5-139

5-139

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bestrijding van kanker» (nr. 5-1300)
Mondelinge vraag van mevrouw Veerle Stassijns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het zoutgehalte in voeding» (nr. 5-1302)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de psychomedische begeleiding en de clitorisreconstructie van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen» (nr. 5-1294)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vrouwelijke genitale verminking» (nr. 5-1304)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de centra voor opvang en behandeling van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking» (nr. 5-1306)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de CT-scans bij kinderen» (nr. 5-1309)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen» (nr. 5-1293)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de kosten van een rechtsgang van Defensie wegens een minimaal schadegeval» (nr. 5-1296)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de ratificatie van het Verdrag van Istanbul» (nr. 5-1292)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de opvolgingsaudit van het Rekenhof betreffende de onbetaalde boetes» (nr. 5-1295)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de minister van Werk over «het activeringsproces voor personen met een handicap» (nr. 5-1297)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het Impulsfonds voor het migrantenbeleid» (nr. 5-1291)
Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de recente actie van de Vlaamse regering tegen Belgocontrol inzake de gewijzigde vluchtroutes» (nr. 5-1301)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de bijkomende concentratie van lawaaihinder boven de Noordrand» (nr. 5-1307)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de verhoging van de Diabolotoeslag» (nr. 5-1303)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de toekomst van de voedselbedeling» (nr. 5-1299)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het gebruik van de sociale media door de Federale Overheidsdienst Financiën» (nr. 5-1298)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de manipulatie van de valutamarkt» (nr. 5-1305)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (van de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-2438)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Stuk 5-2427)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Stuk 5-2258) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking

Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-2366) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (Stuk 5-2408)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 25octies/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 5-2459)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (van de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-2438)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Stuk 5-2427)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Stuk 5-2258) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-2366) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (Stuk 5-2408)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 25octies/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 5-2459)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Gebruik der talen bij het leger

Europees Parlement