5-284COM

5-284COM

Commission de la Justice

Annales

MARDI 11 FÉVRIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances et à la ministre de la Justice sur «les dons au jihad au Yémen» (no 5-4297)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Luidens berichtgeving in diverse Nederlandse kranten wordt geld ingezameld voor de jihad in Jemen. Ook de eerder in Jemen gesneuvelde Nederlander Ibrahim el Bey, alias Brahim Abu Hudayfal, was daarbij betrokken. Nederlandse `broeders in het geloof' maakten in augustus 1850 euro over aan hem. Op de specifieke website die daarvoor werd ontworpen, wordt keurig verantwoording afgelegd over de donaties: 1460 euro is bestemd voor de jihad, 100 euro voor behoeftigen, 90 euro voor de beveiliging van de koranschool in Damaj, die geregeld zou worden aangevallen door sjiitische moslims.

Ook in Antwerpen en Borgerhout wordt via deze site geld gevraagd voor de strijd in Damaj. In de Belgische oproep van eind oktober staat dat sjiieten huizen zouden zijn binnengedrongen, vrouwen en kinderen zouden hebben vermoord en de eer van `onze zusters' hebben gekrenkt. Geld is naar verluidt nodig voor de strijd, maar ook voor "humanitaire hulp".

Hoe reageert de minister op de berichtgeving dat de jihad in Jemen deels bekostigd wordt met Belgische giften als gevolg van specifieke oproepen tot giften gericht aan landgenoten?

Kan de minister toelichten hoe onze veiligheidsdiensten deze websites volgen? Kan ze aangeven hoeveel landgenoten via het internet geld inzamelen om de zogenaamde jihad te ondersteunen in diverse Arabische en Afrikaanse landen? Graag kreeg ik zeer gedetailleerde gegevens over de bedragen en het aantal betrokkenen, indien die cijfers voorhanden zijn.

Klopt het dat er vanuit ons land geld wordt gedoneerd voor de jihad in Jemen? Zo ja, om welke bedragen gaat het in totaal en van wie zou het geld afkomstig zijn?

Wordt ook geld ingezameld voor andere landen waar de islamitische oorlog wordt gevoerd? Zo ja, voor welke landen en/of regio's en door wie?

Hoe bestrijdt de minister deze oproepen tot financiering en hoe kan deze strijd nog effectiever worden gevoerd? Wat is de minister van plan te doen om de financiering van de islamitische oorlog vanuit ons land tegen te gaan, de donateurs nader te screenen en desgevallend te straffen? Werden reeds donateurs voor de jihad in ons land in vervolging gesteld? Zo ja, hoeveel en om welke bedragen ging het? Zo neen, zijn er plannen om dit fenomeen aan te pakken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De Belgische autoriteiten nemen deze beweringen ter harte en hebben een onderzoek dienaangaande opgestart.

Het volgen van islamitisch-extremistische websites is een bijzonder omvattende taak, gelet op het intrinsiek transnationale karakter van het internet. Websites die tot financiële ondersteuning van de jihad oproepen, kunnen een impact hebben op de Belgische moslimgemeenschap zonder dat ze zelf een band met ons land hebben. De federale regering heeft alleszins besloten de strijd tegen extremisme op het internet op te voeren, onder meer door het oprichten van een agentschap en het vrijmaken van financiële en menselijke middelen.

Er zijn momenteel geen concrete inlichtingen voorhanden die aantonen dat jihadistische groepen in Jemen op een gestructureerde wijze financieel vanuit België zouden worden gesteund. Steun aan extremistische elementen valt echter niet uit te sluiten. In dat verband kan onder meer gewezen worden op het bestaan van de salafistische koranschool die verbonden is aan een gelijknamig instituut in Jemen en waarnaar in de vraag wordt verwezen.

Naar inschatting van de Veiligheid van de Staat worden op individuele basis vanuit België giften gedaan voor extremistische groepen in het buitenland. Inlichtingen hierover worden door de Veiligheid van de Staat gedeeld met de bevoegde instanties teneinde maatregelen te kunnen nemen. Op het ogenblik beschikt de Veiligheid van de Staat evenwel niet over elementen die aantonen dat in België een structurele, substantiële financiële ondersteuning van jihadi-groeperingen bestaat.