5-143

5-143

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de discriminatie van holebi's in Oeganda» (nr. 5-1349)

Overlijden van een oud-senator

Overlijden van een oud-staatssecretaris

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (Stuk 5-2443)

Algemene bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies (Stuk 5-2465)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het bedrijf Royal Doctors» (nr. 5-1340)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van de behandelingen van hepatitis en het uitstel van het plan tegen hepatitis» (nr. 5-1341)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de administratiekosten van de ziekenfondsen» (nr. 5-1346)
Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het rapport van de Verenigde Naties inzake racisme in België» (nr. 5-1339)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de internationale rapporten over de strijd tegen racisme en discriminatie in België» (nr. 5-1343)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «het nieuwe hoofd van de Veiligheid van de Staat» (nr. 5-1342)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Justitie over «de huisvesting van het vredegerecht van Zaventem» (nr. 5-1344)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de aangekondigde staking van de gevangenisartsen» (nr. 5-1345)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «de veiligheid van het Justitiepaleis» (nr. 5-1347)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie over «het seksueel geweld in België» (nr. 5-1350)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de ernstige lacunes in de Expo 14-18» (nr. 5-1348)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saďdi aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de achterstand bij de administratie van het kadaster en de gevolgen voor de gemeentelijke financiën» (nr. 5-1338)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (Stuk 5-2443)

Hervatting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (van mevrouw Cindy Franssen c.s.; Stuk 5-1823)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-2253)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (van de heer Guy Swennen c.s.; Stuk 5-2338)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (Stuk 5-2468)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 5-2470) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (van mevrouw Cindy Franssen en de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-2476)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (van de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-1359)

Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (van mevrouw Cindy Franssen c.s.; Stuk 5-1439)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (van de dames Zakia Khattabi en Mieke Vogels; Stuk 5-1556)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (van de heer Guido De Padt; Stuk 5-273)

Terugzending

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen; Stuk 5-1264)

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns; Stuk 5-1330)

Raadpleging van de Raad van State

Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Stuk 5-2479)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiënten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (van de heer Jurgen Ceder; Stuk 5-1543)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (van mevrouw Marleen Temmerman c.s.; Stuk 5-1550)

Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (van de heer André du Bus de Warnaffe; Stuk 5-1559)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (van mevrouw Marie Arena c.s.; Stuk 5-2016)

Bespreking

Stemmingen

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen