5-259COM

5-259COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Justice sur «la charge administrative imposée aux interprètes judiciaires» (no 5-3908)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - De nieuwe btw-regeling voor tolken en vertalers die werken in opdracht van de politie en justitie, zorgt voor heel wat problemen op het terrein. Intussen werd de invoering van de btw-plicht uitgesteld tot 1 januari 2014, wat de betrokkenen even de tijd geeft om alles concreet te regelen. Toch zien we nu al dat deze verplichtingen de gerechtstolken afschrikt. Daarenboven worden de gerechtstolken geconfronteerd met een grote administratieve last.

In de FOD Justitie bestaat geen uniforme regeling met betrekking tot de facturatiewijze, zodat elk arrondissement werkt volgens eigen inzichten en regeltjes. Zo gebeurt het dat sommige griffies eisen dat de tolken een factuur per prestatie opstellen. Dat loopt natuurlijk snel op. Een gerechtstolk die twee prestaties per dag levert, moet hiervoor maandelijks een veertigtal facturen opmaken. Andere griffies stellen dagprestatiefiches op om de tolken te betalen.

Tolken die in meerdere arrondissementen werken, moeten zich schikken naar de verschillende geldende regels en worden dus geconfronteerd met een administratief kluwen. Het gevolg is dat vele gerechtstolken overwegen om niet meer voor justitie te werken. Dat kan de goede werking van justitie in het gedrang brengen en de rechtsbedeling verstoren.

Is de minister op de hoogte van deze problemen? Wat wil ze er aan doen?

Heeft ze plannen om standaardrichtlijnen op te stellen voor de facturatie door gerechtstolken die gelden voor heel België, zodat de administratieve overlast voor de gerechtstolken tot een minimum kan worden beperkt? Als er bijvoorbeeld één standaardtarief zou zijn voor heel België, zouden de tolken maar één soort van facturen moeten opmaken.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Mijn administratie heeft een circulaire met standaardrichtlijnen uitgewerkt, die ze laat nakijken door de btw-administratie van de FOD Financiën. Deze circulaire, geldend voor het hele land, zal zo snel mogelijk via de geëigende kanalen van de administratie aan de rechterlijke orde en aan de vertalers-tolken worden meegedeeld en worden gepubliceerd.

Er wordt nog steeds over bepaalde zaken overleg gepleegd met de FOD Financiën teneinde het betalings- en beheerscontroleproces te verbeteren.

Er zal in de mate van het mogelijke getracht worden de administratieve last te beperken, maar ook de FOD Justitie is onderhevig aan bepaalde bewijslast voor het Rekenhof. Deze bewijslast kan enkel worden gehonoreerd door een aantal administratieve documenten vanwege de dienstverleners voor te leggen.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik ben blij dat de minister zich bewust is van het probleem en dat eraan gewerkt wordt. Ik wil de minister vragen om alert te blijven, zodat gerechtstolken en -vertalers op een eenvoudige manier kunnen werken voor politie en justitie. Ik ben ervan overtuigd dat het een belangrijk thema is voor de betrokkenen en ik zal dit dan ook nauwkeurig opvolgen.

(M. Gérard Deprez prend place au fauteuil présidentiel.)