die momenteel vanuit Bulgarije doorreizen, oorspronkelijk uit SyriŽ komt en dus zo goed als zeker bescherming nodig heeft, maakt de situatie nog schrijnender. Bovendien hebben asielzoekers in ons land geen recht op opvang in de tijd tussen een Dublinbeslissing en de effectieve overdracht naar het verantwoordelijke Dublinland. Al deze mensen belanden nu dus op straat.

Als de Dublinoverdracht binnen zes maanden niet wordt uitgevoerd, wordt BelgiŽ volgens de Dublinverordening verantwoordelijk voor de aanvraag. Dan zullen deze mensen dus opnieuw asiel in ons land kunnen aanvragen. Ik hoop dat de staatssecretaris het met mij eens is dat we momenteel bezig zijn met het onnodig uitstellen van de behandeling van aanvragen, met alle nefaste gevolgen van dien. Zal de staatssecretaris daarom deze aanvragen zo spoedig mogelijk laten behandelen?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - De Dublinverordening dient inderdaad om de staat aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Dat is nodig om te vermijden dat asielzoekers aan asielshopping doen.

De situatie van de opvang van asielzoekers in Bulgarije wordt met ondersteuning van de EU van dichtbij gevolgd en een kent positieve evolutie. De belofte en de wil van Bulgarije om de situatie niet enkel te normaliseren, maar ook te verbeteren zijn merkbaar en de verbetering is duidelijk. Bovendien heeft Bulgarije te maken met een dalend aantal nieuwkomers. Ik verwijs hiervoor naar het UNHCR-rapport van 6 maart 2014 en de update van 21 maart 2014.

Enkel de gedwongen uitvoering van de Dublinbeslissingen werd tijdelijk opgeschort. Als de situatie blijft verbeteren, zal BelgiŽ de Dublinverordening voor Bulgarije weer toepassen en uitvoeren.

De cijfers met betrekking tot Bulgarije waren laag en blijven dat. Tussen het begin van dit jaar en 24 maart had de dienst Vreemdelingenzaken niet meer dan twaalf Dublingevallen voor Bulgarije, waaronder slechts een enkele SyriŽr. De impact van de situatie in Bulgarije was voor BelgiŽ dus uiterst gering.