5-133

5-133

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 18 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Stuk 5-2315)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Stuk 5-2409)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 (Stuk 5-2333)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2363)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) (Stuk 5-2402) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (Stuk 5-2403)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) (Stuk 5-2402) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (Stuk 5-2403)

Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (Stuk 5-2396) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes (Stuk 5-2404) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Stuk 5-2407) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van programmawet (I) (Stuk 5-2397) (Evocatieprocedure)

Ontwerp van programmawet (II) (Stuk 5-2413)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (I) (Stuk 5-2397) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (II) (Stuk 5-2413)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Stuk 5-2417) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (Stuk 5-2421) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (Stuk 5-2419) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (van mevrouw Dalila Douifi en de heer Philippe Mahoux c.s.; Stuk 5-2279)

Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-250)

Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (van de heer Louis Ide en mevrouw Marleen Temmerman; Stuk 5-1352)

Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (van de heer Louis Ide en mevrouw Marleen Temmerman; Stuk 5-1353)

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (van mevrouw Cécile Thibaut c.s.; Stuk 5-1388)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofdstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 (van de heer Louis Ide; Stuk 5-1502)

Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-2278)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (van mevrouw Dalila Douifi en de heer Philippe Mahoux c.s.; Stuk 5-2279)

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen (Stuk 5-2418) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje (van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-2027)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Stuk 5-2420) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering