5-146

5-146

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MAART 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over źde oplevering van het forensisch psychiatrisch centrum te Gent╗ (nr. 5-1381)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Een onderaannemer is een beetje loslippig geweest en vermeldde in een of andere nieuwsbrief dat het forensisch psychiatrisch centrum in Gent pas in mei zal worden opgeleverd. Opnieuw vertraging dus. Ik maak me daar een beetje zorgen over. Niemand twijfelt eraan dat het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum hoogdringend van start moet gaan. Toch worden de oplevering van het gebouw en de aanwijzing van de uitbater steeds uitgesteld. In al mijn eerdere vragen hierover beklemtoonde ik steeds de grote onduidelijkheid in het dossier.

Met enige argwaan verwijs ik ook naar het proefdraaien van de nieuwe gevangenis van Beveren. Tijdens dat weekend kwamen er heel wat mankementen, problemen met de infrastructuur en de elektronica, aan het licht. Ik neem aan dat dat in het forensisch psychiatrisch centrum in Gent niet anders zal zijn.

Er is ook nog altijd geen uitbater aangewezen. Via via hoor ik dat de kans groot is dat Sodexo wordt voorgedragen.

Ik heb vragen bij deze kandidatuur; Sodexo werkt immers met een Nederlandse zorgdienst samen die de sector van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen nauwelijks kent. Ik vrees dat de werking van het forensisch centrum, meer bepaald wat de uitstroom betreft, daar niet mee gediend zal zijn.

De minister gaf begin februari aan dat het nog kwestie van weken was vooraleer alles in de plooi zou vallen. We zijn nu twee maanden verder.

Bevestigt de minister de vertraging in de oplevering van het forensisch psychiatrisch centrum van Gent? Welke verklaring heeft de minister hiervoor? Wanneer zal de oplevering ten laatste exact gebeuren? Wanneer denkt ze dat het forensisch psychiatrisch centrum operationeel zal zijn? Wanneer zal een uitbater worden aangesteld?

Ik breng de minister er uitdrukkelijk van op de hoogte dat het parlement graag en snel volledige duidelijkheid wil krijgen, vˇˇr de verkiezingen en liefst vˇˇr ons land een periode van lopende zaken ingaat.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Voor de vragen over de stand van het gebouw en de infrastructuur verwijs ik naar de staatssecretaris voor de Regie der gebouwen.

In februari, toen de vraag over de aanwijzing van de uitbater gesteld werd, waren we aan het wachten op het advies van de Inspectie van FinanciŰn over het gunningsverslag. De Inspectie heeft uitdrukkelijk gevraagd met de beide kandidaten een extra onderhandelingsronde te houden om een beter financieel voorstel te krijgen.

Er werden nog een aantal extra vragen gesteld aan de kandidaten. Deze derde ronde werd inmiddels afgerond. Het dossier komt volgende week op de Ministerraad.

De periode waarin het psychiatrisch forensisch centrum volledig zal worden bevolkt, wordt op uitdrukkelijke vraag van de zorgsector tot ÚÚn jaar verlengd. Dit in tegenstelling tot een klassieke gevangenis, waar dat in enkele weken of maanden wordt afgerond. Het gaat immers om een volledig nieuw concept met een totaal andere manier van werken. Ge´nterneerden in de gevangenissen moeten beter worden omkaderd. Door meer tijd te nemen is het mogelijk zorg en bewaking beter op elkaar af te stemmen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik hoop dat het forensisch psychiatrisch centrum snel kan worden geopend.

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Zo snel als mogelijk!

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik blijf me zorgen maken over de Nederlandse partner van Sodexo. De andere kandidaat is zeer nauw verbonden met de sector van de geestelijke gezondheidszorg in ons land. Het zijn misschien vooroordelen, maar ik hoop dat er bij de toewijzing geen stommiteiten worden begaan.

Ik heb ook vernomen dat in het forensisch psychiatrisch centrum te Gent enkel mannen worden toegelaten. Is dat juist? Dreigt er geen probleem te ontstaan op het vlak van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Uiteraard zijn we gebonden door de wet op de overheidsopdrachten. Zoals ik al in eerdere antwoorden heb gezegd, hebben wij alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de prijs, maar vooral de kwaliteit doorslaggevend is bij de keuze. De criteria bestaan voor 60% uit kwaliteitscriteria, en voor 40% uit prijscriteria. We waren zelfs bereid om verder te gaan, maar in dat geval dreigde de wet op de overheidsopdrachten geschonden te worden. Ik maak daarbij de bedenking dat we misschien moeten overwegen om in de toekomst de wet op de overheidsopdrachten aan te passen voor projecten in de zorgsector.

De vorige regering heeft beslist enkel mannelijke ge´nterneerden onder te brengen in het forensisch psychiatrisch centrum te Gent. Op het ogenblik is de problematiek van de ge´nterneerden bij mannen veel omvangrijker dan bij vrouwen. Dit project zal in ieder geval van nabij moeten worden opgevolgd en geŰvalueerd.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik hoop dat er geen problemen op het vlak van discriminatie zullen ontstaan.

Verder begrijp ik perfect dat er een jaar tijd genomen wordt om tot een volledige bezetting van het centrum te komen. Ik hoop dat de exploitant van het forensisch-psychiatrisch centrum op die manier beter tewerk zal kunnen gaan.