5-243COM

5-243COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 9 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique sur «la sélection informatisée des dossiers fiscaux» (no 5-3817)

M. le président. - M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Begin juni berichtte de krant De Standaard over de opgedreven controles van de fiscus op onder meer de belastingaangiften van bedrijfsleiders en zelfstandigen. Onder de subtitel "Computer kiest" meldde de krant dat "alle dossiers die gecontroleerd worden, centraal door de computersystemen geselecteerd worden, op basis van hun risicoprofiel", wat "er niet alleen voor zorgt dat alle belastingplichtigen een gelijke behandeling genieten, maar ook een grotere efficiëntie behaald wordt". Dat lijkt een mooi resultaat, maar ik heb daar toch enkele vragen bij.

Sinds wanneer gebruikt de ficus die computergestuurde selecties? Was er voorafgaand een proefproject? Hoe werd dit model uitgetekend? Werd hierbij een beroep gedaan op de jarenlange ervaring van de controleurs?

Wordt dit selectiemodel regelmatig geëvalueerd? Zijn al verfijningen aangebracht in dit model, en zijn er zichtbare resultaten? Indien tot nu toe geen wijzigingen of evaluaties zijn gebeurd, over welke elementen beschikt de minister dan om er zeker van te zijn dat dit niet nodig is?

Wordt eenzelfde selectiemodel gebruikt voor vennootschapsbelastingen, personenbelastingen en BTW, of bestaan hiervoor verschillende modellen? Indien de modellen verschillend zijn, is er dan een interactie tussen hen of niet?

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - In het operationele plan 2013, dat past in het managementplan 2012-2017 van de hele FOD Financiën, staat dat de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) een aantal strategische doelstellingen wil realiseren. Daaronder zijn begrepen het stimuleren van de compliance en de optimalisatie van controles met garantie op gelijke behandeling.

Door de steeds toenemende informatisering en het gebruik van datamining- en analysetechnieken slaagt de administratie er steeds beter in ondernemingen met risicogedrag te detecteren en het individuele en collectieve aangiftegedrag van belastingplichtigen in kaart te brengen, ongeacht tot welke economische sectoren ze behoren.

De administratie maakt reeds sedert een tiental jaar gebruik van een dataminingtool die wordt gevoed door btw-gegevens en gegevens van Douane & Accijnzen waaruit ook indicatoren blijken die relevant zijn voor inkomstenbelastingen. In totaal werden twaalf modellen ontworpen die diverse activiteitensectoren of themagerichte groepen van belastingplichtigen beogen. Die modellen werden samengesteld met medewerking van ervaren controleurs en werden in het verleden al verschillende keren aangepast en verbeterd. Door het gebruik van AID-technieken (Automatic Interaction Detection) is er een wisselwerking tussen de verschillende modellen.

Daarnaast worden gerichte controles uitgevoerd op basis van centraal uitgevoerde selecties, gebaseerd op specifieke selectieprofielen.

Die selectieprofielen zijn verschillend naargelang van de beoogde doelgroep en de aard van de belasting (vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw). Voor het opstellen van de profielen wordt eveneens een beroep gedaan op experts die heel wat ervaring hebben met controles die worden verfijnd op basis van de feedback van de uitgevoerde controles.

De vragen van mevrouw Maes hoor ik ook vaak van ambtenaren op het terrein. Om te bepalen welke ondernemingen moeten worden gecontroleerd kan het dus nuttig zijn niet alleen op computertechnieken voort te gaan, maar ook op het fingerspitzengefühl van de ambtenaren van de fiscus. Ik zal de administratie vragen daarmee rekening te houden.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het lijkt me inderdaad nuttig beide methodes te combineren. De computer biedt heel veel mogelijkheden, maar het instinct van de belastingcontroleurs mag zeker niet worden onderschat.