5-2410/2

5-2410/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

25 MAART 2014


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER SIQUET


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsvoorstel werd in de Senaat ingediend op 13 december 2013 (zie stuk Senaat nr. 5-2410/1).

Het wetsvoorstel neemt wetsvoorstel nr. 5-549/1, ingediend op 1 december 2010, over, en past het aan.

De commissie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergaderingen van 12 maart 2014 en 25 maart 2014.

II. BESPREKING

12 maart 2014

De heer Bellot leidt het wetsvoorstel in door te verwijzen naar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ž 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft van mevrouw Sa´di (stuk Senaat, nr. 5-1665/1), dat hetzelfde artikel wijzigt en dat ook in commissie wordt besproken. De twee voorstellen hebben niet dezelfde inhoud, maar wijzigen hetzelfde artikel van het Burgerlijk Wetboek.

Na aankoop van een consumptiegoed moet de consument kunnen bewijzen op welk ogenblik de levering plaatsvond als hij een wettelijke of contractuele garantie wil genieten. Vaak dient het kasticket als waarborgcertificaat en is dat het enige aankoopbewijs. Dit kasticket wordt vaak op thermisch papier gedrukt, dat gevoelig is voor licht of warmte, waardoor de letters erop gewist of onleesbaar worden voor het einde van de waarborg. Dan is het voor de koper onmogelijk om nog aanspraak te maken op de waarborg.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om de consument beter te beschermen bij de aankoop van consumptiegoederen, maar ook om de kleinhandelaars en de distributeurs meer mogelijkheden te geven om te bewijzen dat zij een bepaald product op een welbepaalde datum hebben verkocht.

Er wordt voorgesteld dat het ticket verplicht schriftelijk vermeldt dat het risico bestaat dat het voor het verstrijken van de waarborgtermijn onleesbaar wordt. De consument kan dan de nodige maatregelen treffen (een fotokopie van het ticket maken bijvoorbeeld) om de wettelijke of contractuele garantie te laten gelden, zelfs als het kasticket onleesbaar is geworden. Deze vermelding is alleen verplicht voor tickets die op thermisch of lichtgevoelig papier zijn gedrukt. De Koning zal, na raadpleging van de Raad voor het verbruik en van de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO, de inhoud en de vorm van die vermelding bepalen.

Het wetsvoorstel neemt wetsvoorstel nr. 5-549/1 over en past het aan door dit maal artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen.

25 maart 2014

De heer Schouppe is van oordeel dat het voorstel inhoudelijk interessant is, omdat dit een oplossing kan bieden indien er discussies zouden ontstaan tussen de verkoper en de consument.

Spreker is niet akkoord met het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ž 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft van mevrouw Sa´di (zie stuk nr. 5-1665/1) dat door de commissie aangenomen werd. Hij kan wel instemmen met voorliggend voorstel van mevrouw Tilmans c.s. aangezien dit een administratieve formaliteit betreft.

III. STEMMINGEN

Het wetsvoorstel in zijn geheel wordt ongewijzigd aangenomen met 8 tegen 2 stemmen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitster,
Louis SIQUET. Fauzaya TALHAOUI.

Tekst aangenomen door de commissie (zie stuk Senaat, nr. 5-2410/1 — 2013/2014).