5-2257/2

5-2257/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

22 OKTOBER 2013


Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER VERSTREKEN


I. INLEIDING

De commissie heeft deze wetsontwerpen besproken tijdens haar vergadering van 22 oktober 2013.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het Akkoord met de regering van Montserrat en de Overeenkomst met Anguilla hebben tot doel inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden op verzoek uit te wisselen respectievelijk tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montserrat en tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla. Deze uitwisseling van inlichtingen, met inbegrip van bankgegevens, vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiŽnte manier ter bescherming van de nationale belastinggrondslag en ter bestrijding van schadelijke belastingpraktijken.

Het sluiten van dit Akkoord en deze Overeenkomst kadert in een proces waarbij BelgiŽ met zoveel mogelijk Staten en jurisdicties akkoorden wil sluiten die voorzien in de uitwisseling van fiscale inlichtingen, met inbegrip van bankgegevens, volgens de standaard die is ontwikkeld door de OESO.

Het Akkoord en de Overeenkomst zijn grotendeels gebaseerd op het OESO-model van akkoord inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

De voornaamste karakteristieken ervan zijn :

— het Akkoord en de Overeenkomst hebben, voor wat BelgiŽ betreft, betrekking op de vier inkomstenbelastingen (de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de reehtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners) en de belasting over de toegevoegde waarde; de Overeenkomst met Anguilla heeft ook nog betrekking op de successierechten, het recht op overgang bij overlijden en de registratierechten op schenkingen onder levenden;

— het Akkoord en de Overeenkomst voorzien in de uitwisseling van inlichtingen (op verzoek) die naar verwachting relevant zullen zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de door de akkoorden beoogde belastingen;

— het Akkoord en de Overeenkomst voorzien uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen in het bezit van onder meer banken en andere financiŽle instellingen;

— het Akkoord en de Overeenkomst bepalen uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen;

— het Akkoord en de Overeenkomst bevatten specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een (grensoverschrijdende) belastingcontrole in de partnerstaat;

— een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het verzoek niet conform het Akkoord of de Overeenkomst werd ingediend, indien de verzoekende partij niet alle op haar eigen grondgebied beschikbare middelen heeft aangewend om de inlichtingen te verkrijgen zonder dat zulks tot onevenredige moeilijkheden zou leiden, of indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd zou zijn met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien het verstrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou onthullen en kan een partij niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliŽnt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken;

— er zijn in het Akkoord en in de Overeenkomst strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan diegene die zijn voorzien in het akkoord of de Overeenkomst, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte Staat;

— een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het Akkoord of de Overeenkomst. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.

III. STEMMINGEN

1. Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (nr. 5-2257/1)

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

2. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (nr. 5-2262/1)

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Johan VERSTREKEN. Karl VANLOUWE.

Teksten aangenomen door de commissie

Wetsontwerp houdende instemming met het akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (nr. 5-2257/1)

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 5-2257/1 — 2012/2013).

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (nr. 5-2262/1)

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 5-2262/1 — 2012/2013).