5-136

5-136

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 JANVIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Bert Anciaux à la ministre de la Justice sur «l'exploitation du Centre de psychiatrie légale de Gand» (no 5-1260)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Een van de twee kandidaat-uitbaters van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent is reeds overgegaan tot een aantal indienstnemingen, hoewel nog niet over de toewijzing is beslist.

Een van de kandidaat-uitbaters baat in het buitenland reeds een aantal gevangenissen uit, maar heeft een zeer bedenkelijke reputatie. De vrees bestaat dat het FPC in Gent een veredelde gevangenis zal worden in de plaats van een psychiatrische instelling. Er wordt ook beweerd dat Justitie 22 miljoen euro zou hebben vrijgemaakt voor de uitbating van het forensische centrum. Dat bedrag lijkt geenszins voldoende voor een ernstige zorginstelling.

De vraag rijst of reeds afspraken zijn gemaakt met een van de twee kandidaat-uitbaters. Het is ook mogelijk dat de kandidaat-uitbater die al personeel aanwerft, dit zonder enige garantie doet. Ik wil echter zeker zijn dat er nog geen afspraken zijn gemaakt.

Een forensisch psychiatrisch centrum moet de eerste stap zijn naar een menselijk beleid ten aanzien van de 1100 geïnterneerden in ons land die op een schandalige wijze in gevangenissen worden opgesloten. Ons land werd vorige week al voor de achtste maal veroordeeld wegens zijn onaanvaardbare beleid tegenover zieke mensen die zonder zorg en behandeling worden opgesloten.

We moeten echter vermijden dat de berg een muis baart en dat de uitbating enkel wordt toegewezen aan de goedkoopste kandidaat, en dat ten koste van de 270 geïnterneerden die er moeten worden opgevangen.

Voor alle duidelijkheid, ik ben bijzonder blij dat de regering werk maakt van twee forensische psychiatrische centra en dat die nog tijdens deze legislatuur zullen worden opgestart. We moeten echter voorkomen dat het doel wordt voorbijgeschoten.

Kan minister Turtelboom, namens de hele regering, en dus ook namens de minister van Volksgezondheid, waarborgen dat de toewijzing van de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent in de eerste plaats gebaseerd zal zijn op een goed kwalitatief zorgdossier en dat dit FPC geen veredelde gevangenis zal worden, waar enkel oog zal zijn voor de kosten en de kostenbesparing? Wanneer zal de minister de uitbating toewijzen en hoeveel middelen heeft Justitie hiervoor uitgetrokken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De finale onderhandelingsronde voor de uitbating van het FPC te Gent werd eind 2013 afgesloten. Afgelopen week werd het gunningsverslag bij de Inspectie van Financiën ingediend. Zodra ik dat advies ontvang, kan het dossier naar de Ministerraad.

Omdat het dossier in de periode van lopende zaken heeft stilgelegen, werd in het bestek een vrij strikte opstarttermijn ingeschreven, daar de constructie van het gebouw de laatste fase ingaat.

Ik kan mij niet uitspreken over de initiatieven van privépersonen. De overheid heeft zich op geen enkele manier geëngageerd ten aanzien van een van de kandidaten, zolang de gunning niet is goedgekeurd door de Ministerraad.

Het staat de kandidaat-uitbaters uiteraard vrij om in de opstartperiode al initiatieven te nemen. Ze doen dat echter geheel op eigen risico, aangezien er nog geen overeenkomst is.

De offertes werden conform het bestek voor 40% op basis van de prijs geëvalueerd en voor 60% op basis van het kwaliteitscriterium. Dit gebeurde op de uitdrukkelijke vraag van de Inspectie van Financiën, die erop wees dat een lager prijscriterium niet conform de gangbare handelspraktijken van de federale overheid zou zijn. We zijn dus zo ver gegaan als de Inspectie van Financiën toeliet.

De FOD Justitie financiert de beveiligings- en accomodatiefunctie van het FPC en het RIZIV financiert de zorgfunctie. De FOD Volksgezondheid hanteert hierbij de zorgnorm en de B4-financiering die gangbaar is bij andere psychiatrische instellingen, zoals Les Marronniers. Dat zorgbudget is ook hoger dan het geraamde budget voor de beveiligings- en accomodatiefunctie. Het zwaartepunt zal dus duidelijk bij de zorg liggen.

Er zal zelfs dubbel zoveel zorgpersoneel aanwezig zijn dan beveiligingspersoneel. Zo moet het FPC Gent globaal beschikken over een zorgteam van gemiddeld 21,25 voltijdse equivalenten, vte, per 30 bedden. Dat zal instaan voor de verpleging van en het continue toezicht op de geïnterneerden, dus 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Het multidisciplinaire kaderpersoneel van elke afdeling wordt samengesteld in functie van de specifieke therapeutische projecten van de afdeling.

De kosten voor de zorgequipe moeten ten minste 80% van de totale zorgkosten uitmaken. Bij de begrotingsopmaak werd bij de FOD Justitie 3,9 miljoen euro voorzien voor de bewakings- en accomodatiefunctie en bij het RIZIV 4,7 miljoen euro voor de zorgfunctie. Samen gaat het over 8,6 miljoen euro voor dit jaar. Hierbij moet ermee rekening worden gehouden dat het FPC geleidelijk zal worden opgevuld tot de maximumcapaciteit over een termijn van één volledig jaar zal zijn bereikt. Het centrum zal dus niet onmiddellijk op volle capaciteit van 280 bedden draaien.

Voor elke dienst moet het kaderpersoneel uit 9 vte per 30 bedden bestaan. Er zijn psychologen, sociaal verpleegkundigen, licentiaten of masters met een paramedische opleiding of een opleiding in de psychologie, criminologie, ergotherapie, enz. De voorwaarden zijn dus zeer streng.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor het heel duidelijke antwoord dat nog geen enkel engagement is genomen ten aanzien van welke kandidaat ook. Binnenkort zal de beslissing aan de Ministerraad worden voorgelegd. Als de firma Sodexo daarop vooruitloopt, doet ze dat dus op eigen risico.

Wat de beoordeling 40% op basis van de prijs en 60% op basis van de kwaliteit betreft, had ik graag nog wat meer gewicht aan de kwaliteit gegeven, maar ik begrijp dat de Inspectie van Financiën ergens de lijn moet trekken. Ik hoop dat dit voldoende zal zijn om een kwaliteitsvol aanbod te garanderen, veeleer dan een commercieel aanbod.

Ook in verband met het RIZIV denk ik dat het juist zit: 21,35 vte voor 30 bedden lijkt mij aanvaardbaar. Ik vraag me wel af of de door de minister geciteerde financieringsbedragen vanuit de FOD Justitie en het RIZIV betrekking hebben op de werkingsmiddelen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Dat budget is inderdaad nu voorzien. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met het feit dat er nog geen volledige bezetting is. De bedragen van Volksgezondheid zijn sowieso hoger dan die van Justitie. Later zullen we moeten zien of die budgetten nog moeten worden aangepast.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Hoe dan ook engageert de overheid zich om voldoende mensen tewerk te stellen voor het aantal bedden. Ik heb ook de indruk en dat er een goede verhouding is tussen het aandeel van de beveiligings- en accommodatiefunctie ten laste van de FOD Justitie en het aandeel van de zorgfunctie ten laste van het RIZIV. Op het eerste zicht lijkt dit haalbaar. Ik zal de cijfers in detail bestuderen en de verdere evolutie op de voet volgen.