5-2119/3

5-2119/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

24 JANUARI 2014


Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, in punt N, het woord « , genderaangelegenheden » invoegen tussen het woord « hygiëne » en de woorden « en persoonlijke bescherming ».

Nr. 4 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt O aanvullen als volgt :

« en op gelijke kansen, in het bijzonder voor mannen en vrouwen ».

Verantwoording

De amendementen nrs. 3 en 4 benadrukken hoe belangrijk de rol is die onderwijs kan vervullen op vlak van gelijke kansen in gebieden die in crisis verkeren, en dan vooral het toegankelijker maken van onderwijs voor meisjes. We herinneren er bovendien aan dat genderaangelegenheden een van de twee transversale thema's vormt van de Belgische wet betreffende ontwikkelingssamenwerking en er bijgevolg stelselmatig rekening mee wordt gehouden.

Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 3 vervangen als volgt :

« de nodige en voldoende middelen toe te kennen om het onderwijs binnen de humanitaire hulp te ondersteunen; ».

Verantwoording

Het lijkt ons in dit geval niet gerechtvaardigd om vanuit budgettair oogpunt een onveranderlijk cijfer na te streven. Het lijkt verstandiger om de betrokken actoren geval per geval te laten bepalen welke middelen bepaalde situaties vereisen, waarbij er een evenwicht wordt geëerbiedigd wat de te halen doelstellingen betreft om een crisissituatie het hoofd te bieden.

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, in punt 7, de woorden « een prioriteit » vervangen door de woorden « een van de prioriteiten ».

Verantwoording

Toegang tot onderwijs vormt zeker een van de belangrijkste te halen doelstellingen in een crisissituatie, maar het lijkt ons niet gepast om de prioriteiten hiërarchisch te rangschikken. Meer steun moet worden verleend aan evenwichtige humanitaire hulp, waarvan onderwijs één van de prioriteiten vormt.

Nr. 7 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, in punt 8, het woord « prioriteit » vervangen door de woorden « een van de prioriteiten ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 6.

Olga ZRIHEN.
Marie ARENA.
Vanessa MATZ.
Dalila DOUIFI.
Johan VERSTREKEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Dominique TILMANS.

Nr. 8 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt P (nieuw) invoegen, luidende :

« P. gelet op de stijgende bijdrage van België aan de algemene middelen van UNICEF sinds 2010; ».

Verantwoording

Zie de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, blz. 207 en 214 : 17 miljoen euro voor 2014.

Vanessa MATZ.

Nr. 9 VAN DE HEER MAHOUX

(Subamendement op amendement nr. 4)

In de Franse tekst van de considerans, in het voorgestelde punt O, het woord « notamment » vervangen door het woord « particulièrement ».

Philippe MAHOUX.