5-284COM

5-284COM

Commission de la Justice

Annales

MARDI 11 F╔VRIER 2014 - S╔ANCE DE L'APR╚S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens Ó la ministre de la Justice sur źles statistiques des Commissions de dÚfense sociale╗ (no 5-4669)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In september 2013 heb ik een schriftelijke vraag ingediend betreffende de Commissies ter bescherming van de maatschappij (CBM). De CBM's hebben een cruciale rol in het toezicht op ge´nterneerden: voor iedere wijziging in hun situatie moeten ge´nterneerden langs zo'n commissie passeren. Ook is de CBM als enige bevoegd om zich uit te spreken over een eventuele vrijlating of ontslag, al dan niet op proef, van een ge´nterneerde.

Om een beleid te kunnen voeren is het hebben van volledig cijfermateriaal dan ook onontbeerlijk. Het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag was uitermate teleurstellend: ze kon mij de cijfers niet bezorgen omdat er geen organisatorische integratie is met de FOD Justitie waardoor ze niet onder het Vast Bureau voor statistiek en werklastmeting vallen. Iedere CBM heeft een eigen registratie en van enige co÷rdinatie is er geen sprake.

Dit probleem is blijkbaar al gekend sinds 2012 en er werd gestreefd naar integratie van de processen om een betere dataregistratie mogelijk te maken. Aangezien we nu begin 2014 zijn en het debat over ge´nterneerden in de Commissie voor de Justitie van de Senaat bezig is, had ik ter zake graag een update gekregen:

Is er nu effectief werk gemaakt van een organisatorische integratie of ten minste van co÷rdinatie met de FOD Justitie zodat een betere dataregistratie mogelijk is? Welke concrete maatregelen heeft de minister tot nu toe genomen en welke heeft ze gepland voor de komende maanden zodat een globale en correcte dataregistratie eindelijk mogelijk is?

Kunnen de eerder gevraagde cijfers dan alsnog verstrekt worden? Indien niet, wat verhindert een globale aanpak zodat we eindelijk over volledige cijfers kunnen beschikken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De CBM's registreren het aantal dossiers dat ze behandelen per jaar op verschillende wijze. De ene CBM stelt 1 dossier gelijk aan 1 beslissing van de CBM, de andere CBM stelt 1 dossier gelijk aan 1 ge´nterneerde. De cijfers zijn dan ook uiteenlopend en niet vergelijkbaar. Verder geven een sommige CBM's zelf aan dat de door hen opgegeven cijfers niet volledig zijn, bij gebrek aan een systematische registratie van cijfermateriaal.

Vermits de verschillende commissies onderling deze gegevens niet op uniforme wijze registreren, is het voor mij onmogelijk is om u correcte cijfers over het gevraagde mee te delen.

Indien de CBM's zouden opgaan in de strafuitvoeringsrechtbank Internering, zouden ze vallen onder de ICT-applicatie SURTAP, die wel een uniforme registratie van gegevens mogelijk maakt. De inwerkingtreding van de strafuitvoeringsrechtbanken Internering genereert niet enkel de kost van het personeel van deze rechtbanken, maar ook de procedures die erbij horen. Dat omvat onder meer de betere rapportage aan de strafuitvoeringsrechtbanken door EPI, de justitiehuizen of de zorginstellingen, naargelang de ge´nterneerde respectievelijk gedetineerd, ambulant of residentieel behandeld wordt.

Hiervoor dient ook extra personeel aangeworven te worden. Het betreft een miljoenendossier waarvoor, gezien de prangende budgettaire situatie van de federale overheid, momenteel niet de nodige fondsen kunnen gevonden worden, omdat nu prioriteit gegeven wordt aan de bouw van de forensische psychiatrische centra.

Daarom onderzoekt de administratie momenteel een alternatieve oplossing: de integratie van een aantal administratieprocessen van de CBM's in de ICT-applicatie SIDIS-Suite. Dat is de nieuwe applicatie voor detentiebeheer bij EPI. De eerste fase wordt opgeleverd in het voorjaar van 2014.

In de tweede fase zouden een aantal processen van de CBM die verband houden met de detentie van ge´nterneerden, mee ge´ntegreerd kunnen worden. In die SIDIS- Suite zitten er interne statistische modules waardoor de registratie beter kan verlopen.

In de voorbereidende fase van de SIDIS- Suite trachten wij nu de ge´nterneerden en hun bevoegde CBM op te lijsten in een MS Access-toepassing.

Doel is voor de ge´nterneerden die in een detentie zijn, deze informatie toe te voegen aan het SIDIS-Suite dossier. Daarna zullen voor deze personen alle beslissingen van de CBM geregistreerd worden. Hierdoor kan een grotere dataset uniform geregistreerd worden. We werken dus aan een oplossing.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor het duidelijke antwoord. Ik ben blij dat er een alternatieve oplossing komt om de gegevens op een uniforme manier te kunnen centraliseren en monitoren.