5-131

5-131

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Veerle Stassijns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het tekort aan griepvaccins» (nr. 5-1225)

De voorzitter. - De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid, antwoordt.

Mevrouw Veerle Stassijns (N-VA). - Op 21 november kaartte ik in de plenaire vergadering al het tekort aan griepvaccins aan. De minister antwoordde toen dat de firma Abbott toestemming had gekregen om in België twintigduizend vaccineenheden tegen de seizoengriep die voor de Duitse markt waren bestemd, in te voeren.

Begin december werden de extra vaccineenheden over de apotheken in België verdeeld. Aangezien ons land ongeveer vijfduizend apotheken telt, waren er dus amper vier à vijf vaccins per apotheek beschikbaar. Bovendien betaalt het RIZIV niet de vaccins terug die apothekers rechtstreeks invoeren; ze moeten daarvoor dan de volle prijs, dat wil zeggen ongeveer twintig euro, aanrekenen.

Intussen zijn bij de meeste apotheken de extra voor Duitsland bestemde griepvaccins de deur uit. Daardoor kampt ons land vandaag opnieuw met een tekort. Nochtans raden gynaecologen zwangere vrouwen ten zeerste aan zich te laten inenten.

Zullen de groothandelsfirma's, aangezien er zich weer tekorten voordoen, opnieuw vaccins mogen invoeren en verdelen? Wat zal de regering doen om een herhaling van dergelijke problemen te voorkomen?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - De administratie van de minister zal er bij de farmaceutische bedrijven die de griepvaccins aanmaken, op aandringen dat de bevoorrading kan voldoen aan de behoeften van ons land.

De minister herinnert er echter ook aan dat enkel de farmaceutische handel de vaccins in de handel brengt en dat de overheid alleen de behoeften op dat vlak kan aangeven. Bovendien hangt het volume van de vaccins die in de handel worden gebracht, af van de capaciteit van de vaccinstammen om voldoende productief te zijn.

Ten slotte wijst de minister erop dat de inenting tegen de seizoengriep een voorzorgsmaatregel is. Als er een overheidsaankoop van seizoenvaccins nodig wordt geacht, komt het aan de gemeenschappen toe een initiatief te nemen daaromtrent.

Mevrouw Veerle Stassijns (N-VA). - Ik vind nog steeds dat de minister met de firma's die de vaccins produceren, moet samenzitten om het jaarlijks terugkerende probleem op te lossen en tot een sluitend vaccinatiebeleid te komen. Anders gaat het om weggegooid geld.

Vorige keer heeft de minister de lagere productie verklaard door het inkomstenverlies dat de betrokken firma's lijden als ze overtollige vaccins moeten vernietigen. Dat argument klopt niet. Immers, ook bij een voldoende productie blijven de apotheken en de groothandel met een voorraad zitten. Dat is nu eenmaal de werkelijkheid. De Dienst voor geneesmiddelen zamelt de overtollige vaccins in zodra ze vervallen zijn. Aangezien de apotheken of de groothandel later enkel voor de helft van de aankoopprijs worden vergoed, is er ook dan een inkomstenverlies dat wordt gespreid over de apotheken, de groothandel en de industrie.