5-121

5-121

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 OKTOBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over ęhet advies van de Vlaamse regering om takel- en andere diensten bij een ongeval op de pechstrook te laten rijdenĽ (nr. 5-1137)

De voorzitter. - Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, antwoordt.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Om het fileleed te verzachten heeft staatssecretaris Wathelet zich bereid verklaard het verkeersreglement aan te passen om takel- en andere diensten bij een ongeval op de pechstrook te laten rijden. Daarvoor is het advies van de verschillende regionale overheden vereist. De mobiliteitssector heeft zelf al jarenlang verschillende voorstellen gedaan om iets te doen aan de files. Staatssecretaris Wathelet heeft de gewestregeringen om advies gevraagd. De Vlaamse regering heeft enkele dagen geleden een positief advies uitgebracht voor het gebruik van de pechstrook door takel- en andere diensten die door de politie bij een ongeval worden opgeroepen. Naast de hulpdiensten zelf kan het dus ook gaan om begrafenisondernemers of verkeersdeskundigen, die worden opgeroepen. Er moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld, zoals het gebruik van de oranjegele knipperlichten. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring hebben we echter meer nood aan een degelijk ongevallenbeheer, met een centrale meldkamer. Dit is een spoor waarover een werkgroep zich kennelijk al drie jaar buigt, tot nog toe zonder concrete bevindingen.

Tegen wanneer verwacht staatssecretaris Wathelet de adviezen van de andere gewestregeringen, of heeft hij ze ondertussen al ontvangen? Wat zouden de gevolgen zijn van een negatief advies van het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Tegen wanneer denkt de staatssecretaris dat het aangepaste verkeersreglement in werking zal treden indien alle adviezen positief zijn? Zijn de adviezen van de gewestregeringen bindend? Wat gebeurt er indien ťťn gewestregering een negatief advies zou geven?

Hoe staat de staatssecretaris tegenover het creŽren van een centrale meldkamer om een beter beheer van ongevallen mogelijk te maken en het fileleed te verminderen en wat is de huidige stand van zaken van de besprekingen?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik lees het antwoord van de staatssecretaris.

Normaal gezien hebben de gewesten zestig dagen tijd om een advies uit te brengen over de ontwerpen van reglementering inzake verkeer en vervoer. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het verkeersreglement, meer bepaald betreffende het gebruik van de pechstrook door de takeldiensten, werd op 18 juli 2013 naar de gewesten verzonden. De termijn van zestig dagen is dus reeds lang verstreken. We moeten echter ook rekening houden met het feit dat het advies in de vakantieperiode werd gevraagd. Het Vlaams Gewest heeft op 18 oktober een positief advies uitgebracht en ondertussen hebben we ook het advies van de Raad van State ontvangen. Ook aan het advies van het Waals Gewest wordt gewerkt, en zodra het is ingediend, zal het ontwerp van koninklijk besluit aan de Koning worden voorgelegd, zodat het gepubliceerd kan worden. De staatssecretaris verwacht geen negatief advies van WalloniŽ of Brussel, aangezien de voorgestelde oplossing reeds vroeger besproken werd in de werkgroep betreffende de invoering van een nieuw verkeersreglement. Het is in elk geval de bedoeling het koninklijk besluit nog dit jaar in werking te laten treden.

De vraag omtrent de centrale meldkamer voor incidenten en noodgevallen valt niet zozeer onder de bevoegdheid van Mobiliteit dan wel onder die van Binnenlandse Zaken. Er werd reeds werk gemaakt van de centralisering van de oproepen en de verwittiging van de diverse hulpdiensten door de oprichting van de CIC's, de communicatie- en informatiecentra, die instaan voor de dispatching naar de politie en de hulpdiensten.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Van de gewestregeringen wordt een positief advies verwacht, wat betekent dat we nog dit jaar een wijziging van het verkeersreglement via koninklijk besluit mogen verwachten, zodat takel-, hulp- en andere diensten sneller ter plaatse raken. Hoewel deze maatregel niet alle problemen zal oplossen, helpt hij wel het fileleed te verzachten.

Ik had van de minister graag vernomen of de maatregel zich beperkt tot het rijden over de pechstrook. Zullen ook andere bepalingen worden gewijzigd?

De voorzitter. - Dat behoort niet tot de bevoegdheid van de minister.

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - In dat verband zal ik navraag moeten doen.

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a). - Dat interesseert me, gelet op de talrijke voorstellen van de sector zelf. Heel wat maatregelen daaromtrent moeten op federaal niveau worden genomen, waarbij de gewesten alleen advies mogen uitbrengen. Als het verkeersreglement toch bij koninklijk besluit wordt gewijzigd met het oog op het inkorten van de files, kunnen tegelijkertijd meerdere maatregelen worden genomen. Ik weet echter ook wel dat dit een specifieke materie is voor staatssecretaris Wathelet.