5-251COM

5-251COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 22 OCTOBRE 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les répercussions de la sixième réforme de l'État sur l'organisation de la psychiatrie infantile et juvénile en Belgique» (no 5-3607)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Omdat de jeugdhulp meer geïntegreerd moet werken en er dus meer samenwerking zou moeten zijn over de organisaties heen komt er binnenkort op Vlaams niveau een nieuw kaderdecreet inzake integrale jeugdhulp. De bedoeling hiervan is dat het kind of de jongere centraal komt te staan en dat hij, waar mogelijk liefst samen met zijn omgeving en in zijn eigen context, veel sneller en flexibeler de gepaste hulp of ondersteuning kan krijgen binnen de jeugdhulp.

De kinder- en jeugdpsychiatrie valt voorlopig echter buiten het decreet, omdat dat nog steeds een federale materie is. Bijgevolg kan de kinder- en jeugdpsychiatrie moeilijk worden afgestemd op het nieuwe Vlaamse decreet.

In het kader van de zesde staatshervorming werd nochtans het volgende afgesproken: "De volgende revalidatieovereenkomsten zullen naar de deelstaten worden overgeheveld: NOK, PSY, verslaafden, slechthorenden, gezichtsstoornissen, psychosociale revalidatie voor volwassenen, functionele revalidatie, vroegtijdige stoornissen, interactie ouders kinderen, autisme, revalidatie-instellingen voor kinderen met een ernstige medisch-psychologische aandoening, instellingen voor motorische revalidatie."

Over de concrete invulling van deze afspraak, bestaat, zeker wat de kinder- en jeugdpsychiatrie betreft, nog veel onduidelijkheid. Kan de minister hierover meer uitleg verschaffen? Valt de kinder- en jeugdpsychiatrie onder deze afspraak of blijft ze federaal, dus onder de vleugels van het RIZIV? Indien ze zal worden overgeheveld, wanneer moet de overdracht dan afgerond zijn? Heeft de minister met de regionale ministers bevoegd voor Welzijn al overleg gepleegd over de toekomst en de plaats van de kinder- en jeugdpsychiatrie na de zesde staatshervorming?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Er is contact met het kabinet van Vlaams minister Vandeurzen om erop toe te zien dat er coherentie is tussen ons ontwerp inzake de hervorming en het Vlaams decreet over integrale jeugdhulp. Dat is absoluut noodzakelijk.

Het redactiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende autoriteiten en experts. In de lente van 2014 zal het comité een gids voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren aan alle ministers voorstellen.

Op pagina 37 van het voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming, Stuk Senaat 5-2232/1, staan de revalidatieovereenkomsten die op 1 juli 2014 naar de deelstaten zullen worden overgeheveld. De administraties van de federale overheid en van de deelstaten bereiden een protocol voor de overgangsperiode voor.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - De minister zei dat de revalidatiecentra naar de deelstaten zullen worden overgeheveld, maar dat had ik zelf ook al gezegd. Mijn vraag was of ook de kind- en jeugdpsychiatrie zal worden overgeheveld. Dat is mij niet duidelijk en daar heb ik geen antwoord op gekregen.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Dat kan, want er bestaan diverse mogelijkheden. Sommige revalidatieprogramma's inzake kind- en jeugdpsychiatrie worden overgeheveld.