5-139

5-139

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde CT-scans bij kinderenĽ (nr. 5-1309)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Een recente studie toont aan dat CT-scans het risico op kanker bij kinderen - en overigens ook bij volwassenen - ernstig doen toenemen. Kinderen die een CT-scan ondergingen, hebben 24% meer kans op kanker. Bij elke bijkomende CT-scan gaat dat percentage met 16% extra de hoogte in. Dat concludeerde een Australische onderzoeksgroep in het British Medical Journal.

Ik weet, ook uit ervaring, dat CT-scans niet altijd te vermijden zijn. Bij ernstig zieke patiŽnten kunnen ze noodzakelijk zijn. De resultaten van de studie vind ik echter des te onrustwekkender omdat het aantal CT-scans in BelgiŽ in tien jaar tijd exponentieel is toegenomen. Ter vergelijking, in BelgiŽ worden vier keer meer CT-scans uitgevoerd dan in Nederland.

Als oplossing voor het probleem wordt voorgesteld de radiologen wettelijk een substitutierecht te geven. Dat betekent dat ze zelf mogen beslissen of ze een foto dan wel een scan nemen. Tot op vandaag is een radioloog die een aanvraag voor een bepaald onderzoek krijgt, verplicht dat uit te voeren, zelfs als hij weet dat de aanvraag niet strookt met de aanbevelingen.

Kunnen we ervan uitgaan dat een gelijkaardige studie in BelgiŽ dezelfde resultaten zou opleveren, namelijk dat CT-scans ook hier het risico op kanker bij kinderen met 24% doen toenemen? Is daar al onderzoek naar verricht? Zijn er cijfers over?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid heeft reeds vroeger in rapport 106A aanbevolen om de vervanging van CT-scans door MRI-scans te bevorderen. Is aan die aanbeveling al concreet gevolg gegeven? Een MRI-scan is helemaal niet zo schadelijk, maar op het gebruik ervan staat in ons land een beperking. In hoeverre heeft de minister het beleid op dat punt al bijgestuurd?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - De studie is uitgevoerd op bijna 700 000 Australische patiŽnten tussen 0 en 20 jaar, met stralendoses die vergelijkbaar zijn met onze toestellen. Voorzichtigheidshalve kunnen we ervan uitgaan dat een studie in BelgiŽ allicht een gelijkaardig resultaat zou opleveren.

Nog deze maand wordt een protocolakkoord gesloten met de gemeenschappen over de uitbreiding van het toegestaan aantal MRI- toestellen. Dankzij die uitbreiding zal men minder een beroep doen op de CT-scan en zal men ook beter de richtlijnen voor medische beeldvorming op basis van bepaalde symptomen kunnen toepassen. Door de vermindering van de uitgaven voor CT-scans komt er een budget vrij voor de financiering van de MRI-toestellen.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Ik dank de minister voor haar antwoord en ben blij dat het protocolakkoord wordt gesloten en dat er een verschuiving is van het budget voor CT-scans naar MRI-scans. Het was een beetje absurd dat het aantal CT-toestellen niet beperkt was en het aantal MRI-toestellen wel.

BelgiŽ heeft een systeem van prestatiegeneeskunde. Per scan is er een verloning. We moeten ons vragen stellen bij de prestatiegeneeskunde als dusdanig en we moeten meer naar pathologiegebonden financiering evolueren om overconsumptie van CT-scans tegen te gaan.