5-1881/7

5-1881/7

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 NOVEMBER 2013


Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW DOUIFI


I. INLEIDING

Het voorliggende wetsontwerp, dat onder de optioneel bicamerale procedure valt, vloeit voort uit een wetsvoorstel dat op 7 december 2012 door de heer Deprez c.s. in de Senaat werd ingediend (St. Senaat, nr. 5-1881/1).

De Senaat heeft deze tekst op 16 mei 2013 aangenomen en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Op 25 oktober 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp, na amendering, overgezonden aan de Senaat (St. Kamer, nr. 53-2819/10). De voornaamste wijziging ten opzichte van de oorspronkelijk door de Senaat gestemde tekst is de invoeging van een nieuw artikel waardoor in artikel 43bis van het Strafwetboek gewijzigd wordt teneinde de rechten van derden die te goeder trouw zijn te beschermen wanneer zij betrokken zijn bij een verbeurdverklaring van onroerende goederen.

Overeenkomstig artikel 64.1 van het Reglement van de Senaat is het wetsontwerp bij de commissie slechts aanhangig voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Senaat aangenomen wetsontwerp, en voor andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

De commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 12 november 2013, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse zaken.

II. BESPREKING EN STEMMINGBESPREKING EN STEMMING

Het wetsontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen

De commissie keurt de tekst, zoals teruggezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, goed met eenparigheid van stemmen van de 9 aanwezige leden.

Met dezelfde eenparigheid werd vertrouwen geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter
Dalila DOUIFI. Philippe MOUREAUX.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers teruggezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-2819/10 — 2013/2014).