5-260COM

5-260COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique sur «le précompte mobilier libératoire généralisé appliqué aux produits d'épargne, obligations et actions» (no 5-4248)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Tijdens een colloquium over fiscaliteit, georganiseerd door de vakbonden ACV en ABVV, heeft de minister laten verstaan dat hij er voorstander van is de vrijstelling voor spaardeposito's uit te breiden naar kasbons, obligaties en aandelen.

Uiteraard ben ik met dit standpunt zeer tevreden, omdat het in de richting evolueert van de inhoud van mijn wetsvoorstel - en dat van de heer Daems -, dat overigens op 13 maart en 21 mei van dit jaar al in deze commissie werd besproken.

Mijnheer de minister, graag kreeg ik verduidelijking over het standpunt dat u recent formuleerde:

1) Welke spaarproducten zouden volgens u mee in aanmerking moeten komen voor de vrijstelling?

2) Voorziet u in een systeem zoals besproken in mijn wetsvoorstel om de bevrijdende roerende voorheffing te behouden? Of gaat u terug in de richting van de verplichte aangifte van roerende inkomsten?

3) Is dit voorstel een alternatief voor de zogenaamde volkslening?

4) Uw voorstel zou de schatkist niets kosten. Rekent u op macro-economische terugverdieneffecten? Kunt u meer uitleg geven bij de wijze waarop u de kostprijs raamt?

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Gelet op het arrest van het Europees Hof van Justitie, waarbij België werd veroordeeld omdat het de vrijstelling van intresten van gewone spaarboekjes voorbehoudt aan spaarboekjes die gehouden worden bij Belgische financiële instellingen, is België verplicht zijn wetgeving aan te passen.

Die wetsaanpassing wordt op dit ogenblik voorbereid. Van die gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om na te denken over een hervorming van de spaarfiscaliteit.

Over de manier waarop, de modaliteiten en de timing zijn op dit ogenblik nog geen beslissingen genomen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mijn vraag was hoe de minister erover denkt.

Kan hij misschien een beetje concreter ingaan op mijn vraag over de kostprijs?

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Tot mijn spijt kan ik dat niet, mevrouw Maes.