5-136

5-136

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 JANVIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Johan Verstreken au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «les exportations illégales d'or depuis la République démocratique du Congo» (no 5-1249)

De heer Johan Verstreken (CD&V). - De media hebben de jongste dagen melding gemaakt van een nog niet gepubliceerd VN-rapport waaruit blijkt dat circa 98% van het in de DRC ontgonnen goud op frauduleuze wijze wordt geëxporteerd. Blijkbaar speelt goud een steeds grotere rol bij de financiering van verschillende gewapende groepen in Oost-Congo. Uit onderzoek van experts blijkt dat goud uit conflictgebieden met goud uit post-conflictgebieden wordt gemengd en zo uit het land wordt gesmokkeld. De DRC verliest hierdoor miljoenen dollars aan inkomsten omdat het op die export geen taksen kan heffen. Nochtans is mijnbouw, en dus ook de ontginning van goud, een belangrijke troef voor de ontwikkeling van Congo. Bovendien voeden de illegaal verworven inkomsten het gewapende conflict in het gebied.

Is de minister reeds op de hoogte gebracht van het rapport? Zo ja, kan hij de inhoud ervan toelichten? Zo neen, tegen wanneer verwacht hij het rapport en welk antwoord kunnen de internationale gemeenschap en België op dit probleem geven?

Ons land heeft intussen al heel wat expertise inzake conflictmineralen opgebouwd, onder meer via het MIRECA-project - Mineral Resources in Central Africa - dat sinds 2006 operationeel is. Welk onderzoek verricht MIRECA momenteel en met welke middelen doet het dat? In welke mate kan het een rol spelen in het onderzoek naar de goudsmokkel en naar concepten voor de aanpak van die smokkel?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Op 17 januari aanstaande bespreekt de deskundigengroep zijn rapport in het Sanctiecomité te New York. Daarna wordt het rapport normaliter officieel gepubliceerd. Het rapport is eigenlijk reeds informeel beschikbaar op het internet.

Op 23 januari wordt het rapport in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besproken. Op 28 januari is de goedkeuring gepland van de resolutie voor de vernieuwing van het sanctieregime. Intussen zullen de landen die in het rapport worden vermeld, waarschijnlijk reageren. Het is dus nog te vroeg voor commentaar op de inhoud van het rapport.

De tweede fase van het MIRECA-project liep ten einde op 31 december 2013. Door de budgettaire krapte konden hiervoor in 2012 en 2013 geen nieuwe middelen worden uitgetrokken. Ik wacht het eindverslag van MIRECA-2 af, dat tegen eind maart 2014 beschikbaar zal zijn.

In maart of april 2014 wordt ook het wetgevende voorstel van de Europese Commissie verwacht inzake de verantwoordelijke aanvoer van conflictmineralen, het EU Initiative on the responsible sourcing of minerals from conflict-affected and high-risk areas. In die context wordt de mogelijke financiering van het MIRECA-project bestudeerd.

De strijd tegen goudsmokkel zal binnenkort zonder twijfel in het brandpunt van de belangstelling staan.

Ik zal hierover wellicht opnieuw worden ondervraagd nadat de VN het rapport heeft besproken en de Europese Commissie haar wetgevend initiatief heeft ingediend.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - De minister heeft het over budgettaire problemen en mogelijke sancties. We moeten het dossier blijven volgen en de voorgestelde aanpak verwerken in de resolutie over de DRC die de Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen voorbereidt.