5-123

5-123

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «l'externalisation de táches policières» (no 5-1168)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - In de media lezen we vandaag dat de monarchie in 2014 38,7 miljoen euro zal kosten. Dankzij de recente verplichting tot meer transparantie kunnen de uitgaven van het Koningshuis voor de eerste keer zo duidelijk in kaart worden gebracht. De dotaties zijn goed voor een derde van de kosten. De rest wordt uitgegeven via de departementen Binnenlandse Zaken en Defensie, onder meer voor de bewaking van het Koninklijk Paleis door de federale politie.

Om te komen tot minder staat en minder overheidsbeslag pleit Open Vld ervoor dat de overheid zich concentreert op haar kerntaken, ook op het gebied van veiligheid.

Ik heb een wetsvoorstel klaar om de taken van de privé-veiligheidssector uit te breiden. Ik denk daarbij niet alleen aan veiligheidstaken. Ook administratieve, organisatorische en logistieke activiteiten kunnen worden uitbesteed, bijvoorbeeld de inning van boetes. Mijn wetsvoorstel past in de liberale drietrapsraket om de politie te hervormen: de politie moet zich net als de andere overheidsdiensten in de eerste plaats concentreren op haar kerntaken; ze moet die vervolgens optimaal uitvoeren; tot slot moeten taken worden overgeheveld, niet alleen aan andere overheidsdiensten, maar vooral aan de privésector. De bewaking van de koninklijke gebouwen is een mooi voorbeeld van een taak die aan de privésector kan worden uitbesteed. De discussie is niet nieuw; ze wordt al tien jaar lang gevoerd, zonder veel resultaat. Met mijn wetsvoorstel wil ik een voorzet geven.

Mijn wetsvoorstel kan uitvoering geven aan het regeerakkoord en de beleidsnota's van de minister van Binnenlandse Zaken. Het hele discours over veiligheid is vandaag veranderd. De concepten integrale en modale veiligheid zorgen ervoor dat we de publieke veiligheid niet zomaar kunnen afzetten tegen de private veiligheid. Een publiek-private samenwerking moet anno 2013 mogelijk zijn.

Hoever staat het met de plannen van de regering om politietaken over te hevelen naar de privésector en ook om de bevoegdheden van de gemeenschapswachten uit te breiden? Passen die hervormingen in het idee van `staatsvermindering' of druisen die daar regelrecht tegen in?

Deelt de minister de visie dat de concepten integrale en modale veiligheid de publieke en de privé-veiligheid niet scherp tegen elkaar afzetten? Is ze het ermee eens dat een publiek-private samenwerking anno 2013 mogelijk moet zijn? Hoe wil ze die samenwerking concretiseren?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Met het oog op de uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011, in het bijzonder inzake de kerntaken van de politie, heb ik de regering twee voorontwerpen van wet voorgelegd. Het eerste behelst de private veiligheid. Het zal volgende week in tweede lezing aan de ministerraad worden voorgelegd. Het parlement zal dat wetsontwerp dus over enkele weken bespreken. Het voorontwerp is volledig klaar en er is een positief advies van de Raad van State.

Het tweede wetsontwerp, over de uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschapswachten, werd vandaag in tweede lezing door de ministerraad goedgekeurd. Dat is intussen aangekondigd in een persbericht en op de website van Binnenlandse Zaken. Er komt ook een betere opleiding van de gemeenschapswachten, met aanvullende voorwaarden.

Die twee belangrijke wetsontwerpen zullen binnenkort in de Kamer of in de Senaat worden besproken en - naar ik hoop - worden aangenomen.

Natuurlijk ben ik het volstrekt eens met het standpunt van senator De Padt over een betere samenwerking inzake veiligheid tussen de privésector en de openbare sector. Ik had daarover nog aanvullende voorstellen, maar jammer genoeg kreeg ik daarvoor van enkele partijen, waaronder Open Vld, geen steun. Dat was een politieke keuze. Ik heb steeds gepleit voor samenwerking inzake veiligheid tussen de privésector en de openbare sector, alsook voor het sluiten van een protocolakkoord tussen politie en de gemeenschapswachten enerzijds en de privésector anderzijds.

Binnenkort zal ik in mijn algemene beleidsnota een reeks nieuwe initiatieven om die samenwerking te versterken aankondigen.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Het antwoord van de minister is nogal algemeen en vrijblijvend. We kijken uit naar haar wetsontwerp over de private veiligheid. Ik hoop dat daaruit voluntarisme zal blijken, en de minister een aantal taken bij de politie weghaalt, zodat de capaciteit van de politie voor het vervullen van haar kerntaken verhoogt.

Als burgemeester en voorzitter van een politiezone maak ik het bijna dagelijks mee dat bijvoorbeeld jongeren met een combi naar een jeugdrechter moeten worden gebracht. Twee politiemensen moeten dan een halve dag wachten om die persoon daarna terug te brengen. Dergelijke taken, en bijvoorbeeld ook de bijstand aan gerechtsdeurwaarders en het bevoorraden van flitspalen, kunnen evenzeer aan privéfirma's worden uitbesteed. Op die manier kan de politie zich meer bezighouden met het bestrijden van criminaliteit.

Tevens kijken we uit naar haar perstekst van vandaag over de gemeenschapswachten. Persoonlijk ben ik van mening dat we op dat vlak voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Gemeenschapswachten mogen geen "politieagenten light" worden. We moeten ervoor zorgen dat de gemeenschapswachten, ook al zijn ze goed opgeleid, niet te veel bevoegdheden krijgen om de burger te verbaliseren, zonder dat de beginselen van de rechtsstaat, zoals het recht van verdediging, in acht worden genomen.

Ik vraag de minister ook de werking van de politie te optimaliseren. Ik verwijs naar de voorstellen van de commissaris-generaal, mevrouw De Bolle, die de steun genieten van de federale politieraad. De minister had daarover een andere visie, waarmee niet iedereen het eens is. Ik hoop dat een vergelijk kan worden gevonden, zodat de politiewerking geoptimaliseerd kan worden in een goede verstandhouding. Dat zou de efficiëntie ten goede komen.