5-122

5-122

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over ęhet bezoek van de minister aan de Verenigde StatenĽ (nr. 5-1147)

De voorzitter. - De heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken, antwoordt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De heer Geens is een uitstekende minister van FinanciŽn, maar niet zo geschikt om zijn collega De Crem te vervangen naar aanleiding van mijn mondelinge vraag.

Blijkbaar werd mijn secretariaat erover ingelicht dat minister De Crem niet aanwezig kon zijn. Ik neem aan dat die mededeling pas vandaag is gebeurd, aangezien ik sinds vanochtend steeds in vergadering was. Mijn vragen zijn nochtans van dien aard dat ze moeilijk door iemand anders te beantwoorden zijn.

Het lijdt uiteraard geen twijfel dat de heer Geens formeel gesproken kan antwoorden op de vraag of de minister het parlement en de regering heeft geÔnformeerd over het doel van diens reis naar de Verenigde Staten. Maar ik wilde de minister ook ondervragen over een meer deontologisch probleem. Ook daarin is de heer Geens zonder twijfel goed. Alleen weet ik niet of hij de rol van schoonmoeder of deontologische scheidsrechter wil spelen.

Hoe dan ook zal ik mijn vraag stellen.

Stel dat minister De Crem grote belangstelling heeft voor een functie als die van secretaris-generaal van de NAVO en die functie als zijn uitgelezen internationale roeping beschouwt. Als de minister dat werkelijk ambieert, ligt het voor de hand dat hij daartoe met enkele mensen contact wil opnemen en in de bovenste la wil liggen bij zijn Amerikaanse collega's.

Stel dat de minister dat met zijn vrouw en vrienden heeft besproken.

Stel dat hij tot het besluit is gekomen dat hij als secretaris-generaal van de NAVO, zonder dat hij naar het buitenland hoeft te verhuizen, een internationale baan met prestige zou kunnen uitoefenen, met nog net iets meer prestige dan die van federaal minister zelfs. Het prestige van een federale minister is namelijk vergankelijk - ik kan ervan meespreken - maar secretaris-generaal van de NAVO is men voor de rest van zijn leven. Ook als hij de job niet meer uitoefent, blijft de hele wereld hem erkennen en als "een heel grote" beschouwen.

Het kan ook zijn dat ons land het nuttig acht dat een Belg secretaris-generaal van de NAVO wordt, al was het maar om tegemoet te komen aan mijn wens, en ongetwijfeld die van andere collega's, om die raketten zo snel mogelijk uit ons land te laten verdwijnen. Misschien heeft de minister wel bij zichzelf gedacht dat hij dat alleen kan realiseren door secretaris-generaal van de NAVO te worden.

Veronderstel dat dat de ambitie is en dat er in de regering zelfs over gepraat is, hoe moeten we dat dan aanpakken? En nu ben ik heel serieus. Kan een minister de middelen waarover hij beschikt, voor die persoonlijke doelstelling aanwenden? Kan hij met het oog op zijn internationale carriŤreplanning de hele wereld rondreizen en zelfs verscheidene keren naar Afghanistan gaan? Kan hij zonder echte agenda, behalve dan de verborgen agenda, zomaar over en weer naar de Verenigde Staten vliegen? Is dat deontologisch correct?

Het is mogelijk dat wij dat als land de investering waard vinden, maar dan wil ik daar wel openheid over en die is er vandaag niet. Dat stuit ons een beetje tegen de borst.

De heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken. - Voor ik zijn antwoord voorlees, wil ik toch opmerken dat ik de heer De Crem altijd als "een heel grote" heb beschouwd. Hij is een van de weinige mensen bij wie ik altijd omhoog moet kijken.

Dan kom ik nu het antwoord van de minister van Landsverdediging.

Zowel de planning als de uitvoering van het routinebezoek is in alle transparantie verlopen. De minister wijst erop dat zijn afwezigheid voor het werkbezoek aan mijn collega, de minister van Defensie van de Verenigde Staten, Chuck Hagel, vooraf werd aangekondigd bij Kamer en Senaat en bij de eerste minister, geheel volgens de geldende richtlijnen. Het zal trouwens ook niet verbazen dat elke dienstverplaatsing van de minister van Landsverdediging op een dergelijke voorgeschreven manier wordt aangekondigd bij het parlement en bij de eerste minister. Tot zover het aspect "onaangekondigd" of "geheim" karakter van dit en eventuele andere werkbezoeken. Het werkbezoek was trouwens zo geheim dat op de website van de minister van Landsverdediging dagelijks een verslag van de werkzaamheden werd gepubliceerd.

Ondertussen heeft men in de pers kunnen vernemen dat de minister voor de eerste keer een onderhoud kon hebben met zijn nieuwe Amerikaanse ambtsgenoot, die zich positief heeft uitgelaten over de belangrijke rol die BelgiŽ speelt bij veiligheidskwesties in verschillende delen van de wereld. De woordvoerder van het Pentagon verklaarde dat BelgiŽ door zijn inzet zowel in het kader van bilaterale opdrachten als binnen de VN, de NAVO en de Europese Unie wezenlijk bijdraagt aan het behoud van de vrede en de veiligheid.

De minister van Landsverdediging was ook aanwezig op een vergadering van het Centrum voor strategische en internationale studies, waar zijn Amerikaanse ambtgenoot stelde dat ook hun defensie zich ten aanzien van de budgettaire realiteit moet reorganiseren. Het verslag van het verder verloop en andere informatie over het bezoek kan de heer Anciaux opvragen bij de terugkeer van de minister van Landsverdediging of, zoals al gesuggereerd, op de website van de minister terugvinden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Transparantie is voor mij net iets meer dan alleen maar zeggen dat men in de Verenigde Staten vertoeft. Transparantie betekent ook dat men vooraf het reisdoel toelicht. Een reis omschrijven als een routinebezoek en naar een blog verwijzen is voor mij onvoldoende.

De minister zegt dat hij internationaal wordt beschouwd als een expert inzake het herstructureren van de defensie en dat hem gevraagd werd om zijn ervaring te delen met zijn Amerikaanse collega, die ook voor een herstructurering staat. Als dat bericht correct is en als de Amerikaanse defensie fors wordt aangepakt, lijkt de reis van onze minister me nuttig besteed.

Ik wens echter ook openheid te krijgen over de vraag of minister De Crem kandidaat is voor de functie van secretaris-generaal van de NAVO. Mogelijk kunnen we zijn kandidaatstelling met het hele land steunen, maar dan is er eerst een bespreking nodig. Discreet een campagne opzetten zonder dat het parlement op de hoogte is, vind ik niet correct.