5-147

5-147

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 3 AVRIL 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Proposition de loi portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les titres-repas et les écochèques (de M. Rik Daems ; Doc. 5-2182)

Discussion générale

M. le président. - MM. Schouppe et Laaouej se réfèrent à leur rapport écrit.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik zou graag willen dat het wetsvoorstel opnieuw naar de commissie gaat. Wat is daarvoor de procedure? Moet het verslag daartoe worden afgekeurd?

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De plenaire vergadering kan gewoon beslissen dat het wetsvoorstel opnieuw naar de commissie wordt verzonden.

De voorzitter. - Een andere mogelijkheid is dat de Senaat het verslag verwerpt. Op deze manier wordt de tekst weer naar de commissie gezonden.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Dat dacht ik ook, maar ik verkies een elegantere oplossing.

We hebben in de commissie een "politiek gevecht" geleverd over de belangrijkste doelstelling van het wetsvoorstel, namelijk de afschaffing van de papieren maaltijdcheque.

Zonder aan het idee van de maaltijdcheque te raken was het initieel mijn bedoeling, op voorstel van de sector overigens, het bedrag van de cheque te laten overschrijven op de rekening van de betrokkene. De minister van Financiën heeft in de commissie gezegd dat de FOD Financiën daartegen geen bezwaar heeft. Het ging dus niet langer om een technische, maar een politieke beslissing. Uiteindelijk bleek er geen meerderheid te zijn voor een overschrijving op de rekening.

In die context hebben de heer Schouppe en ikzelf duidelijk voorgesteld dat, als tussenstap, bij wet zou worden opgelegd dat vanaf een bepaalde datum de maaltijdcheques alleen nog elektronisch zouden worden toegekend en mits naleving van bepaalde voorwaarden: elke uitgever van maaltijdcheques zou slechts met één terminal werken en de begunstigden zouden hetzelfde kaartje moeten gebruiken. Op die manier wordt de huidige chaotische situatie voorkomen waarbij met verschillende terminals en verschillende kaartjes wordt gewerkt, en waardoor het een erg duur systeem wordt.

Door die regeling bij wet op te leggen, zijn we zeker dat de papieren versie uiteindelijk verdwijnt, dat er maar één terminal zal worden gebruikt, die tegen kostprijs wordt geplaatst, en dat de vergoeding minimaal zal zijn.

In de commissie bestond daarvoor geen meerderheid. Daarom heb ik gevraagd het voorstel op de agenda van de plenaire te plaatsen zodat we er een discussie over zouden kunnen voeren. In de commissie werden we voortdurend afgeremd met als argument dat de Nationale Arbeidsraad eerst moest worden geraadpleegd. Welnu, de Arbeidsraad heeft recent zijn formeel advies uitgebracht en zegt dat de papieren maaltijdcheque moet verdwijnen en dat er vanaf 2016 alleen nog elektronische maaltijdcheques mogen worden uitgegeven.

De NAR, die vanaf het begin in onze richting leek mee te denken, heeft nu dus formeel bepaald dat, naar het oordeel van werkgevers en vakbonden, de elektronische maaltijdcheque uiterlijk op 1 januari 2016, met inachtneming van een aantal voorwaarden, moet worden ingevoerd. Er is een overgangsperiode in 2015. Omdat de NAR als adviesorgaan alleen maar adviezen kan uitbrengen, hebben een paar senatoren het initiatief genomen voor dit wetsvoorstel.

Door het feit dat we geen meerderheid achter ons kregen in de commissie, dreigt het voorstel niet voor de verkiezingen aangenomen te worden waardoor de hele zaak op de lange baan wordt geschoven, voorbij de datum die ook de NAR voorstelt. Om erger te voorkomen lijkt het mij dus logisch om te proberen het voorstel terug te zenden naar de commissie.

Wat de procedure betreft, is dat perfect mogelijk. Het aangepaste wetsvoorstel kan dan alsnog in de senaatscommissie en in een plenaire vergadering nog voor de ontbinding van het parlement goedgekeurd worden. Tijd om het in de Kamer te laten goedkeuren, zal er niet meer zijn. Maar er is wel een lichtpunt. Een wetsvoorstel dat vóór de ontbinding in één van de kamers is goedgekeurd komt wel op de lijst van verval ontheven ontwerpen waardoor het door een volgende regering weer kan worden opgepikt. Zo gaat er minder kostbare tijd verloren.

Dat is de inzet van mijn vraag aan de plenaire vergadering om dit wetsvoorstel terug te zenden naar de commissie.

De voorzitter. - De leden van de Senaat kunnen, indien mogelijk bij consensus, of anders bij zitten en opstaan, beslissen om het wetsvoorstel terug te zenden naar de commissie.

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - We zijn zeer tevreden dat de NAR een bocht heeft gemaakt en nu heeft bevestigd dat de papieren maaltijdcheques dienen te worden afgeschaft. Dat betekent nog niet dat alle elementen van ons voorstel zonder meer aanvaard worden. We willen er verder voor blijven ijveren dat de kostprijs voor de handelaars en de mogelijke nadelen voor zowel werknemers als werkgevers verder worden weggewerkt. We hebben uitgerekend dat het zou gaan om een kost tussen 125 en 175 miljoen euro. We willen dat het goedkoper kan en dat de voordelen uitsluitend ten goede komen aan de handelaars en de werknemers.

M. Philippe Mahoux (PS). - J'ai suivi à distance la discussion interminable sur la proposition initiale de M. Daems qui voulait non pas remplacer les titres-repas papier par des titres électroniques, mais les verser automatiquement sur un compte.

Nous nous sommes opposés à cette proposition en raison des multiples problèmes que cela risquait d'entraîner. Dans un avis, le Conseil national du travail s'était opposé à cette proposition, considérant par ailleurs que la transformation des titres papier en titres électroniques était une piste envisageable.

Je perçois dès lors mal pourquoi M. Daems demande à présent, sans raison concrète, un renvoi en commission alors qu'un excellent rapport de la commission conclut au rejet de la proposition. Nous allons donc nous prononcer sur un texte qui rejette sa proposition. Je ne comprends donc pas très bien l'objet de la demande de M. Daems.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb een opmerking over de procedure. Stel dat we nu beslissen om het voorstel naar de commissie terug te zenden. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de commissie een verslag heeft goedgekeurd. We kunnen de bespreking dus niet zomaar heropenen.

Het punt staat hoe dan ook op de agenda van de plenaire vergadering. Een eventuele terugzending had dan ook aan het begin, en niet in de loop van de vergadering, moeten gebeuren.

M. le président. - Nous venons de faire la même chose pour une autre proposition.

Si M. Daems demande le renvoi en commission, nous devons nous prononcer par un vote.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Op het wetsvoorstel waarnaar u verwijst, was een amendement ingediend. Om dat te bespreken is het wetsvoorstel naar de commissie teruggezonden.

Op het voorliggende wetsvoorstel is geen amendement ingediend.

M. le président. - Selon l'article 40.1, 3º du règlement du Sénat, la demande de renvoi suffit.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais connaître le fait nouveau qui justifierait un renvoi en commission.

De voorzitter. - Nogmaals, krachtens artikel 40.1, 3º van het Reglement volstaat de vraag om terugzending.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik zal de heer Mahoux haarfijn uitleggen wat het nieuwe element is.

Tijdens het debat over de maaltijdcheques hebben verschillende collega's steeds herhaald dat ze geen conclusies konden trekken omdat er geen officieel advies van de Nationale Arbeidsraad was. Collega Schouppe, ikzelf en anderen vonden dat minder belangrijk omdat we de voorstudies van de NAR kenden. Ik heb in de commissie ook meegedeeld dat de NAR het er minstens mee eens was om de elektronische cheques te verplichten. Omdat er geen officieel advies was, waren we bereid om het oorspronkelijke voorstel om het geld op de rekening te storten, te amenderen en de elektronische maaltijdcheque te verplichten. Daarmee zouden de bedrijven immers al tientallen miljoenen uitsparen.

Het nieuwe element is dat de NAR inmiddels een officieel advies heeft meegedeeld. Tot mijn verbazing staat daar uitdrukkelijk in dat hij wil dat de papieren maaltijdcheques worden afgeschaft, dat de elektronische maaltijdcheques voor iedereen worden verplicht en dat vanaf een welbepaalde datum. Dat komt dus overeen met het oorspronkelijke voorstel, waarover sommigen zich bij ontstentenis van dat officiële advies niet wilden uitspreken.

Het zou een grote vooruitgang zijn, mocht de commissie die wijziging alsnog aanbrengen. De tekst moet dus eerst in de commissie worden geamendeerd en nadien in plenaire vergadering worden goedgekeurd. Dan is het wetsvoorstel alvast in één assemblee goedgekeurd en kan het op de lijst van de van verval ontheven ontwerpen worden geplaatst. De volgende regering kan het dan meteen in het parlement indienen.

De PS heeft verdorie maandenlang gezegd dat ze mijn voorstel wel wilde goedkeuren, maar dat ze het advies van de NAR afwachtte. Wel, dat advies is er nu.

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur le président, je ne suis pas du tout d'accord. Votre interprétation n'est pas correcte. Sinon je demande une suspension de séance ou le vote nominatif. Si vous voulez bloquez nos travaux, ce sera votre responsabilité. M. Daems n'a pas demandé formellement le renvoi en commission.

M. le président. - C'est la procédure, monsieur Mahoux !

M. Philippe Mahoux (PS). - M. Daems a demandé si, pour relancer le débat, il valait mieux demander le renvoi en commission ou voter.

(M. Daems remet la demande écrite de renvoi au président.)

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur le président, ce n'est pas juste ! Seule une personne a le droit de s'exprimer et cette personne...

M. le président. - ... c'est vous !

M. Philippe Mahoux (PS). - Ce n'est pas moi. La demande vient d'être déposée, vous ne l'aviez donc pas...

M. le président. - Nous allons procéder au vote par assis et levé.

M. Philippe Mahoux (PS). - J'ai demandé un vote nominatif. Vous ne respectez pas la procédure. C'est scandaleux.

-La proposition de renvoi est adoptée par assis et levé.

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est scandaleux. J'ai demandé un vote nominatif.

M. le président. - Nous passons à la discussion du point suivant à l'ordre du jour.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je demande une suspension de séance. Ce qui vient de se passer est scandaleux. Non seulement le vote par assis et levé est scandaleux mais il en a été de même pour la manière de compter les votes. (Brouhaha, discussions en sens divers.)

M. le président. - M. Mahoux demande une suspension de séance.

La séance est suspendue pendant dix minutes.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je demande une réunion d'urgence du bureau.

M. le président. - Je viens de suspendre la séance. Dans dix minutes vous pourrez répéter votre demande.

(La séance, suspendue à 13 h 00, est reprise à 13 h 20.)

M. le président. - Nous reprenons nos travaux.

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur le président, vous avez le privilège d'occuper le fauteuil présidentiel, mais ce n'est qu'en remplacement de la présidente. Celle-ci vient de me téléphoner en m'indiquant qu'elle devrait être ici dans dix minutes, après avoir assisté à des funérailles d'un membre de sa famille. Je demande donc que la réunion du bureau que j'avais demandée ait lieu en présence de la présidente. Si vous mettez mes propos en doute, je demanderai au greffier de prendre contact immédiatement avec la présidente pour connaître sa décision. En attendant, je propose que nous ne reprenions pas les travaux.

M. le président. - La parole est à M. Delpérée.

M. Francis Delpérée (cdH). - Je demande une suspension de séance, monsieur le président.

De heer Huub Broers (N-VA). - Voorzitter, u hebt de ochtendvergadering geschorst en niet gesloten. Ik zie dus niet in waarom we de komst van voorzitster de Bethune moeten afwachten.

M. le président. - Le Bureau est convoqué par la présidente qui m'a demandé de la remplacer. Par conséquent, j'exerce la fonction de président. Je n'ai pas convoqué le Bureau. La demande en a d'ailleurs été formulée après la suspension.

M. Francis Delpérée (cdH). - Vous n'êtes pas le président, vous exercez les fonctions de président. Ce n'est pas la même chose.

M. le président. - La présidente m'a demandé d'assurer la présidence de cette Assemblée.

Je ne tolère pas que l'on mette ma neutralité en doute. Je suis la procédure fixée à l'article 40 du Règlement.

(Interruption de M. Mahoux.)

Je ne tolère en outre pas du tout que l'on mette en doute la neutralité des fonctionnaires.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous en reparlerons. C'est en tout cas une faute. Quand on préside une assemblée comme la nôtre, on tente d'éviter toute position partisane.

Mme de Bethune, revenant des funérailles d'un membre de sa famille, se trouve à cinq minutes du Sénat. Il me paraît dès lors assez logique, étant donné l'absence d'urgence, d'attendre qu'elle arrive.

Il s'agit d'un incident sérieux. Vous avez refusé la parole à M. Laaouej après que M. Daems a formellement demandé de renvoyer le texte en commission. Or le règlement prévoit bel et bien que lorsqu'une telle demande est formulée, un sénateur peut réagir. On a proposé que ce soit M. Laaouej qui le fasse. Vous l'avez refusé. Le règlement n'a donc pas été respecté. Vous l'avez interprété de manière partisane.

Par ailleurs, lorsqu'une demande de renvoi est formulée, il est possible de procéder par assis et levé, sauf en cas de demande de vote nominatif. Or vous avez refusé celle-ci. Peut-être s'agit-il d'une méconnaissance du problème de votre part. Vous avez peut-être pris ces deux décisions sur le conseil de votre greffier mais elles ne respectent pas le règlement. Je demande dès lors que le bureau examine les faits et entende les uns et les autres avant de poursuivre nos travaux ou de les reprendre sous la présidence de Mme de Bethune.

De voorzitter. - Het Bureau wordt samengeroepen door de voorzitter. De voorzitter is niet aanwezig. Ik stel voor dat we verder gaan met het volgende punt van onze agenda.

M. Richard Miller (MR). - M. Delpérée a demandé une suspension de séance. Elle est de droit !

M. Ahmed Laaouej (PS). - Vous allez arrêter votre cinéma, monsieur le président ad interim !

M. Francis Delpérée (cdH). - J'ai demandé qu'il soit sursis à la suite de nos travaux. Vous devez mettre cette proposition en délibération car il ne vous revient pas de décider s'il y a suspension ou pas.

M. le président. - Selon le règlement, tout membre peut demander une suspension.

(La séance, suspendue à 13 h 27, est reprise à 13 h 28.)

M. le président. - Nous reprenons nos travaux.

M. Francis Delpérée (cdH). - Je redemande une suspension.

De voorzitter. - Ik wil onze werkzaamheden voortzetten; ik heb geen verborgen agenda.

We zullen stemmen bij zitten en opstaan over het nieuwe verzoek tot schorsing van de heer Delpérée, die een spelletje speelt waarmee in het Reglement geen rekening is gehouden.

Mme Olga Zrihen (PS). - Je demande une suspension de séance.

De voorzitter. - U kunt niet blijven een schorsing vragen.

M. Francis Delpérée (cdH). - Vous vous moquez du Sénat.

M. le président. - Non, c'est vous qui vous moquez de moi !

M. Francis Delpérée (cdH). - Monsieur le président, je tiens à dire que c'est la première fois en dix ans qu'un président du Sénat, ou quelqu'un qui fait fonction de président du Sénat, me montre du doigt et me crie dessus. Je n'accepte pas ces façons de faire. Vous n'êtes pas digne de la fonction que vous exercez.

De heer Huub Broers (N-VA). - Volg dan maar eens de werkzaamheden in de Kamer, die een socialistische voorzitter heeft. Daar zijn zulke taferelen dagelijkse kost.

M. le président. - Le greffier vient d'essayer de joindre la présidente. On affirme tout et son contraire sur la présidente, mais je constate simplement qu'elle ne répond pas au téléphone.

Mme Olga Zrihen (PS). - Monsieur le président, vous n'avez pas le droit de remettre en cause la parole d'un parlementaire. C'est un vrai scandale ce que vous faites ! Je suis prête à téléphoner à la présidente. Si elle répond, que dois-je lui dire ?

M. le président. - M. Mahoux a demandé au greffier de prendre contact avec la présidente, mais jusqu'à présent, les tentatives du greffier sont restées vaines.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Cette ambiance détestable n'est pas à l'image du Sénat.

Mme Olga Zrihen (PS). - Permettez-moi de vous interrompre. J'ai Mme la présidente en ligne et elle m'apprend qu'elle est au Sénat.

M. le président. - La parole est à Mme Tilmans.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Je voudrais ramener un peu de sérénité et de dignité dans notre hémicycle. Je souhaite que l'on attende la présidente.

Il ne s'agit pas d'une opposition de personnes. Par respect pour le souhait de collègues, je demande à mon tour une suspension de séance de dix minutes.

De voorzitter. - Ik zal de vergadering schorsen tot de voorzitster er is.

(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à 14 h 40.)

(Mme Sabine de Bethune, présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)