5-148

5-148

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 (Stuk 5-2788)

Algemene bespreking

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a), rapporteur. - De EU onderhoudt bevoorrechte betrekkingen met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) in het kader van de Overeenkomst van Cotonou. Die overeenkomst berust op drie pijlers die elkaar aanvullen: ontwikkelingssamenwerking, samenwerking inzake economie en handel, en de politieke dimensie.

De Overeenkomst werd op 23 juni 2000 in Cotonou ondertekend en loopt over een periode van twintig jaar (2000-2020). Ze is van kracht geworden op 1 april 2003 en kan tot 2020 om de vijf jaar worden herzien.

Op basis van die Overeenkomst blijft de EU de ACS-landen steunen in de inspanningen die ze leveren om de armoede uit te roeien, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en zich in de wereldeconomie te integreren.

De Overeenkomst voorziet in de goedkeuring van financiŽle protocollen voor elke periode van vijf jaar. In 2013 liep het intern akkoord af van het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), alsook het besluit inzake de landen en gebieden overzee.

De Europese Raad van 8 februari 2013 bereikte een compromis over het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, ten gunste van de ACS-landen en de landen en gebieden overzee. Het totaalbedrag voor het 11e EOF werd vastgelegd op 30506 miljoen euro. Dat politieke akkoord werd geformaliseerd in het financieel protocol over het 11e EOF. Op 28 mei 2013 bekrachtigde de Raad Buitenlandse Zaken, formatie Ontwikkelingssamenwerking, een besluit ter bevestiging van het akkoord met bedoeld financieel protocol. De gezamenlijke ACS-EU-Raad van ministers, die in Brussel plaatshad op 6 en 7 juni 2013, heeft vervolgens op zijn beurt het protocol goedgekeurd en daarmee ook de ramingen van de vastleggingen van de financiŽle bijdragen.

Tegelijkertijd sloten de lidstaten in het kader van de uitvoering van het 11e EOF een intern akkoord waarin het bedrag van het EOF wordt bevestigd, de verdeelsleutel tussen de lidstaten vastgelegd en de verdeling van de totale middelen per enveloppe geregeld.

De verdeling van het totaalbedrag van 30 506 miljoen euro gebeurt als volgt:

Voor BelgiŽ bedraagt de verdeelsleutel 3,24927% van het EOF, wat neerkomt op 991 222 306 euro. Ter herinnering: de Belgische bijdrage aan het 10e EOF (2008-2013) bedroeg 800 674 600 euro, of 3,53% van het totaalbedrag van 22 682 miljoen euro.

De officiŽle ondertekening door de lidstaten van het intern akkoord inzake het 11e EOF vond plaats op 24 juni 2013 te Luxemburg en op 26 juni 2013 te Brussel.

Op inhoudelijk vlak omvat het Intern Akkoord voor het 11e Europees Ontwikkelingsfonds een preambule en twee hoofdstukken: hoofdstuk 1, artikelen 1 tot 6, handelt over de financiŽle middelen en hoofdstuk 2, artikelen 7 tot 15 gaat over de uitvoering en de slotbepalingen.

De artikelen 1 tot 6 betreffen: de middelen van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds; de middelen voor de ACS-landen; de middelen voor de landen en gebieden overzee; de leningen uit de eigen middelen van de Europese Investeringsbank (EIB); de door de EIB beheerde operaties; de middelen voor ondersteunende uitgaven van de Commissie in verband met het Europees Ontwikkelingsfonds.

De artikelen 7 tot 15 gaan over: de bijdragen aan het 11e EOF; het comitť van het Europees Ontwikkelingsfonds; het comitť van de investeringsfaciliteit; uitvoeringsbepalingen; financiŽle uitvoering, boekhouding, controle en kwijting; herzieningsclausule; Europese Dienst voor Extern Optreden; ratificatie, inwerkingtreding en looptijd en, tot slot, authentieke talen.

Alle artikelen van dit wetsontwerp werden door de tien aanwezige senatoren eenparig goedgekeurd.

-De algemene bespreking is gesloten.