5-259COM

5-259COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie» (nr. 5-4119)

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Begin oktober legde het veiligheidskorps van het Brusselse Justitiepaleis het werk neer uit protest tegen de manier waarop het door de federale politie behandeld wordt. Er zijn ernstige conflicten tussen het veiligheidskorps en de politie.

Het veiligheidskorps staat in voor het transport van de gedetineerden van de gevangenissen naar het Justitiepaleis en is verantwoordelijk voor de gedetineerden in het Justitiepaleis. De leden maken geen deel uit van de politie, maar van de FOD Justitie. Ze krijgen wel bepaalde bevelen van de politie. Het korps bestaat veelal uit veiligheidsagenten uit de privésector. Volgens het veiligheidskorps zijn de personeelsleden het slachtoffer van pesterijen en intimidatie door de politie. De Brusselse lokale politie stelt dat een deel van de personeelsleden van het veiligheidskorps een strafblad heeft en onbetrouwbaar is.

Aanleiding van de staking was een klacht van een advocate tegen een lid van het veiligheidskorps wegens vermeende ongewenste handelingen bij het fouilleren aan de ingang van het Justitiepaleis. Hij en een collega werden door de politie opgepakt. Dit was het zoveelste incident in een hele reeks van incidenten, die onder meer te maken zouden hebben met de houding van een commissaris van de Brusselse lokale politie. Een honderdtal veiligheidsagenten heeft daarop betoogd aan het hoofdkantoor in Brussel.

Het directoraat-generaal van het Gevangeniswezen, dat verantwoordelijk is voor het veiligheidskorps, stelt dat de politie geen rechtsgrond heeft om de leden van het veiligheidskorps de toegang tot de werkplek te ontzeggen. Het zou gaan over verregaande pesterijen en intimidaties.

Hoe verklaart de minister het zoveelste incident tussen het veiligheidskorps en de lokale Brusselse politie? Hoe lang zal het duren voordat structurele maatregelen worden genomen om deze onzinnige rivaliteit aan te pakken?

Wanneer zal de audit over de betrekkingen tussen het veiligheidskorps en de Brusselse lokale politie bekendgemaakt worden? Wat vindt de minister van de resultaten van de audit?

De audit zou kritiek uiten op het functioneren van bepaalde leidinggevende officieren van de lokale politie in het justitiepaleis. Over hoeveel officieren gaat het?

Is de minister er voorstander van om de interne werking van het veiligheidskorps onder haar bevoegdheid te brengen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - In het Brusselse justitiepaleis waren al maanden spanningen tussen het veiligheidskorps en de operationele leiding van de politie ter plaatse. De problemen zijn ondertussen opgelost. Naar aanleiding daarvan heb ik, samen met mijn collega van Binnenlandse Zaken, begin dit jaar een audit laten uitvoeren door de Algemene Inspectie van de politie. De audit werd mij in juni bezorgd. Dit document is zeer waardevol omdat het de oorzaken van de spanningen objectief identificeert. Er was namelijk een structureel probleem en een persoonlijk probleem.

De structuur van het veiligheidskorps is ingewikkeld. Dat is een rechtstreeks gevolg van de keuzes die tien jaar geleden gemaakt werden bij de goedkeuring van de wet op het veiligheidskorps door het parlement. De FOD Justitie, lees de penitentiaire administratie, is immers de administratieve overheid van het veiligheidskorps, en staat in voor rekrutering, opleiding, uitrusting, administratief statuut enzovoort. Ze is ook de tuchtrechtelijke autoriteit van de veiligheidsbeambten. De lokale politie is verantwoordelijk voor de operationele inzet van de veiligheidsbeambte. Dat dubbele statuut is uiteraard niet eenvoudig en vraagt een permanente samenwerking tussen justitie en politie. En dat is het probleem in Brussel.

De audit toont voornamelijk aan dat er sprake was van spanningen die te wijten zijn aan de houding van de leidinggevende politieambtenaar die verantwoordelijk is voor het Justitiepaleis, en van een gebrek aan duidelijkheid op het stuk van de hiërarchische structuren binnen het veiligheidskorps.

In het justitiepaleis wordt een interne reorganisatie uitgevoerd op grond van de aanpassingen die al in juni en juli werden doorgevoerd. De operationele bevoegdheden zullen duidelijk worden afgebakend, zodat alle partijen weten welke opdrachten zij moeten uitvoeren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ik hoop dat die nieuwe structuur meer duidelijkheid zal bieden en in de toekomst conflicten de kop zal indrukken.

Inmiddels is de situatie op het terrein gestabiliseerd en werd beslist om de veiligheidsbeambten weer in te zetten in het justitiepaleis. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een duurzame oplossing hebben gevonden.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ik dank de minister voor haar toelichting. Ook ik hoop dat de situatie gestabiliseerd is en dat in de toekomst zal blijven. Persoonlijke problemen kunnen soms eenvoudig worden opgelost wanneer langs beide zijden goodwill aanwezig is.

De minister wees ook op structurele problemen die ontstonden interne reorganisaties. De vraag is of wij geen initiatieven zouden moeten nemen om dit te verhelpen.

Ik hoop dat in elk geval dat de problemen effectief worden opgelost. Het is toch kafkaiaans dat de politie leden van een veiligheidskorps in het justitiepaleis oppakt. Dat herstelt echt niet het vertrouwen in justitie.

Kunnen wij de audit inkijken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Geen bezwaar! Daarvoor moet ik wel contact opnemen met mijn collega van Binnenlandse Zaken, want het was een opdracht van ons beiden. Ik weet niet welk statuut de audit heeft, die werd uitgevoerd door de Algemene Inspectie van de politie. Ik zal dat navragen.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Het kan nuttig zijn dat de parlementsleden inzage krijgen in die audit en dat het probleem in de toekomst correct wordt opgevolgd.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De audit is ook naar het Comité P gezonden. Op die manier is het parlement dus ook al op de hoogte.

De voorzitter. - Ik verzoek de minister te zorgen voor een goede opleiding van de leden van het veiligheidskorps. Hun gedrag laat soms te wensen over, zodat we niet het verschil zien tussen leden van het veiligheidskorps en gedetineerden in het justitiepaleis.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik laat die uitspraak voor rekening van de voorzitter.