5-2246/2

5-2246/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

22 OKTOBER 2013


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW DOUIFI


I. INLEIDING

De commissie heeft deze wetsontwerpen besproken tijdens haar vergadering van 22 oktober 2013.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Titel I van deze Overeenkomsten bevat een aantal algemene bepalingen, zoals begripsomschrijvingen, het materieel en persoonlijk toepassingsgebied van de overeenkomsten, principes van gelijke behandeling van de respectieve onderdanen, bepalingen die de uitvoer van prestaties regelen en ten slotte verminderings- of schorsingsclausules.

Titel II bevat bepalingen met het oog op de vaststelling van de toepasselijke wetgeving. De algemene regel is de verplichte onderwerping ten opzichte van de sociale zekerheid van het land op het grondgebied waarvan de beroepsactiviteit uitgeoefend wordt.

Titel III bevat bijzondere bepalingen betreffende de prestaties : bepalingen die handelen over ziekte en moederschap, over arbeidsongevallen en beroepsziekten, over ouderdom, overlijden en invaliditeit, waaronder bepalingen die betrekking hebben respectievelijk op de Belgische en Montenegrijnse prestaties en op de Belgische en Servische prestaties, evenals bepalingen die handelen over gezinsbijslag en over werkloosheid.

Titels IV en V betreffen de diverse, overgangs- en slotbepalingen en bevatten de gebruikelijke bepalingen op het gebied van wederzijdse administratieve hulp, van indiening van aanvragen, van vrijstelling van registratierecht of van administratieve beroepen.

De Overeenkomsten treden in werking op de eerste dag van de derde maand nadat de betrokken landen aan elkaar hebben laten weten dat de interne juridische formaliteiten vervuld zijn. Ze treden in de plaats van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid ondertekend op 1 november 1954 tussen de F.V. JoegoslaviŽ en het Koninkrijk BelgiŽ.

III. STEMMINGEN

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (nr. 5-2246/1)

De artikelen 1, 2 en 3, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (nr. 5-2247/1)

De artikelen 1, 2 en 3, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Dalila DOUIFI. Karl VANLOUWE.

TEKSTEN AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE

1. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010; nr. 5-2246/1

De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 5-2246/1 — 2012/2013).

2. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010; nr. 5-2247/1

De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 5-2247/1 — 2012/2013).