5-1950/4

5-1950/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 MAART 2014


Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen


AMENDEMENTEN


Nr. 73 VAN MEVROUW ARENA

Punt C1

In de considerans, een nieuw punt C1 invoegen, luidende :

« C1. Gelet op het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie. »

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie werd geschreven voor de onderhandelingen inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie waren afgerond.

Marie ARENA.

Nr. 74 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER EN MEVROUW ARENA

Punt 3

Punt 3 van het dispositief aanvullen als volgt :

« in het bijzonder om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren en de ontwikkeling van een milieuvriendelijke kringloopeconomie te steunen. »

Verantwoording

Om op succesvolle wijze de uitdagingen van de wereldwijde concurrentie aan te kunnen, is het essentieel dat de EU de nodige middelen uittrekt om aan de top te komen inzake innovatie.

De verschillende genoemde domeinen kunnen aan de basis liggen van een grote verscheidenheid aan nieuwe processen, producten en diensten, waaronder ook de ontwikkeling van volledig nieuwe industrieën gedurende de komende decennia, en dit bovendien in het kader van de duurzame ontwikkeling.

De EU moet goederen en diensten kunnen produceren terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan de beperking van de consumptie en van de verspilling van grondstoffen en niet-hernieuwbare energie, en nieuwe technologieën worden aangemoedigd.

François BELLOT.
Richard MILLER.
Marie ARENA.

Nr. 75 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER

Punt 1

Punt 1 van het dispositief aanvullen als volgt :

« — een klimaat te bewerkstelligen dat de samenwerking tussen ondernemingen stimuleert, en dit meer bepaald door een beleid te voeren dat de wederzijdse uitwisseling tussen sectoren ontwikkelt, bijvoorbeeld tussen de traditionele productiebedrijven en de KMO’s;

— het vernieuwend vermogen van de ondernemingen en ook het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. »

Verantwoording

Het industrieel beleid heeft als doel gunstige voorwaarden te creëren voor het concurrentievermogen van de ondernemingen.

Dit amendement wil de belangrijkste doelstellingen vaststellen van het industrieel beleid dat gevoerd dient te worden : dit beleid moet gericht zijn op het verbeteren van de economische omgeving van de ondernemingen en meer in het bijzonder de KMO’s.

Hiertoe dient er synergie en samenwerking te zijn tussen de ondernemingen.

Het industrieel beleid van de EU behelst ook innovatie en onderzoek en ontwikkeling.

De EU moet de concrete ambitie en het doel hebben om opnieuw een sterke industriële basis uit te bouwen, waarbij zowel traditionele als hoogtechnologische sectoren betrokken zijn, en om het belang van onderzoek en ontwikkeling en van innovatie, naast informatie- en communicatietechnologieën, in al zijn vormen te versterken.

Om dat te bereiken, vroeg de strategie van Lissabon dat elke Staat jaarlijks drie procent van zijn BBP aan onderzoek en ontwikkeling zou besteden. Jaren later hebben we dit streefcijfer nog steeds niet bereikt en ligt het gemiddelde voor de lidstaten rond de 1,9 %. Alleen Zweden en Finland besteden meer dan 3 % van hun BBP aan dit doel.

Indien alle EU-lidstaten deze doelstelling bereiken tegen 2020 zouden er 3,7 miljoen banen kunnen worden gecreëerd en zou het jaarlijkse BBP van de EU stijgen met 795 miljard euro.

Nr. 76 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER

Punt 1/1

In het dispositief, een nieuw punt 1/1 invoegen, luidende :

« 1/1. op Europees niveau te pleiten voor een evaluatie van de impact van het beleid en de regelgeving van de Europese Unie. »

Verantwoording

Het industrieel beleid is ingebed in de andere beleidslijnen van de EU, zoals het handelsbeleid, de interne markt, de werkgelegenheid, of nog « onderzoek en ontwikkeling ».

Al deze elementen samen kunnen een grote invloed hebben voor het concurrentievermogen van de industrie op het vlak van kosten, prijzen en innovatie.

De indiener pleit dan ook voor het uitvoeren van een ex ante- en ex post-evaluatie van alle beleidsinitiatieven op nationaal en Europees niveau die een aantoonbaar effect zouden kunnen hebben op het concurrentievermogen van de industrie.

Bedoeling daarvan is de bestaande regelgeving verbeteren, ten voordele van het industrieel concurrentievermogen.

Nr. 77 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER

Punt 2/1

In het dispositief, een punt 2/1 invoegen, luidende :

« 2/1. — Een economisch en industrieel beleid te verdedigen dat beantwoordt aan de specifieke noden van de KMO’s :

— wat de toegang tot financiering betreft en meer bepaald door de rol van het Europees Investeringsfonds te versterken, door de mogelijkheid van microkredieten uit te breiden en door initiatieven te steunen die bedoeld zijn om de toegang tot risicokapitaal te vergemakkelijken;

— wat de toegang tot de markten betreft, zowel binnen de EU als wereldwijd. ».

Verantwoording

De indieners menen dat een coherent industrieel beleid rekening dient te houden met de specifieke noden van de KMO’s.

De KMO’s maken 99 % uit van de ondernemingen in de EU. Ze vertegenwoordigen ongeveer tweederden van de banen in de industrie. We kunnen niet ontkennen dat het groeipotentieel en de mogelijkheid tot het creëren van nieuwe banen afhangen van de levenskracht en het dynamisme van de KMO’s.

De indieners van het amendement pleiten voor het voortdurend toepassen van het principe « think small first » en voor alle nieuwe initiatieven die tot doel hebben de concurrentiekracht te ondersteunen, en de oprichting, de ontwikkeling en de internationalisering van de KMO’s te stimuleren.

Nr. 78 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER

Punt 4/2

In het dispositief, een nieuw punt 4/2 invoegen, luidende :

« 4/2. Op internationaal vlak te benadrukken hoe belangrijk het is om werk te maken van de convergentie of zelfs de overeenstemming van de internationale normen en de certificatiepraktijken met derde landen. »

Verantwoording

De interne markt is één van de voornaamste krachten geweest voor de economische groei van de voorbije twintig jaar in de EU. Voor de industrie kwam dit tot uiting in een daling van de kosten die verbonden waren met grensoverschrijdende transacties, in meer concurrentie, in grote schaalgebonden besparingen en in de perspectieven die een markt van Europese omvang biedt.

In verschillende wetgevingsdomeinen die betrekking hebben op de economische activiteit, zijn de wetsbepalingen beter op elkaar afgestemd.

De Europese Unie moet ook opletten dat de economieën van haar verschillende lidstaten zich harmonieus ontwikkelen door de interne markt volledig te verwezenlijken en in het kader van haar relaties met derde landen te pleiten voor een grotere eenmaking van de externe en interne wetgeving.

François BELLOT.
Richard MILLER.

Nr. 79 VAN MEVROUW MATZ EN DE HEER VERSTREKEN

(Subamendement op amendement nr. 49).

Punt 6

In het voorgestelde punt 6, tussen de woorden « bijdrages » en de woorden « nuttig kunnen zijn », de woorden « en premies » invoegen.

Verantwoording

Het is belangrijk om de notie van « premies » toe te voegen aan die van « bijdragen », aangezien deze maatregelen niet alleen genomen moeten worden om de verschillende actoren te straffen, maar ook om ze ertoe aan te zetten om meer rekening te houden met de sociale en milieugerelateerde waarden.

Om alle vormen van dumping te bestrijden is het noodzakelijk dat er een bewustmaking komt van de verschillende landen en ondernemingen, waardoor de productieprocessen in het algemeen verbeterd kunnen worden vanuit het oogpunt van een alomvattende en duurzame menselijke ontwikkeling.

Er dienen dus ook incentives te komen die de ondernemingen ertoe aanzetten om verbeteringen door te voeren met betrekking tot de sociale, economische en de milieuaspecten van hun activiteiten.

Vanessa MATZ.
Johan VERSTREKEN.

Nr. 80 VAN MEVROUW ARENA

Punt 8

Het punt 8 van het dispositief doen vervallen.

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie werd geschreven voor de onderhandelingen inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie waren afgerond.

Marie ARENA.