5-136

5-136

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 JANVIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur «le contrôle du crédit à la consommation» (no 5-1254)

Mme la présidente. - Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Eind vorig jaar kwam de minister van Economie en Consumenten in het nieuws omdat de ministerraad een wetsontwerp betreffende een aanpassing van de wet op het consumentenkrediet had goedgekeurd. Een van de voorname maatregelen houdt in dat het in de toekomst niet meer mogelijk is om een nieuwe lening aan te gaan indien de persoon in kwestie al een aanzienlijke betalingsachterstand heeft opgestapeld uit eerder aangegane leningen en consumentenkredieten.

Naar aanleiding van de autosalon deed consumentenorganisatie Test-Aankoop deze week een steekproef. En wat bleek? Maar liefst driekwart van de kredietverleners vond er geen graten in om consumenten die over te weinig financiële draagkracht beschikken, toch een bestelbon te laten ondertekenen voor de aankoop van een nieuwe, veel te dure wagen.

Is het niet dringender om eerst werk te maken van de naleving van de huidige wet op het consumentenkrediet? Uit de steekproef blijkt immers dat er nog werk aan de winkel is.

Als er nu al onvoldoende controle is, zal een verstrenging van de wet hoogst waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben.

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - De naleving van de wet op het consumentenkrediet vormt een permanent aandachtspunt van de FOD Economie in het algemeen en van de Economische Inspectie in het bijzonder. In 2012 werden er in dat kader 821 onderzoeken uitgevoerd. De Economische Inspectie heeft tevens een permanente taskforce kredietreclame. In 2013 heeft die taskforce 555 reclames voor consumentenkrediet nagekeken. Dat gaf aanleiding gaf tot 144 processen-verbaal. Er wordt dus wel degelijk gecontroleerd op de naleving van de huidige wet.

De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft al op eigen initiatief, maar ook op basis van onderrichtingen op de autosalon controles op reclame en prijsaanduidingen gepland. Die acties werden al in het najaar van 2013 voorbereid. Er werden opmerkingen en aanbevelingen naar de organisator, FEBIAC, gestuurd.

Er zal rekening worden gehouden met de vaststellingen van Test-Aankoop. Test-Aankoop doet wel aan mystery shopping om de misbruiken die de senator aankaart, te kunnen vaststellen. De FOD Economie kan dat niet doen, maar in het aangekondigde ontwerp is die mogelijkheid wel opgenomen.

Het voorontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd, voert aanpassingen door op het gebied van de promotie, verkoop en toekenning van het krediet, alsook voor de controle hierop. Zo zal bijvoorbeeld de kredietgever of -bemiddelaar voor iedere klant gebruik moeten maken van een verplicht kredietinformatieformulier waarbij hij om inlichtingen vraagt die nodig zijn om de financiële toestand van de consument behoorlijk te beoordelen.

De regels inzake het verlenen van krediet zullen worden aangescherpt én de controle erop zal worden verstevigd. Die aanpassingen moeten ervoor zorgen dat minder mensen onvoldoende geïnformeerd een consumentenkrediet aangaan en in uitzichtloze situaties met overmatige schuldenlast terechtkomen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Ik heb intussen ook op Belga het persbericht van de FOD Economie over de controles op het Autosalon gelezen.

Ik heb niet betwist dat er controles waren, ik heb alleen vragen gesteld bij de effectiviteit ervan. De minister zegt dat volgens het ontwerp documenten zullen moeten worden ingevuld bij het verlenen van consumentenkrediet. Ik veronderstel dat die documenten ook door de auto- of andere verkopers moeten worden ingevuld. Ik wacht dus tot het ontwerp naar de Senaat komt en dan zal ik nagaan of het voldoende antwoorden biedt op mijn vragen.