5-273COM

5-273COM

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 21 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over źde uitbetaling van de kinderbijslag aan families met een collectieve schuldenregeling╗ (nr. 5-4606)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Op 13 april 2013 werd de wet die de procedure voor collectieve schuldenregeling aanpast, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zo krijgt de rechter de taak erop toe te zien dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid, ingeschreven worden in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling en dat het leefgeld ge´ndexeerd wordt.

De wet werd aangevuld met een bepaling die expliciet stelt dat de schuldbemiddelaar verantwoordelijk is voor een tijdige uitbetaling van het leefgeld op de data die werden overeengekomen met de verzoeker of die werden bepaald in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Dit geld mag niet meer worden gebruikt om de schulden af te betalen, zoals voordien wel vaak gebeurde.

Momenteel wordt de kinderbijslag in geval van collectieve schuldenregeling aan de schuldbemiddelaar uitbetaald. De wet schrijft voor dat het leefgeld van het betrokken gezin en van de betrokkene die recht heeft op alimentatie, kinderbijslag of beide, ten minste het leefloon moet bedragen, vermeerderd met de kinderbijslag. De kinderbijslag moet dus bij het gezin terechtkomen.

Acht de staatssecretaris deze regeling in het voordeel van de kinderen voor wie de kinderbijslag toch bedoeld is? Hoe staat hij tegenover het voorstel om de kinderbijslag rechtstreeks uit te betalen aan de ouders die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten? Werd deze wetgeving al geŰvalueerd en zal de huidige regeling in die zin in de nabije toekomst worden aangepast?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - Artikel 2, 2║, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voerde het principe in dat bij een collectieve schuldenregeling het leefgeld dat de schuldenaar ontvangt, nooit lager kan zijn dan het bedrag van het leefloon, vermeerderd met het bedrag van de gezinsbijslagen. Op deze manier houdt de samenstelling van het leefgeld rekening met de gezinssituatie van de schuldenaar en biedt men de schuldenaar en zijn gezin meer zekerheid op een menswaardig bestaan.

Deze situatie, een verhoging van het minimumleefgeld met een bedrag gelijk aan de gezinsbijslagen, is te onderscheiden van een rechtstreekse uitbetaling van de gezinsbijslag aan de schuldenaar. Dat is in de huidige regeling niet mogelijk. In het huidige systeem heeft de schuldbemiddelaar een duidelijk zicht op alle inkomsten van de schuldenaar, inclusief gezinsbijslagen, en ziet de schuldenaar zich terzelfder tijd verzekerd van de som van de gezinsbijslagen, in de vorm van een verhoogd leefgeld.

Momenteel zijn er geen plannen om wijzigingen aan te brengen in de eerder geschetste principes.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Het principe van deze wet vind ik uitstekend, maar volgens de informatie die ik op het terrein heb gesprokkeld, biedt de wetgeving geen enkele garantie dat de alimentatie en de kinderbijslag die aan de schuldbemiddelaars worden gestort, niet worden gebruikt om schulden af te betalen. We hebben daar nu eenmaal geen controle op.

Ik weet ook wel dat deze wet nog niet lang van kracht is en niet holderdebolder vˇˇr het einde van de legislatuur kan worden aangepast, maar desalniettemin zal men de wetgeving moeten evalueren en nagaan of de gezinnen meer ademruimte hebben omdat de kinderbijslag ten goede kan komen aan de noden van de gezinnen met kinderen.

Ik ben me ervan bewust dat dit op niet veel manieren te controleren is. Advocaten delen mee dat zij nagaan of de schulden betaald zijn en ervoor zorgen dat het leefloon en de kinderbijslag naar de gezinnen gaat. Die gezinnen hebben naar eigen zeggen echter meer geld voor hun kinderen nodig bij het begin van het schooljaar of in de feestperiode.

Ik acht deze vragen, die recht uit de praktijk komen, belangrijk genoeg om de wet te evalueren en om te controleren of die middelen echt ten goede komen aan de kinderen. Zorgen dat de schulden worden ingelost en de rekeningen betaald is de mathematische kant van het dossier. Het sociale aspect houdt in dat de betrokken gezinnen hun kinderen gelijke kansen moeten kunnen geven en opvoedkundig worden begeleid. Misschien bestaat de oplossing erin de schuldbemiddeling te regelen via de advocaten en het sociale en maatschappelijke aspect via een budgetbegeleiding door het OCMW.

(De vergadering wordt gesloten om 15.35 uur.)