5-2258/4

5-2258/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIĖN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de grondwet.

Art. 2

Artikel 108 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, gewijzigd bij de wet van 8 maart 2009, wordt aangevuld met de bepaling onder j), luidende :

« j) de berekening van een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie alsook de integratie ervan in de bestaande publicaties van de gebruikelijke economische indicatoren. Deze set aanvullende indicatoren moet voldoen aan de volgende principes :

— de aanvullende indicatoren worden ingedeeld in een zo beperkt mogelijk aantal categorieėn of hoofdindicatoren;

— de indeling van de aanvullende indicatoren wordt gebaseerd op de indeling gehanteerd in het finale rapport Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development van het European Statistical System Committee;

— de selectie van indicatoren wordt in het bijzonder gebaseerd op de werkzaamheden in het kader van Europesee Unie « GDP and beyond » (Eurostat; Quality of Life). Deze selectie kan eventueel worden aangevuld met indicatoren die specifieke nuttig zijn voor de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten;

— de bevoegde overheidsdiensten en het Belgische middenveld worden verzocht om actief deel te nemen aan het uitwerken van die aanvullende indicatoren, in overleg met de diensten van Eurostat en de OESO;

— voor elk van de geselecteerde indicatoren dient de set van indicatoren te worden weergegeven per inkomenscategorie van de bevolking. Hiertoe moet de bevolking onderverdeeld worden in voor de betreffende indicatoren relevante categorieėn. »

Art. 3

Artikel 109 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 8 maart 2009, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende :

« § 5. Het INR vertrouwt aan het Federaal Planbureau de berekening toe van een nieuwe set aanvullende indicatoren, als bedoeld in artikel 108, j), van deze wet. »

Art. 4

Artikel 116 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 8 maart 2009, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Voor de taken bedoeld in artikel 108, j), van deze wet worden de publicaties van de resultaten jaarlijks in een publieke zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken. De Kamer evalueert de evolutie van de resultaten, evenals de indeling en methodologie van de aanvullende indicatoren. Een samenvatting van de resultaten maakt deel uit van het jaarverslag van de NBB betreffende de financiėle en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. »