5-135

5-135

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over «het afschaffen van de maaltijdcheques» (nr. 5-1248)

De heer Rik Daems (Open Vld). - Enkele dagen geleden heeft een middenstandsorganisatie de resultaten bekendgemaakt van een studie waarin de Dienst administratieve vereenvoudiging (DAV) zou hebben onderzocht welke gevolgen zouden zijn het bedrag dat via maaltijdcheques aan werknemers wordt toegekend, rechtstreeks zou worden uitbetaald. Ik was positief verrast door de resultaten van het onderzoek: een rechtstreekse uitbetaling zou de overheid niets kosten, de werkgevers een besparing van 99 miljoen euro per jaar opleveren en de handelaars een besparing van 78 miljoen euro per jaar. Samengeteld betekent dat 177 miljoen euro extra zuurstof per jaar voor het bedrijfsleven die de overheid niets kost.

Kan de minister bevestigen dat de DAV een dergelijke studie inderdaad heeft uitgevoerd.

Kan de minister de cijfers die werden bekendgemaakt, bevestigen of ontkennen?

Is de minister het, na deze studie, eens met het wetsvoorstel ter zake dat ik al enige tijd geleden heb ingediend? Ik stel overigens vast dat de CD&V inmiddels een soortgelijk wetsvoorstel in de Kamer heeft ingediend. Aangezien de regering hierover wellicht nog geen standpunt heeft ingenomen, verwacht ik op deze laatste vraag niet onmiddellijk een antwoord, maar ik had misschien wel graag zijn persoonlijke standpunt gekend.

Is de minister bereid de DAV-studie over te zenden aan de Senaatscommissie voor de Financiën zodat ze kan worden opgenomen in de discussie over mijn wetsvoorstel, dat wellicht over enkele weken op de agenda van de commissie staat en er ter stemming zal worden voorgelegd.

De heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. - De DAV heeft de studie in de loop van 2013 uitgevoerd in overleg met alle betrokken partijen: werkgevers, handelaars, vakbonden en uitgevers. Die studie werd in de loop van december 2013 aan het Sturingscomité van de DAV voorgesteld en vervolgens overgezonden aan het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad, die krachtens de regelgeving onder andere belast is met de evaluatie van het gebruik van de papieren en elektronische maaltijdcheques.

Uiteraard steun ik als minister bevoegd voor administratieve vereenvoudiging ieder voorstel dat bijdraagt tot een vermindering van de administratieve lasten. In dit dossier wens ik echter niet vooruit te lopen op de adviezen die zullen worden uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO en de Raad voor het verbruik. De administratieve lasten zijn maar een deel van dit dossier.

Uit de studie van de DAV blijkt dat de volledige omschakeling van papieren naar elektronische maaltijdcheques leidt tot een vermindering van de administratieve lasten met ongeveer 94 miljoen euro op jaarbasis. De afschaffing van deze cheques en de vervanging ervan op de loonfiche leidt tot een bijkomende jaarlijkse besparing die op 4,6 miljoen euro kan worden geraamd.

Tevens blijkt uit de studie dat, wanneer men rekening houdt met alle kosten, zoals de dienstverleningskosten en de transactiekosten, voor de werknemers de kosten en lasten op jaarbasis 20,7 miljoen euro bedragen voor de papieren maaltijdcheques, 7 miljoen euro voor de elektronische maaltijdcheques en 0 euro bij een toevoeging op de loonfiche. Voor de werkgevers bedragen, aldus de studie, de totale kosten en lasten op jaarbasis gemiddeld 111,5 miljoen euro voor de papieren maaltijdcheques, 61 miljoen euro voor de elektronische maaltijdcheques en 11,7 miljoen euro bij een toevoeging op de loonfiche. Voor de handelaars ten slotte, bedragen de totale kosten en lasten op jaarbasis gemiddeld 84,2 miljoen euro voor de papieren maaltijdcheques, 15,9 miljoen euro voor de elektronische maaltijdcheques en 6 miljoen euro bij een toevoeging op de loonfiche.

De studie van de Dienst voor administratieve vereenvoudiging is vandaag al beschikbaar op de website van de DAV, www.vereenvoudiging.be, onder de rubriek "projecten".

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik dank de minister uitdrukkelijk voor de studie die zijn diensten hebben gemaakt. Ik zal de website spoorslags raadplegen. Het verheugt mij bijzonder dat de algemene cijfers die de middenstandsorganisatie heeft vermeld, wel degelijk kloppen: het gaat om een besparing voor handelaars en werkgevers samen van ongeveer 170 miljoen euro per jaar. Dat is een enorm bedrag. Als we in het licht van de economische relance een maatregel kunnen nemen die voor het bedrijfsleven zo'n kostenbesparing oplevert, terwijl ze de Staat helemaal niets kost, moeten we niet aarzelen.

Ik begrijp dat de regering nog wacht op een aantal adviezen. Dat betekent uiteraard niet dat het parlementaire initiatief daarom moet worden vertraagd. Ik zal vragen de behandeling van mijn voorstel opnieuw op de agenda van de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden te plaatsen. Ik zal de studie opvragen en het debat aanvangen.

De minister die bevoegd is voor administratieve vereenvoudiging, zulke initiatieven die de administratieve lasten voor het bedrijfsleven werkelijk verminderen, alleen maar kan steunen.