5-292COM

5-292COM

Commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 25 MAART 2014 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «de gift of toezegging van 86 miljoen euro door de Belgische staat aan het Europees Parlement voor bijkomende kantoren» (nr. 5-4906)

De heer Yves Buysse (VB). - Onlangs raakte bekend dat het Europees Parlement meer dan 200 miljoen euro zal spenderen aan het bouwen en huren van overbodige nieuwe kantoorruimtes, die volgens het Europees Parlement noodzakelijk zouden zijn omdat het beslist heeft de parlementsleden meer medewerkers en zichzelf meer personeel te geven. Volgens de documenten zou de aankoop van het TREBEL-gebouw worden gefinancierd met 86 miljoen euro van de Belgische staat.

Ik had graag vernomen wanneer en door wie deze 86 miljoen euro werden ingeschreven of toegewezen aan het Europese Parlement. Werden deze middelen reeds overgemaakt aan het Europees Parlement of zijn ze op een wachtrekening geplaatst? Aan welke voorwaarden is het overmaken van dit geld verbonden?

In 2010 heeft naar verluidt het Europees Parlement de markt verkend voor de mogelijke aankoop en huur van nieuwe kantoren in de Leopoldwijk. Werd daaromtrent vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische staat, leden van kabinetten of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

Volgens interne documenten van het Europees Parlement werd over deze 86 miljoen euro vergaderd met de Belgische staat, maar werd de besteding van die middelen niet goedgekeurd. Welke vraag heeft het Europees Parlement gesteld? Waarom heeft de Belgische staat negatief geantwoord?

Is de regering van mening dat er nog budgettaire ruimte is om bouwprojecten van het Europees Parlement te financieren met Belgisch belastinggeld?

De eigenaar van de grond is de nv Ethias Patrimoine, met als enige aandeelhouder Ethias. Hebben vertegenwoordigers van Ethias of Ethias Patrimoine over het bouwproject TREBEL vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische staat, leden van kabinetten of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

Aangezien het bouwproject TREBEL wordt uitgevoerd met 86 miljoen euro Belgisch belastinggeld, is het logisch dat de Belgische en Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt gevolgd. Is de Belgische regering van mening dat de regels daarvan worden nageleefd? Zo neen, wat zal de Belgische regering daaraan doen?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - De Regie der gebouwen heeft geen opdracht gekregen om bijkomende kantoren ter beschikking te stellen van het Europees Parlement en heeft daarvoor bijgevolg geen begrotingskredieten ingeschreven.

De heer Yves Buysse (VB). - Betekent dit dat geen enkele federale dienst met het Europees Parlement onderhandelt over de financiering?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Daar ben ik niet van op de hoogte, maar als de federale overheid gebouwen ter beschikking moet stellen, moet de Regie der gebouwen daarbij worden betrokken en de eindverantwoordelijkheid dragen.

(De vergadering wordt gesloten om 10.40 uur.)