5-141

5-141

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verkwisting door overconsumptie binnen de gezondheidszorg» (nr. 5-1324)
Mondelinge vraag van mevrouw Veerle Stassijns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het onderzoek van geneesmiddelen door Test-Aankoop» (nr. 5-1331)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het drankspelletje Neknomination» (nr. 5-1335)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de escalerende toestand in Oekraïne» (nr. 5-1333)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het nieuwe transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen» (nr. 5-1321)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen» (nr. 5-1323)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het transportplan 2014-2017 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen» (nr. 5-1330)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van swing.be» (nr. 5-1326)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de prijs voor drinkwaterdistributie» (nr. 5-1329)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de kwestie van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Gemengde Hoge Partnerschapscommissie tussen België en Marokko» (nr. 5-1328)
Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de besparingen en het geldgebrek van de federale politie» (nr. 5-1332)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het verbod op campagnewagens door burgemeesters van Brusselse gemeenten» (nr. 5-1336)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Werk over «een proefproject rond een volwaardig statuut voor onthaalouders» (nr. 5-1327)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Justitie over «de vatbaarheid voor beslag van pensioenen door de bankinstellingen» (nr. 5-1322)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de spaarboekjes» (nr. 5-1334)
Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de nakende instroom van Slowaakse Roma» (nr. 5-1325)

Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (van de heer Ludo Sannen c.s.; Stuk 5-2119)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (van de heer Ludo Sannen c.s.; Stuk 5-2119)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Europees Parlement

Wereldvrouwenconferentie in Peking 1995