5-147

5-147

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 3 AVRIL 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI « Propriété intellectuelle » du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins (Doc. 5-2806)

Vote no 17

Présents : 54
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 10

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - We hebben enkele principiële bedenkingen en pleiten voor een slanke en efficiënte beheersvennootschap. Idealiter int en betaalt elke rechtenmaatschappij op basis van reëel verbruik, Pay per Play en andere modaliteiten. Bovendien moet wat wordt geïnd met zo weinig mogelijk overheadkosten aan de rechthebbenden worden uitgekeerd.

Transparantie en accountability zijn sleutelbegrippen bij het beoordelen van het correcte verloop van deze financiële stromen. De vennootschap kan per definitie niet innen voor niet-aangesloten leden.

Het verplicht collectiviseren van het recht op billijke vergoeding geeft de erkende beheersvennootschappen te veel eenzijdige macht. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor investeringen in binnenlandse producties en prestaties.

De bovengrens voor de werkingskosten is niet realistisch. Slechts één beheersvennootschap zit boven de 15%. Bovendien ontbreken wettelijke bepalingen die inspelen op nieuwe technologische evoluties. Men wil vooral de koek herverdelen en vasthouden aan de verworvenheden, eerder dan instrumenten aanreiken om die koek groter te maken.

Bibliotheken mogen e-boeken niet zomaar uitlenen, zelfs niet als ze daarvoor een vergoeding betalen. Eerst moeten ze de auteur of de uitgever om toestemming vragen. Krijgen ze die niet, dan komt het boek de bibliotheek niet in.

Erfgoedinstellingen, zoals musea en archieven, mogen hun twintigste-eeuwse collecties niet digitaliseren en op een website tonen, zonder een eindeloze zoektocht naar veelal onvindbare rechthebbenden. Onderzoekers moeten het hele land doorreizen om digitale publicaties te mogen inkijken.

Dit alles is het gevolg van het niet aanpassen van het auteursrecht aan de realiteit van de digitale samenleving. Hiermee is het ontwerp uit evenwicht, wat gevolgen heeft voor eenieder die een boek uitleent in de bibliotheek, een museum bezoekt of op een andere manier aan cultuur doet.

Mme la présidente. - Je vous demande de conclure. La justification d'une abstention doit se faire en deux minutes maximum.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Tot slot wordt de praktijk van de billijke vergoeding gevoelig uitgebreid. Ook dat vinden we geen goede evolutie.

Om deze redenen hebben we ons bij de stemming onthouden.

-Le projet de loi est adopté.

-Il sera soumis à la sanction royale.