5-114

5-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (van mevrouw Inge Faes c.s.; Stuk 5-1633)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «de werklastmeting voor het arrondissement Brussel» (nr. 5-1106)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de nieuwe uitbraak van gevechten in Noord-Kivu» (nr. 5-1104)
Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de veiling van de 800 MHz-band en de monitoring» (nr. 5-1110)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «de indiening van de aanvraag bij het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco» (nr. 5-1103)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het nieuwe akkoord inzake het Gewestelijk Expresnet» (nr. 5-1105)

Wetsontwerp betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Stuk 5-2192) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Stuk 5-2193)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de prospectie de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Stuk 5-2192) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Stuk 5-2193)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de minister van Justitie over «het uitvoeren van DNA-analyses in München» (nr. 5-1107)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de uitspraak in kort geding met betrekking tot de internering» (nr. 5-1109)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de Afghaanse onderdanen die illegaal in België verblijven» (nr. 5-1102)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de legionellabesmettingen in vakantieverblijven» (nr. 5-1101)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het coronavirus en de pelgrimstocht naar Mekka» (nr. 5-1108)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de medicijnen op de Belgische markt» (nr. 5-1111)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over «de verkoop van schilderijen door het museum Van Buuren» (nr. 5-1100)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «een voor het publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst» (nr. 5-1112)

Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 5-2214) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 5-2215)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (Stuk 5-2220) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Stuk 5-2222) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Stuk 5-2224) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur (Stuk 5-2216) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel (Stuk 5-2217) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur (Stuk 5-2216) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel (Stuk 5-2217) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen (Stuk 5-2227) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 5-2218) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Stuk 5-2219)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen (Stuk 5-2221) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende de Spoorcodex (Stuk 5-2210) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van (...) houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2211)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende de Spoorcodex (Stuk 5-2210) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van (...) houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2211)

Wetsontwerp tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Stuk 5-2225) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (Stuk 5-2229) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Stuk 5-1189)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (van mevrouw Inge Faes c.s.; Stuk 5-1633)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heren Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts; Stuk 5-2159)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (Stuk 5-2213) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Colombia (van mevrouw Olga Zrihen; Stuk 5-1833)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (Stuk 5-2205)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering