5-146

5-146

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MAART 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de erkenning door het RIZIV van de pediatrische diensten die personen met trisomie-21 begeleiden» (nr. 5-1382)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de multidisciplinaire begeleiding van patiënten met een genetische aandoening» (nr. 5-1392)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de RIZIV-conventie voor de multidisciplinaire curatieve opvolging van patiënten met trisomie-21» (nr. 5-1380)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het schrappen van populaire piekuurtreinen in Vlaams-Brabant» (nr. 5-1390)

Terugzending naar commissie

Wetsontwerp tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 5-2497)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (Stuk 5-2518)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Stuk 5-2773) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «het ontbreken van recht op ouderschapsverlof voor het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE» (nr. 5-1379)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ebola-epidemie in Guinee» (nr. 5-1389)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de opsluiting van een ULg-student van Iraanse afkomst» (nr. 5-1391)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «het project Résidence Palace» (nr. 5-1387)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de oplevering van het forensisch psychiatrisch centrum te Gent» (nr. 5-1381)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «de gerechtsdeurwaarders» (nr. 5-1383)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «het dossier van de zes politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj» (nr. 5-1385)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve migranten zonder papieren» (nr. 5-1378)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart (Stuk 5-2775)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO's (Stuk 5-2736) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 (Stuk 5-2482)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart (Stuk 5-2774) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (Stuk 5-2492)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (Stuk 5-2496)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik op 18 maart 2013 (Stuk 5-2519)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013 (Stuk 5-2520)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (Stuk 5-2521)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1º de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, en
2º het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,
en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten (Stuk 5-2732)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2766) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de verzekeringen (Stuk 5-2767) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft (Stuk 5-2783)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de bijzitters van de stembureaus» (nr. 5-1388)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-243)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (van de heer André du Bus de Warnaffe c.s.; Stuk 5-2201)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Benoeming van een Nederlandstalig effectief lid van de Hoge Raad voor de Justitie

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsontwerp tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 5-2497)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (Stuk 5-2518)
Wetsontwerp betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Stuk 5-2773) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart (Stuk 5-2775)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO's (Stuk 5-2736) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 (Stuk 5-2482)
Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart (Stuk 5-2774) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (Stuk 5-2492)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (Stuk 5-2496)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik op 18 maart 2013 (Stuk 5-2519)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013 (Stuk 5-2520)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (Stuk 5-2521)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1º de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, en
2º het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,
en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten (Stuk 5-2732)
Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2766) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de verzekeringen (Stuk 5-2767) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft (Stuk 5-2783)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-243)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (van de heer André du Bus de Warnaffe c.s.; Stuk 5-2201)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Parketten

Arbeidsauditoraten

Rechtbank van eerste aanleg

Arbeidsrechtbanken

Rechtbank van koophandel

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Europees Parlement