5-270COM

5-270COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 14 JANUARI 2014 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het overleg met de gemeenschappen over een tijdelijke verlenging van de verblijfsvergunning van jongeren in het kader van hun opleiding» (nr. 5-4493)

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Op 11 december van vorig jaar stelde het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zijn rapport Heen en retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht voor. Het rapport baseert zich op vragen en klachten zowel van de kinderen en jongeren zelf, als van mensen uit hun directe omgeving. Om bij te dragen tot een beleid dat kinderen op de vlucht volop tot hun recht laat komen en hun belangen vooropstelt in de procedures, formuleert het Kinderrechtencommissariaat 24 aanbevelingen aan de Vlaamse en de federale overheden.

In de 24e, en laatste, aanbeveling vraagt het Kinderrechtencommissariaat de federale overheid om in overleg met de gemeenschappen te onderzoeken onder welke voorwaarden de verblijfsvergunning van jongeren en hun gezin die een bevel kregen het grondgebied te verlaten, tijdelijk kan worden verlengd zodat de jongeren hun opleiding in ons land kunnen afronden.

In maart vorig jaar stelde ik de staatssecretaris al een vraag over het ongenoegen dat er in de onderwijssector heerste - en nu nog heerst - omdat sommige leerlingen zonder papieren die een beroepsopleiding volgen, het land worden uitgezet en niet de kans krijgen hun stage of opleiding af te maken. In haar antwoord verklaarde de staatssecretaris toen onder meer dat ze inderdaad met de gemeenschappen rond de tafel wilde gaan zitten.

Hoe staat de staatssecretaris tegenover de laatste aanbeveling van het Kinderrechtencommissariaat om onder bepaalde voorwaarden de verblijfsvergunning van jongeren tijdelijk te verlengen om hen in staat te stellen hun opleiding in ons land af te maken?

Hoever staan de gesprekken hierover met de gemeenschappen en wanneer verwacht de staatssecretaris een akkoord?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Dit betreft een moeilijke problematiek.

Uitgeprocedeerde voormalige niet-begeleide minderjarigen automatisch toegang geven tot onze arbeidsmarkt of hoger onderwijs komt neer op een collectieve regularisatie.

De huidige administratieve praktijk komt gedeeltelijk tegemoet aan de aanbeveling van de Kinderrechtencommissaris om jongeren hun opleiding te laten afmaken vóór ze worden uitgewezen. In uitvoering van artikel 61/18 van de vreemdelingenwet geeft de dienst Vreemdelingenzaken aan de niet-begeleide minderjarige immers een A-kaart af, goed voor een tijdelijk verblijf, indien de duurzame oplossing in België ligt en wordt de kaart bij meerderjarigheid verlengd indien aan de voorwaarden van onderwijs of werk is voldaan.

Er bestaat ook een beperkte en voorwaardelijke gedoogpraktijk. Ouders die een verwijderingsbeslissing hebben ontvangen, kunnen om uitstel verzoeken om hun kinderen de gelegenheid te geven het schooljaar af te maken, op voorwaarde dat dat schooljaar al tot Pasen is gevorderd. Een verlenging van de termijn kan eveneens worden toegekend aan niet-begeleide minderjarigen die in de loop van het schooljaar meerderjarig zijn geworden.

Ik heb inderdaad informeel overleg gehad met de Vlaamse minister van Onderwijs. We zijn het eens dat de gemeenschappen en de gewesten een grotere rol kunnen spelen bij de beslissing of uitgeprocedeerde jongeren toegang krijgen tot de arbeidsmarkt of het onderwijssysteem. Mijn diensten onderzoeken momenteel wat mogelijk is binnen de huidige wetgeving. Eventueel toetsen ze dat verder af met de bevoegde diensten op gemeenschaps- en gewestniveau, zodat een akkoord kan worden afgesloten.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Ik kijk uit naar het akkoord dat zal worden gesloten en zal de staatssecretaris daarover dan opnieuw vragen stellen. Er is dus een oplossing in de maak, al weten we nog niet hoe die er concreet zal uitzien. De huidige situatie is immers een beetje tegenstrijdig. Minderjarige kinderen komen binnen via een asielprocedure en moeten, omdat ze minderjarig zijn, verplicht school lopen. De staatssecretaris heeft natuurlijk wel de procedures versneld, maar er zijn ook nog veel jongeren die jaren in een procedure zitten, intussen meerderjarig zijn geworden, aan hogere beroepsopleidingen zijn begonnen en na hun achttiende verjaardag nog één of twee jaar nodig hebben voor ze een diploma op zak hebben. Ook als ze terug moeten, kan zo'n diploma interessant zijn. Het is dus zeker belangrijk tot een akkoord te komen. Ik kijk er dan ook naar uit.