5-128

5-128

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken over ęde recente uitspraken van de gouverneur van de Nationale BankĽ (nr. 5-1187)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Enkele dagen geleden publiceerde de krant Le Soir een opvallend interview met de gouverneur van de Nationale Bank. Hij had nogal uitgesproken ideeŽn die ook duidelijk ideologisch gekleurd waren. Zo zei hij onder meer dat werklozen tijdens hun uitkeringsperiode niet langer pensioenrechten mogen opbouwen en dat de wettelijke pensioenleeftijd fors omhoog moet.

De betrokken hoge regeringsfunctionaris heeft de uitspraken in het bewuste interview heel duidelijk uit hoofde van zijn ambt gegeven. Bijgevolg mag minstens enige terughoudendheid en ideologische onpartijdigheid worden verwacht.

In het licht van de huidige politieke en ideologische situatie zijn deze uitspraken absoluut politiek gekleurd. Zeker in een al bijzonder gepolitiseerde tijdsgeest en met de komende verkiezingen valt die ideologische stellingname nog meer op. Kortom, volgens mij kunnen deze uitspraken, door deze functionaris en op dit moment niet door de beugel.

Hoe apprecieert en evalueert de minister de uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank, die resoluut een ideologisch discours met extreme standpunten voert in een politieke en ideologische discussie die zich tussen de grote Vlaamse en Franstalige partijen ontwikkelt?

Deelt de minister mijn analyse dat het een hoge regeringsfunctionaris niet toekomt zich publiekelijk over deze duidelijke ideologische keuzes uit te spreken en dat zijn standpunten onmogelijk bindend kunnen zijn voor de Nationale Bank?

Wat zal de minister doen om de gouverneur op deze beroepsfout te wijzen en hem te verplichten zich in de toekomst met veel meer terughoudendheid en zonder expliciete ideologische standpunten publiekelijk te uiten? Het zou immers jammer zijn mocht zich hier een tweede Bellensscenario afspelen.

De heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken. - Vooreerst mijn excuses voor het feit dat ik de indruk gaf niet te luisteren, maar zoals mijn grootvader, die altijd voor de televisie in slaap viel, zei: ik heb alles gehoord.

De gouverneur van de Nationale Bank is geen regeringsfunctionaris, maar een onafhankelijke centrale bankier. Meer nog, de essentie van zijn functie is nu net zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de regering; alle centrale bankiers ter wereld bewijzen dat. Niettemin heb ik mij bij de gouverneur geÔnformeerd naar aanleiding van de vraag van de heer Anciaux. Hij gaf mij te kennen dat het artikel in Le Soir niet de teneur weergeeft van het gesprek dat hij met de journalisten van Le Soir heeft gehad.

De gouverneur vermeldde de feitelijke elementen die de pensioenproblematiek verklaren. De betreffende citaten zijn dus uit hun verband gerukt en er werd aldus een politieke dimensie aan gegeven die er niet was. De gouverneur verzekerde mij dat zijn uitspraken veel genuanceerder waren dan wat werd gepubliceerd. Hij zou bijvoorbeeld hebben gezegd: "Il est important de restreindre les droits", maar hij heeft niet gesproken over de afschaffing van die rechten.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben blij dat de onafhankelijke centrale bankier toch onmiddellijk is ingegaan op het vriendelijke verzoek van de minister om hem te horen. Ik ben ook blij dat, dankzij mijn vraag, al zijn verkeerd weergegeven uitspraken nu zijn rechtgezet.

Ik ben ervan overtuigd dat de genuanceerde uitspraken van de gouverneur alleen maar tot doel hadden om een sociaal klimaat te scheppen dat positief is voor iedereen en waarin respect is voor alle bestaande sociale wetgeving. De gouverneur is niet alleen een onafhankelijk bankier, hij is gewoon een sociaal mens.