5-2328/3

5-2328/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

5 DECEMBER 2013


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 53-2999/8).

Brussel, 5 december 2013.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.