5-135

5-135

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de noodkreet van de audiovisuele sector in verband met de tax shelter» (nr. 5-1233)

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de tax shelter» (nr. 5-1235)

De voorzitster. - Ik stel voor deze mondelinge vragen samen te voegen. (Instemming)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In een recente open brief stelt zowat de hele Belgische audiovisuele sector dat de huidige tax shelter is "ontspoord" en in een "ware noodsituatie" is terechtgekomen, en dat net op een moment dat de Frans- en Nederlandstalige Belgische films aan de wereldtop staan.

Ongeveer tien jaar geleden zorgde de tax shelter ongetwijfeld voor heel wat zuurstof voor de audiovisuele producties; de bedrijfswereld injecteerde heel wat kapitaal. Het instrument werkte meer dan behoorlijk en creëerde de budgettaire ruimte om kwaliteitsproducten af te leveren.

Het systeem werd echter ook misbruikt en het evolueerde in een kwalijke richting. De tax shelter werd steeds meer een ondoorzichtig en complex financieringsmiddel. Er werden hoge en vaak onrealistische rendementen beloofd en toegekend. Door die onnatuurlijk opgeklopte winstbeloften bleven steeds minder middelen over voor de audiovisuele producten zelf.

De gevolgen voor de audiovisuele producenten zijn zonder meer desastreus. Ze kunnen de opgeklopte rendementen niet meer halen en verliezen dus hun investeerders, althans indien ze voldoende middelen voor een kwaliteitsbudget voor hun producten willen overhouden.

De audiovisuele sector werkte dan ook zelf een voorstel uit om de tax shelter grondig bij te sturen en te hervormen. Blijkbaar zijn de eerste contacten tussen de sector en de minister goed verlopen. Hij beloofde in eerste instantie om het voorstel grondig te onderzoeken.

Erkent de minister de ernst van de toestand waarin de tax shelter is verzeild?

Heeft de minister het voorstel van de sector om het systeem te hervormen al bestudeerd? Wat zal hij doen om de tax shelter nieuw leven in te blazen, zodat het instrument de audiovisuele sector kan blijven ondersteunen? Kan dat nog binnen de huidige legislatuur?

Mme Marie Arena (PS). - Comme l'a souligné mon collègue Anciaux, la question du tax shelter a suscité, depuis le début de cette année, nombre de débats, notamment dans la presse. La Chambre a discuté du contrôle de ce système, et il me paraît important de clarifier la situation. En effet, le dispositif est vital pour le secteur de la production du cinéma belge ; même si certaines entreprises en font une utilisation un peu douteuse, il importe de ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble du dispositif.

Vous avez annoncé, monsieur le ministre, des mesures complémentaires de contrôle des fonds levés à destination de la production de films. Je voudrais savoir de quelles mesures de contrôle il s'agira et à partir de quel moment on pourra s'y référer, afin que la crédibilité du système du tax shelter favorise réellement la production cinématographique belge.

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - De senatoren kennen de tax shelter zeer goed, maar blijkbaar zijn er mensen die het systeem nog beter kennen. De tax shelter kwam in juni vorig jaar nog aan bod in Kamer en Senaat toen een belangrijke wijziging in de wet werd aangebracht. De Kamer heeft ook een aantal hoorzittingen aan het thema gewijd. Talrijke fracties riepen daarbij op om het systeem in overleg met de sector te evalueren.

Als nieuwbakken minister maakte ik de bedenking dat de wijzigingen tot doel hadden de garantie in te bouwen dat de met de tax shelter opgehaalde sommen effectief aan de productie van het audiovisuele werk worden besteed. De wet van 1 juli 2013 bepaalt dan ook dat 70% van de opgehaalde middelen naar de filmproductie zelf moet gaan.

Aanvankelijk stelde ik me dus vrij afwachtend maar niet sceptisch op. Ik ga er immers van uit dat na de wijziging van een wet met het oog op betere controle een nieuwe wijziging niet snel nodig zal zijn.

Daarnaast is in de wet ook een rendementsgrens opgenomen. De grens van 70% geldt pas vanaf het aanslagjaar 2015, dus voor het inkomstenjaar 2014.

Comme l'a souligné Mme Arena, j'ai demandé à mon administration, à la suite de ces auditions et audiences, de contrôler davantage l'application du tax shelter et de mettre sur pied une cellule de contrôle distincte.

Fin 2013 et début 2014, le secteur m'a adressé plusieurs lettres ouvertes. Lundi dernier, j'ai reçu le représentant néerlandophone du secteur cinématographique. Vendredi, je rencontrerai le représentant francophone qui était malade en début de semaine. S'il confirme les propos du représentant néerlandophone, je peux dire que les modifications auraient dû apporter une amélioration. Toutefois, le problème des rendements élevés tels que décrits durant les audiences reste d'actualité, de sorte qu'une nouvelle modification législative sera sans doute nécessaire.

Tel qu'il a été conçu en 2003, le tax shelter est un instrument magnifique. Il a permis un développement hors du commun du secteur et il est apprécié partout dans le monde. Je veille dès lors à son maintien et je continue à soutenir l'emploi dans le secteur audiovisuel.

De sector is vragende partij voor een bijsturing van het systeem, opdat de tax shelter zijn doel kan dienen: nieuwe Franstalige en Nederlandstalige cinematografische producties en internationale coproducties mogelijk maken.

Wij onderzoeken de voorstellen van de sector. Indien de regering groen licht geeft en wij ook op Europees vlak de toestemming krijgen, zal ik alles in het werk stellen om nog deze legislatuur een wetsontwerp in te dienen met het oog op een betere toepassing van de tax shelter. De Nederlandstalige sector verzekert me dat de toestand zo ernstig is als ze wordt voorgesteld, maar van Franstalige kant moet dit nog worden bevestigd.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister ziet de ernst van de situatie in. Hij kan op de volle medewerking van de sp.a rekenen voor het wetsontwerp dat hij nog deze legislatuur in het vooruitzicht stelt. Tegen een verbetering van het systeem van de tax shelter zal naar ik vermoed geen enkele regeringspartij zich verzetten.

Ik ben het ermee eens om een groter aandeel van de opgehaalde sommen rechtstreeks naar de producties te laten vloeien, maar we zullen ook de spelers moeten aanpakken die een onredelijk rendement willen verwerven.

Het probleem is deels te wijten aan internationale producties die in België gebruik maken van de tax shelter, maar ons land weinig of geen meerwaarde opleveren. In dat geval wordt het systeem veeleer gebruikt als een melkkoe. Misschien zouden er kwaliteitsvereisten of verantwoordelijkheden aan het systeem moeten worden gekoppeld. Ik denk in het bijzonder aan werkgelegenheid en het effectief in ons land produceren. We kunnen niet toestaan dat fictieve firma's van onze tax shelter gebruik maken om grote buitenlandse producties op te zetten.

Desalniettemin stemt het antwoord van de minister me tevreden. Daaruit blijkt dat hij hiervan werk wil maken.

Ik raad hem aan de discussie met de Europese instanties op voorhand op te starten. Europa kent het systeem van de tax shelter en heeft dat in het verleden al goedgekeurd. Ik verwacht vanuit die hoek dan ook geen problemen als de minister een solide dossier voorlegt.

Mme Marie Arena (PS). - Nous pouvons effectivement nous réjouir de la négociation entre le gouvernement et le secteur de la production. Nous avons beaucoup entendu les fédérations d'intermédiaires du tax shelter qui défendent le dispositif, mais ce dernier s'adresse au secteur de la production et non aux intermédiaires. On peut donc se réjouir de ce travail mené avec les producteurs.

Par ailleurs, je pense que le contrôle doit s'orienter vers la lutte contre les produits financiers qui n'ont pas d'effet sur la production. Il convient vraiment de défaire les montages financiers qui ne visent que la rentabilité financière du produit et non la production cinématographique. Nous attendons bien entendu le suivi de l'action.

Comme l'a dit M. Anciaux, les socialistes vous épauleront dans le soutien d'un tax shelter orienté vers la production du cinéma.