5-123

5-123

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring (Stuk 5-1881) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Douifi voor een mondeling verslag.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a), rapporteur. - Het voorliggend wetsontwerp, dat onder de optioneel bicamerale procedure valt, vloeit voort uit een wetsvoorstel dat op 7 december 2012 door de heer Deprez c.s. in de Senaat werd ingediend.

De Senaat heeft deze tekst op 16 mei 2013 aangenomen en overgezonden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Op 25 oktober 2013 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp, na amendering, overgezonden aan de Senaat. De voornaamste wijziging ten opzichte van de oorspronkelijk door de Senaat aangenomen tekst is de invoeging van een nieuwe bepaling, waardoor artikel 43bis van het Strafwetboek gewijzigd wordt teneinde de rechten van derden die te goeder trouw zijn te beschermen wanneer zij betrokken zijn bij een verbeurdverklaring van onroerende goederen.

Overeenkomstig artikel 64.1 van het Reglement van de Senaat is het wetsontwerp bij de commissie slechts aanhangig voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Senaat aangenomen wetsontwerp, en voor andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

De commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 12 november 2013, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Het wetsontwerp heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.

De commissie heeft de tekst, zoals teruggezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met eenparigheid van stemmen van de 9 aanwezige leden goedgekeurd.

Met dezelfde eenparigheid werd vertrouwen geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

-De algemene bespreking is gesloten.