5-146

5-146

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MAART 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft (Stuk 5-2783)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Van Hoof voor een mondeling verslag.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V), rapporteur. - De commissie voor de Justitie heeft gisteren het wetsontwerp besproken tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft. Dat ontwerp werd vorige week donderdag door de Kamer overgezonden.

In de inleidende uiteenzetting verduidelijkte de vertegenwoordiger van de minister dat het voorliggende wetsontwerp zich beperkt tot het coördineren van een reeks hervormingen in het licht van de allereerste hervorming die tijdens deze zittingsperiode is goedgekeurd, namelijk de wet van 19 juli 2012 op de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Concreet past dit wetsontwerp de gloednieuwe hervorming van het statuut van gerechtsdeurwaarders - de wet van 7 januari 2014 - in de wet van 19 juli 2012 op het gerechtelijk arrondissement Brussel in.

Daarnaast worden overgangsbepalingen ingevoegd na suggesties tot verbeteringen vanuit de magistratuur en het gerechtspersoneel, onder andere om de continuïteit te verzekeren van de rechtszaken die hangende zijn op het moment dat de hervorming van kracht wordt.

Ten slotte moet artikel 412 van het Gerechtelijk Wetboek worden aangepast om de wet van 19 juli 2012 af stemmen op de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht.

Tijdens de bespreking in de commissie stipte de heer Vanlouwe aan dat voorliggende wetsontwerp aanpassingen inhoudt van wetgeving die nog maar pas is aangenomen, in casu met betrekking tot de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen. Hij gaf aan dat het geen goede werkwijze is om wetten die nog maar pas zijn aangenomen, enkele maanden later al te moeten aanpassen.

Hij vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de nieuwe kaders in het gerechtelijk arrondissement Brussel en Halle-Vilvoorde.

De minister antwoordde dat voorliggend ontwerp wel degelijk de zeer recente wijziging van het Gerechtelijk Wetboek verduidelijkt.

Wat de invulling van de kaders betreft, antwoordde de minister dat de kaders in alle rechtbanken voor minstens 90% zijn ingevuld. In de meeste gevallen ligt het percentage zelfs hoger. De kaders van de Franstalige rechtbanken van eerste aanleg zijn bijvoorbeeld voor 96% ingevuld, het percentage bij de griffiers is 92% en bij het overige personeel 95%. Soortgelijke percentages gelden ook voor de andere rechtbanken in Brussel. De FOD Justitie heeft een aanzienlijke inspanning geleverd om de vacante plaatsen zo snel mogelijk te publiceren, zodat versneld tot indienstneming kan worden overgegaan. Aldus kunnen zowel het Nederlandstalige parket Halle-Vilvoorde, het parket Brussel en de rechtbanken beschikken over de door de wetgever vastgestelde kaders. Wat de Franstalige substituten voor Halle-Vilvoorde betreft, is aan de procureur-generaal de vraag tot detachering gesteld; diens antwoord wordt eerstdaags verwacht.

Bij de stemming in de commissie werden de artikelen 1 tot en met 11 aangenomen met 9 stemmen tegen 1 stem, bij 3 onthoudingen.

Het wetsontwerp in zijn geheel is aangenomen met 9 tegen 4 stemmen.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Zoals de rapporteur heeft aangehaald, heb ik tijdens de commissievergadering gewezen op de snelle manier van werken en het risico op problemen, lacunes en onvolkomenheden, dat daarmee samenhangt.

Hoewel de voorliggende wet niet onmiddellijk een reparatiewet wordt genoemd, is ze dat uiteindelijk wel. De rapporteur heeft daarop uitdrukkelijk gewezen. Het ontwerp dat de commissie pas gisteren heeft goedgekeurd en dat nu naar de Kamer moet, komt er namelijk op neer dat drie recente wetten worden gewijzigd, met name die van 19 juli 2012, van 15 juli 2013 en van 7 januari 2014. Bestaande wetgeving is dus op enkele maanden tijd voorwerp geworden van nieuwe wijzigingen en aanpassingen.

Tijdens de bespreking heb ik ook gevraagd naar de invulling van de kaders. Ik heb slechts een gedeeltelijk antwoord mogen aanhoren. Mijn vragen hadden meer bepaald betrekking op de invulling van de gedetacheerde kaders, met name wanneer Franstalige substituten-procureur des Konings vanuit Brussel zouden worden gedetacheerd naar Halle-Vilvoorde. Daarop is tijdens de commissiebespreking alleen maar geantwoord dat de betrokken functies zouden worden opengesteld. Het is dus niet zeker of er daarvoor kandidaten zijn, dan wel of er Chinese vrijwilligers moeten worden aangewezen.

Graag had ik daarover alsnog duidelijkheid gekregen vanwege de regering.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Zoals ik in mijn verslag al zei, is de vraag over de detachering van Franstalige substituten naar Halle-Vilvoorde gesteld aan de procureur-generaal. Diens reactie zal binnenkort beschikbaar zijn. Dat is althans het antwoord van de regering dat in het verslag is opgenomen.

M. Alain Courtois (MR). - Sur ce point, j'avais posé la question hier en commission ; il m'a été répondu que la procédure était engagée.

Je suis également attentif à la question de savoir si des substituts du procureur du Roi francophones iront à Asse.

M. Johan Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord. - Je peux vous confirmer que la loi sera exécutée et qu'on avance bien mieux que prévu ; Mme Turtelboom a établi un tableau des progrès. Rappelons que d'aucuns avaient déclaré ici que c'était impossible ou qu'on s'était fait rouler. Les cadres sont en voie d'être remplis ; ils le sont déjà à plus de 90%. Toutes les procédures sont en cours et nous serons prêts en temps utile. Je pense que c'est une réussite.

Bien entendu, toutes les garanties contenues dans la loi seront scrupuleusement respectées.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ik dank de minister en de twee collega's voor hun verduidelijking. Als blijkt dat geen Franstalige substituten-procureur des Konings kandidaat zijn om naar Halle-Vilvoorde te worden gedetacheerd, dan is het misschien nuttig op dat punt gewoon de wet te wijzigen, in de plaats van Chinese vrijwilligers aan te wijzen.

-De algemene bespreking is gesloten.