5-136

5-136

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 JANVIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Patrick De Groote au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur «le déménagement du bureau de conservation des hypothèques de Bruges 2» (no 5-1256)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - De verhuizing van het hypotheekkantoor Brugge 2 naar Oostende zou tot doel hebben het hypotheekkantoor dichter bij een aantal notariskantoren in Oostende te brengen, zodat het gemakkelijke wordt om authentieke akten in te dienen. Die motivatie lijkt mij achterhaald te zijn, aangezien van 1 januari 2015 af de notarissen hun authentieke akten elektronisch zullen doorsturen met de applicatie DER. Bovendien worden op deze wijze hypotheekkantoor Brugge 1 en hypotheekkantoor Brugge 2, die nauw samenwerken, uit elkaar gehaald. Beide kantoren maken gebruik van hetzelfde registratiemateriaal, het digitaliseren van dit registratiemateriaal kan nog jaren aanslepen.

Het hypotheekkantoor Brugge ligt centraal in het ambtsgebied en is sinds drie jaar gevestigd in het federaal administratief centrum bij het NMBS-station, zodat het heel toegankelijk is voor het publiek. Aan die verhuizing hing trouwens een serieus prijskaartje. Het was een gigantische operatie, zodat de dienstverlening gedurende een paar weken gebrekkig verliep en er vertraging was bij het verwerken van de stukken. Een nieuwe verhuizing zal dezelfde gevolgen met zich meebrengen.

De 31 personeelsleden zijn geen statutaire ambtenaren; ze hebben een arbeidscontract met de hypotheekbewaarder om in de standplaats Brugge te werken. Ze maken geen deel uit van de kantelingen in Coperfin 2.0 en kunnen bijgevolg ook geen andere standplaats kiezen.

Uiteraard heeft de verhuizing naar Oostende een negatieve impact op de familiale en de sociale omstandigheden van de personeelsleden en heeft het ook een prijskaartje voor die personeelsleden, die nu voornamelijk in de regio Brugge en verder richting binnenland wonen. Ze zullen meer moeten betalen voor treinabonnementen en andere verplaatsingen.

Bovendien heeft het gebouw in de Vrijhavenstraat te Oostende te weinig draagkracht, 300 kilo per vierkante meten, en houdt dus een gevaar in voor het personeel. De documentatie van het hypotheekkantoor weegt immers gemiddeld 600 kilo per vierkante meter, zonder rekening te houden met het bijkomende gewicht van de server, de kasten, de rekken en het personeel. In dat licht is de beslissing totaal onverantwoord.

Ik had dan ook graag vernomen in welke mate de negatieve elementen, te weten verhuiskosten, inactiviteit van het kantoor tijdens de verhuizing, impact op het personeel en hun verplaatsingskosten en veiligheidsaspecten zoals de draagkracht van het gebouw, werden afgewogen tegen de positieve elementen, te weten de bereikbaarheid voor de notarissen, een element dat, zoals gezegd, door de digitalisering wegvalt. Is de minister bereid het project opnieuw te evalueren?

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - De verhuizing van het hypotheekkantoor, die gepland is voor de tweede helft van 2014, kadert in de nieuwe werkmethodes van de diensten van de administratie Rechtszekerheid, die tot doel hebben een samenwerking met de notarissen in het kader van het project Document Electroniquement Reconnaissable tot stand te brengen. Daartoe moeten de diensten van de registratie en hypotheken in één steunpunt worden ondergebracht. Niettegenstaande de implementatie van nieuwe toepassingen werd destijds beslist de kantoren ook fysiek samen te voegen, zodat hun werkmethodes beter op elkaar kunnen worden afgestemd, bijvoorbeeld voor het bijwerken van de documentatie. Het ambtsgebied van het hypotheekkantoor omvat niet alleen de verschillende kustgemeenten, waaronder Oostende, maar ook de registratiekantoren en bijgevolg de hieraan verbonden notarissen.

De beslissing werd reeds geruime tijd aan de betrokken hypotheekbewaarder en aan de vakbonden meegedeeld. Een concrete datum van de verhuizing werd wel pas onlangs bekendgemaakt.

De inactiviteit van het kantoor tijdens de verhuizing en de impact op het personeel zijn elementen die onvermijdelijk aan een verhuizing gekoppeld zijn.

De kostprijs van de verhuisbeweging is nog niet bekend, omdat er nog geen verhuisdossier werd opgestart en er nog geen prijzen werden opgevraagd.

De draagkracht van het gebouw in Oostende zal in geen geval worden overschreden. Indien die lager blijkt dan op de huidige locatie zal het gewicht vanzelfsprekend meer worden gespreid.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik ben toch enigszins ontgoocheld. De minister legt alle aangehaalde argumenten naast zich neer; de samenwerking met de notarissen primeert. Voor die samenwerking moeten 31 personeelsleden twee keer zo ver rijden en worden de hypotheekkantoren 1 en 2, die samen de documenten gebruiken, uit elkaar gehaald. Allemaal zaken die voor mij niet kunnen en die, wat de minister ook beweert, de werking niet ten goede komen.

We mogen ook niet vergeten dat het kantoor pas drie jaar geleden verhuisd is naar het FAC, dat ideaal gelegen is naast het NMBS-station. En nu opnieuw een verhuizing. Dat zegt ook veel over de langetermijnvisie van de FOD Financiën.

De FOD vond blijkbaar dat de samenwerking met de notarissen beter moest verlopen, maar zag daarbij over het hoofd dat die samenwerking digitaal kan. Waarom is die verhuizing dan nodig? Men zou zich beginnen af te vragen of er geen andere belangen een rol spelen. Ik ben het in elk geval niet eens met de motivering van de minister.