5-145

5-145

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 MARS 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution visant à promouvoir la réindustrialisation de l'Union européenne (de Mme Marie Arena et consorts ; Doc. 5-1950)

Discussion

(Pour le texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques, voir document 5-1950/4.)

De heer Rik Daems (Open Vld), rapporteur. - Dit wordt een zeer nutteloze uiteenzetting. Ik kan immers nu pas het mondelinge verslag geven, nadat het debat reeds voorbij is.

Het voorstel van resolutie werd ingediend op 13 januari 2013 door mevrouw Arena c.s. Voor de indieners is het van cruciaal belang dat België voluit de herindustrialisering van de Europese Unie steunt.

Het voorstel werd uitvoerig besproken en meerdere fracties hebben heel wat amendementen ingediend.

Het voorstel zet onder meer in op de duurzame herindustrialisering en op de strijd tegen protectionisme en dumping. Verder onderschrijft het de baten die de vrijhandel oplevert.

De resolutie verzet zich tegen de stelling van sommigen die denken dat de toekomst van Europa erin ligt om zijn industrie te verliezen. Uiteraard zijn er zonder industrie geen ondersteunende diensten en dus geen economie.

Gelet op de inhoud van de tekst achtten de leden van de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden het belangrijk de aanbevelingen van de resolutie vandaag in plenaire vergadering goed te keuren en dat met het oog op de Europese Lentetop van staats- en regeringsleiders en de sociale partners, die op 20 en 21 maart in Brussel plaatsvindt.

Namens de commissieleden wil ik de bijzonder interessante sprekers nogmaals te danken. De vergaderingen van 4 december 2013 en 22 januari 2014 werden gewijd aan hoorzittingen met de heer Benjamin Denis, adviseur CES, de heer Jonathan Holslag, professor VUB, de heer Frank Vandermarliere, algemeen adviseur Agoria, en de heer Didier Herbert, directeur DG Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie.

In de commissie werden ongeveer tachtig amendementen ingediend. Ze vormen de weerslag van de evolutie van het debat en de evolutie naar de uiteindelijk aangenomen tekst.

De resolutie is scherp gesteld en reikt zeer concrete sporen aan. Ik denk aan het Europees Agentschap voor innovatie, aan de nadruk op duurzame herindustrialisering, aan het accent op de cruciale rol van kleine en middelgrote ondernemingen en aan de baten van vrijhandelsverdragen voor de industrialisering.

We mogen tevens niet blind zijn voor oneerlijke concurrentie vanuit derde landen. Ook moet verder onderzoek worden gedaan naar bepaalde dumpingpraktijken die maken dat er geen level playing field is.

Het geamendeerde voorstel van resolutie werd aangenomen met negen stemmen bij één onthouding.

-La discussion est close.