5-2258/7

5-2258/7

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

4 FEBRUARI 2014


Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW DETIÈGE


I. INLEIDING

De plenaire vergadering van de Senaat keurde op 5 december 2013 het geamendeerde wetsvoorstel van de heer Schouppe c.s. goed met 45 stemmen bij 11 onthoudingen en zond het diezelfde dag over aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Kamer heeft dit ontwerp technisch geamendeerd met 98 stemmen bij 37 onthoudingen tijdens de plenaire vergadering van 23 januari jongstleden.

Het vierde gedachtenstreepje in artikel 2 van het overgezonden wetsontwerp werd in die zin gewijzigd dat de woorden « de bevoegde overheidsdiensten en het Belgische middenveld worden verzocht actief deel te nemen aan het uitwerken van die aanvullende indicatoren, ... » werden vervangen door de woorden « de uitwerking van die aanvullende indicatoren gebeurt op basis van de participatie van de bevoegde overheidsdiensten en het Belgische middenveld, ... »

Het geamendeerde ontwerp werd op 24 januari 2014 teruggezonden naar de Senaat.

De commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden besprak het geamendeerde wetsontwerp tijdens haar vergadering van 4 februari 2014, met toepassing van de artikelen 81, derde lid, en 79, eerste lid, van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 64 van het Reglement van de Senaat, werd de commissie slechts gevat voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk aangenomen wetsontwerp en, wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

II. STEMMING

De commissie beslist met 11 stemmen bij 3 onthoudingen, om in te stemmen met het wetsontwerp in zijn geheel, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitster,
Leona DETIÈGE. Fauzaya TALHAOUI.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als die van het door de Kamer teruggezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-3234/5).