5-145

5-145

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 MAART 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over ęhet uitstellen van de erkenning van de MoslimexecutieveĽ (nr. 5-1370)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De erkenning van de nieuwe executieve van de moslims stond - eindelijk - gepland voor 16 maart jongstleden.

De minister herinnert zich ongetwijfeld dat ik haar over die erkenning al een vraag heb gesteld bij het begin van deze regeerperiode. Zo lang heeft een en ander dus geduurd. Het is een veel te lange martelgang geweest om de nieuwe executieve te installeren. Op 16 maart werd de erkenning van de executieve opnieuw in extremis verdaagd, zonder dat een nieuw tijdspad werd vooropgesteld.

Iedereen weet dat de nog korte geschiedenis van de moslimexecutieve geen mooi verhaal is. De vastlegging van een door alle betrokkenen aanvaard concept vroeg bijzonder veel onderhandelingen. Een eerste versie van die executieve verzandde in tal van problemen. Zowel het zakelijke beheer, de interne spanningen als de soms zeer twijfelachtige betrokkenheid van de federale overheid versterkten elkaar op negatieve wijze. Toch groeide er een consensus naar een nieuw begin.

Ik moet de minister niet echt overtuigen van de uitzonderlijke relevantie van de moslimexecutieve, zowel wegens de significante aanwezigheid van moslims in ons land als wegens de maatschappelijk turbulente omgeving waarin islamofobie steeds sterker de agenda bevuilt. Niettemin zoekt een overgrote meerderheid van moslims op een open, constructieve wijze en zeer nadrukkelijk een intensieve dialoog met alle overheden. Die dialoog komt echter helaas maar zelden tot stand.

Waarom is de erkenning van een nieuwe moslimexecutieve, die gepland was voor 16 maart jongstleden, uitgesteld? Welke zijn de concrete oorzaken? Waarom besliste de minister de erkenning uit te stellen? Kan de minister een nieuwe datum aankondigen en waarborgen dat die wel zal worden gerespecteerd?

Beaamt de minister dat de erkenning van de nieuwe moslimexecutieve om vele redenen als erg urgent moet worden beschouwd? Erkent de minister de grote noodzaak daarvan, opdat de federale overheid zich kan wenden tot een sterke en gelegitimeerde gesprekspartner voor de moslimgemeenschappen in ons land?

Hoe reageert de minister op berichten van diverse actoren in het veld die wijzen op een mogelijke boycotactie vanuit sommige ambassades en politieke groeperingen? Onderkent de minister de invloed van sommige dictatoriale staten zoals Saoedi-ArabiŽ en een aantal emiraten, die een performante moslimexecutieve percipiŽren als een bedreiging voor hun eigen impact?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Er is inderdaad een akkoord over een nieuwe executieve voor de moslims van BelgiŽ, die op 8 maart verkozen is. Ik ken ook de namen van de leden. De voorzitter van de huidige executieve en de initiatiefnemers willen ter zake echter graag zelf communiceren. Volgens mijn informatie is er een officiŽle plechtigheid gepland op 30 maart.

Intussen heb ik het koninklijk besluit betreffende de erkenning van de nieuwe moslimexecutieve opgesteld. Dat besluit wordt besproken met de coalitiepartners en zal van kracht worden tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het koninklijk besluit erkent de moslimexecutieve als gesprekspartner van de overheid inzake het beheer van de temporaliŽn van de erediensten, in uitvoering van artikel 181 van de Grondwet. Het is mede door dat aspect voortdurend te benadrukken - en aldus niet mťťr verwachtingen te creŽren dan wat wettelijk noodzakelijk is - dat de verkiezing en de interne organisatie ditmaal in een grote sereniteit is verlopen.

Daarnaast is het initiatief dit keer volledig overgelaten aan de moslimgemeenschap zelf. Dat is eigenlijk de logica zelve. Volgens de Grondwet mag de overheid immers niet bepalen op welke manier een bepaalde gemeenschap zich organiseert. Dat geldt ook voor alle andere erediensten en levensbeschouwingen. Zowel de Raad van State als het Grondwettelijk Hof eist trouwens dat de overheid op die manier handelt om de scheiding tussen Kerk en Staat te respecteren.

De nieuwe executieve zou gebaseerd zijn op een vzw-structuur. Dat is een logische keuze. Samen met de heer Anciaux hoop ik dat de overheid, na twaalf jaar en na een periode van echte onbestuurbaarheid, weer een redelijke gesprekspartner krijgt.

In het koninklijk besluit dat reeds is opgesteld, wordt louter akte genomen van het feit dat de moslimgemeenschap van BelgiŽ erin geslaagd is een nieuw bestuur samen te stellen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het antwoord van de minister betekent voor mij belangrijk en goed nieuws. Het verheugt me dat er een officiŽle plechtigheid is gepland op 30 maart 2014 en dat het koninklijk besluit klaar is.

Het enige wat me een beetje ongerust maakte, was de bespreking met de coalitiepartners die de minister aankondigde. Maar ik begrijp dat die bespreking inmiddels achter de rug is. Daar kan ik alleen gelukkig om zijn.

Het is belangrijk dat de moslimgemeenschap haar vertegenwoordiging zelf organiseert, maar ook dat de heel de gemeenschap een goede gesprekspartner heeft. Die is er nu eindelijk. De bevalling was moeilijk, maar ik hoop het een mooi kind wordt.