5-114

5-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-2222) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Fauzaya Talhaoui voor een mondeling verslag.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), corapporteur. - Het voorliggende ontwerp gaat over de uitvoering van drie Europese richtlijnen, respectievelijk uit 2002, 2005 en 2006, over de verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector van de elektronische communicatie, de zogenaamde datarichtlijnen. Gisteren heeft de Kamer het ontwerp naar de Senaat overgezonden en deze ochtend is het besproken in de commissie voor Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van het debat in de Kamer nogmaals toegelicht waarover het wetsontwerp gaat. Het ontwerp heeft op geen enkele wijze betrekking op het bewaren van de inhoud van de communicatie, maar enkel op de data die de operatoren thans bijhouden. Het gaat dus veeleer om de bewaring van communicatiegegevens via internet, internettelefonie en e-mailverkeer. Het ontwerp bepaalt de termijn van bewaring op twaalf maanden.

Ook vandaag bevat artikel 126 van de telecomwet reeds de verplichting data te bewaren met het oog op het opsporen en beteugelen van strafbare feiten.

Het huidige ontwerp voorziet eveneens in het beteugelen van kwaadwillige oproepen naar nooddiensten, maar ook dat is niet nieuw.

Ten slotte zal een evaluatieverslag aan het parlement worden overgezonden.

Tijdens de algemene bespreking hebben verschillende leden het woord genomen.

Mevrouw Maes van de N-VA-fractie had vragen bij de zeer ruime bevoegdheden die het ontwerp aan de Koning toekent in verband met de definitie van de gegevens ter identificatie van de eindgebruikers, de gebruikte communicatiediensten en de gebruikte eindapparatuur. Zij betreurt dat de Koning dat allemaal moet regelen, terwijl deze taak normalerwijze een prerogatief is van het parlement.

Net zoals meerdere andere commissieleden had ze ook vragen bij de termijn van twaalf maanden. In de richtlijn had de Europese Commissie voorgesteld om bij de implementatie een termijn tussen zes en vierentwintig maanden te hanteren. In het ontwerp wordt geopteerd voor een termijn van twaalf maanden.

Collega Hellings gaf heel wat kritische opmerkingen bij het ontwerp en diende enkele amendementen in. Zo vroeg hij zich af of het wetsontwerp niet in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, over het privéleven, en waarom we niet hebben gekozen voor de termijn van zes maanden, zoals de Europese Commissie voorstelt.

Hij vergeleek het ontwerp met gelijkaardige wetten in andere landen. Heel wat grondwettelijke hoven, meer bepaald in Roemenië Bulgarije, Tsjechië en Duitsland, hebben immers kanttekeningen gemaakt bij het feit dat de richtlijn en de omzetting ervan in nationale wetgeving de grenzen van de grondrechten aftasten.

Hij vroeg zich ook af of hotspots aan de regelgeving worden onderworpen en of de privacy dan niet nog meer wordt geschonden. Hij vroeg ook of de procureur en de onderzoeksrechter niet veel vlugger moeten worden betrokken bij het bewaren en opvragen van de data. Hij wees ook op het algemene principe van proportionaliteit, finaliteit en subsidiariteit, dat altijd van kracht is bij het aftoetsen van grondrechten.

Collega Daems stelde een vraag over het verschil tussen publieke internetadressen en privé-e-mailadressen.

Mevrouw Piryns vroeg zich af waarom deze wetgeving zo snel door het parlement moet worden gejaagd, een vraag waar we eigenlijk allemaal een beetje mee zitten. Het gaat toch om een zeer fundamentele wetgeving waarvoor we de nodige tijd moeten nemen en die we aan een nader onderzoek zouden moeten onderwerpen.

De staatssecretaris heeft zo goed mogelijk op alle opmerkingen geantwoord. In verband met de bewaartijd en de privacy wees hij er ook op dat daardoor niet alleen bewijzen van schuld, maar ook van onschuld kunnen worden geleverd. Bovendien houden de verschillende telecomoperatoren al zo lang gegevens bij. Het wetsontwerp werkt nu de grijze zones weg en geeft duidelijke regels voor het bewaren van de gegevens.

De regering heeft geopteerd voor een bewaartermijn van twaalf maanden, omdat uit onderzoek is gebleken dat met een termijn van zes maanden maar 20 tot 25% van de gevallen kunnen worden opgelost, terwijl een termijn van twaalf maanden leidt tot een oplossingsgraad van meer dan 60%.

De staatssecretaris stelde ons bovendien gerust met de mededeling dat over twee jaar een evaluatieverslag aan het parlement zal worden voorgelegd. Op dat ogenblik wordt ook bepaald of de termijn van twaalf maanden al dan niet moet worden verlengd tot 24 maanden.

Na het antwoord van de staatssecretaris kwamen de amendementen van collega Hellings aan bod. Ik heb ze daarnet al aangehaald en hij zal ze ongetwijfeld zo meteen ook zelf bespreken. Geen van de amendementen werd aangenomen.

Het wetsontwerp in zijn geheel werd goedgekeurd met 9 stemmen voor en 2 tegen.

Voor het verslag werd vertrouwen gegeven aan de rapporteurs.

M. Benoit Hellings (Ecolo). - Je vais compléter ce qui vient d'être dit et faire un bref rappel, confiance ayant été faite au rapporteur.

Les principales objections d'Ecolo et de Groen portent bien entendu sur le timing. En octobre 2009, j'avais déjà posé une question sur la transposition de cette directive de 2006. Or c'est en juillet 2013 qu'on nous soumet un texte à la va-vite en tentant de nous le faire voter rapidement, sans débat parlementaire et sans auditions, notamment de la Commission de la protection de la vie privée. Le projet prévoit en effet de remettre partiellement en cause le droit fondamental à la vie privée.

Le timing est également malheureux puisque, d'une part, nous sommes en plein scandale PRISM et que, d'autre part, on nous propose un projet de loi de quelques articles seulement mais assorti d'une vingtaine de pages d'arrêtés royaux qui constituent la substance de la transposition. C'est malheureux quand on sait que la question de la vie privée doit essentiellement être réglée, conformément à l'article 22 de la Constitution, par une loi et donc par nous.

Par ailleurs, la transposition va beaucoup plus loin que ce que la directive nous impose de voter, notamment au sujet du contenu. Évidemment, la loi n'impose pas aux opérateurs de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d'internet de conserver le contenu des communications. Même si le secrétaire d'État a tenté de nous rassurer, une exception est quand même possible : gráce à une autre directive et donc une autre loi, on pourrait conserver durablement ces données du contenu. En tant que législateur, nous devons baliser l'application de cette directive pour permettre que seules les données de trafic et non le contenu soient conservées durant un an. Tel est le sens de l'amendement que j'ai déposé.

La durée nous pose également problème. La directive nous impose six mois contre douze pour le ministre. Nous avons eu une longue discussion sur le fait que la Computer Crime Unit estime que les données doivent être conservées pendant douze mois afin de lui permettre de résoudre davantage de crimes et de problèmes. Je viens de me procurer des informations provenant des opérateurs. Ceux-ci sont donc dans l'illégalité puisqu'ils ont déjà transmis certaines données. Belgacom, Telenet et Mobistar ont ainsi remis ces données pour la fin de 2009 : 69,3% des demandes concernent des délits vieux de zéro à trois mois, 22,7% concernent des délits vieux de trois à six mois et 4,1% des délits de six à neuf mois.

En d'autres termes, selon les opérateurs qui travaillent déjà aujourd'hui avec la police, plus de 90% des cas concernent des délits vieux de zéro à six mois. C'est donc une question de proportionnalité : on peut parfaitement contrer des délits et retrouver leurs auteurs tout en ne conservant ces données que six mois.

Se pose également la question du nombre de personnes qui ont accès à ces données. Je dépose à nouveau un amendement à ce sujet. Le projet prévoit en effet que la police, la Justice, la Sûreté de l'État et le service de médiation pour les télécommunications puissent avoir accès à ces données. Nous proposons que seules les directions de ces institutions y soient habilitées, selon une procédure administrative stricte. Il s'agit de vérifier que les données ne soient pas envoyées à tout-va, y compris à des personnes d'un niveau inférieur. En tous cas, la responsabilité de la demande des données doit incomber aux chefs de ces services et non à de simples fonctionnaires.

En effet, une commission d'enquête du Congrès américain est en train d'analyser les causes du scandale PRISM. Alors que 22 personnes seulement étaient au courant et utilisaient le logiciel PRISM, les données de ce dernier se sont retrouvées à la une des journaux du monde entier. Avec le présent projet, on ne sait pas qui aura accès à ces données. Imaginez dès lors le potentiel de fuites et donc d'atteintes à un droit fondamental pour nombre de citoyens. Tous les citoyens utilisent en effet leur téléphone, leur ordinateur et internet.

On assiste à un changement de paradigme. Au début, il fallait des indices, des débuts de preuves pour que la police et la justice soient amenées à essayer de confirmer ou d'infirmer ces débuts de preuves ou indices, pour enquêter ensuite sur la personne soupçonnée du délit ou du crime. C'est ce que permettent déjà les méthodes particulières de recherche et, entre autres, celles utilisées par la Sûreté de l'État et par la police fédérale.

Ici, on fonctionne à l'envers. On collecte d'abord l'entièreté des données et on introduit ces données dans des logiciels pour en tirer des probabilités sur la culpabilité éventuelle des personnes. Cela signifie que l'on considère dès lors a priori que tout le monde pourrait être coupable et qu'il est donc nécessaire de collecter les données sur tout le monde. Or, en possession d'un indice, notre législation permet déjà de mettre quelqu'un sur écoute, en respectant des balises strictes, à la demande d'un procureur ou d'un juge d'instruction.

Ce projet vise à poursuivre des infractions graves ; nous avons toutefois introduit un amendement pour préciser le type d'infractions qui devait être poursuivi.

Je terminerai en citant une représentante démocrate au Congrès des États-Unis, Mme Zoe Lofgren : « La NSA, dans le cas de PRISM, collectait des métadonnées, numéros appelés, durées d'appel, ... de millions d'Américains. Or la loi américaine qui prévoyait en 1978, après le scandale du Watergate, la possibilité de mettre sur écoute et de collecter des données, ne l'autorisait que s'il y avait une suspicion sur une personne susceptible de se livrer à des activités terroristes ou à des crimes. En collectant des données comme s'il s'agissait d'une botte de foin gigantesque dans laquelle se cache une aiguille, la NSA va trop loin. La seule justification des services de renseignement pour détenir ces millions de données est qu'elles peuvent être utiles. »

Cette loi est paradoxale. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont payer leur propre surveillance puisqu'il est évident que l'entretien et la mobilisation des serveurs pour conserver les données pendant douze mois vont coûter de l'argent aux opérateurs qui répercuteront évidemment ce coût dans la facture du client.

La majorité votera en connaissance de cause !

M. Alain Courtois (MR). - Comme à chaque fois que l'on parle des écoutes, je voulais profiter de ce débat pour revenir avec une de mes préoccupations importantes. Nous sommes un des rares pays où les opérateurs de télécommunications facturent le coût des écoutes au département de la Justice. J'estime que ce n'est pas normal ; les opérateurs devraient assumer ces coûts au titre de la solidarité nationale.

M. Benoit Hellings (Ecolo). - Votre intervention, monsieur Courtois, montre le manque de compréhension des sénateurs des dispositions que nous sommes en train de voter.

Le coût d'utilisation des méthodes particulières de recherche ou des méthodes de recueil de données par la police fédérale et par la Sûreté est à charge des contribuables, ce qui est tout à fait normal.

Cependant, le projet en discussion, ne concerne pas la mise sur écoute d'une personne qui est soupçonné d'un crime, mais de la collecte de données sur tous les citoyens qui utilisent le réseau de téléphonie mobile, de téléphone fixe et l'internet. C'est très différent, monsieur Courtois.

Dans ce cas-ci, ce seront les opérateurs qui paieront et qui répercuteront sur leurs clients le coût d'un service que l'État leur demande, celui d'aller à la pêche au cas par cas, selon des règles insuffisamment strictes. Les citoyens vont donc payer leur propre mise sous surveillance.

M. Alain Courtois (MR). - Je voudrais dire à M. Hellings qu'en vertu de mon expérience professionnelle passée, je sais très bien comment se déroulent les mises sur écoute. Chaque fois que la discussion porte sur ce sujet, je précise qu'à mes yeux, les opérateurs n'ont pas à envoyer de factures aux magistrats instructeurs ou aux parquets. Cette pratique détonne par rapport à d'autres pays. Je me place dans le cadre des écoutes dites légales, encadrées dans les formes par un réquisitoire. Il n'y a pas lieu d'imputer ces frais au département de la Justice.

-De algemene bespreking is gesloten.