5-242COM

5-242COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 9 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de l'Emploi sur «le démembrement des agences locales pour l'emploi» (no 5-3350)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Zelfstandigenorganisatie UNIZO heeft beslist geen vertegenwoordigers meer af te vaardigen naar de raden van bestuur van de PWA's. De organisatie heeft dat officieel medegedeeld aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bijgevolg krijgt geen enkel lid van UNIZO toestemming om in naam van de organisatie in de raad van bestuur van een PWA te zetelen.

De reden is dat UNIZO de PWA's als uitdovend beschouwt en bijgevolg zijn leden voor andere zaken wil inzetten. Bestuurders die al namens UNIZO in de raden van bestuur van de PWA's zetelen, kunnen dat ook niet in eigen naam doen, omdat zij door UNIZO vanuit de Nationale Arbeidsraad naar de PWA's afgevaardigd zijn.

Daardoor wordt het moeilijk de PWA-besturen nog rechtsgeldig samen te stellen, aangezien de PWA's bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, enerzijds, en van de sociale partners, anderzijds. Een van die sociale partners beslist nu eenzijdig geen vertegenwoordigers meer af te vaardigende en dus moeten er in de organisaties van de andere sociale partners afgevaardigden worden gevonden.

Naast de praktische beslommeringen verstoort dit ook de evenwichtige samenstelling van de PWA's. Op vele plaatsen is de normale werking van de PWA's dan ook bedreigd. Ik beschouw dat als een uiterst ongelukkige wending in deze economisch moeilijke tijden, waar elke hulp om langdurige werkloosheid te bestrijden meer dan welkom is.

Ik had graag vernomen welke maatregelen de minister voorstelt om dit te verhelpen. Wil de regering de PWA's hervormen of laten uitdoven? Zal ze niets doen en deze ongezonde situatie verder laten bestaan? Worden de PWA's overgedragen aan de gewesten?

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - Pas nu begint de FOD WASO aanvragen tot goedkeuring van de nieuwe bestuursorganen van de PWA's te ontvangen. Dat is niet abnormaal, want de PWA's moeten immers een hele procedure doorlopen voor de herinstallatie van hun bestuursorganen. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van zes en twaalf jaar geleden zal de indiening van de dossiers pas de volgende maanden volop op gang komen.

Zoals de wet voorschrijft, wordt de vzw PWA paritair samengesteld: enerzijds, uit leden aangewezen door de gemeenteraad of gemeenteraden, met respect van de proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid, en, anderzijds, uit leden die de organisaties vertegenwoordigen die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad.

De vzw PWA telt minimaal twaalf en maximaal 24 leden. De gemeenteraad kan andere leden toevoegen met raadgevende stem. Zij worden niet in aanmerking genomen om te oordelen of de proportionaliteit gerespecteerd is.

Aangezien nooit een bepaalde vorm van proportionaliteit werd opgelegd, zijn alle systemen voor de berekening van de proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid mogelijk. De oppositie mag echter nooit worden geweerd in de vertegenwoordiging voor de vzw PWA. De delegatie van de gemeenteraad in de bestuursorganen van het PWA moet de samenstelling van de gemeenteraad weerspiegelen.

Elke organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad heeft recht op ten minste één mandaat in het PWA. De organisaties die zetelen in de NAR zijn ACV, ABVV, ACLVB, Boerenbond, VBO, UNIZO en unisoc. Indien ze alle hun mandaat opnemen, zal het PWA op zijn minst veertien leden moeten tellen met het oog op een paritaire samenstelling.

Het komt vaak voor dat een of meerdere NAR-organisaties hun mandaat in een PWA verzaken. In voorkomend geval kan het PWA, indien gewenst, het aantal leden nog altijd beperken tot twaalf, meer in het bijzonder zes leden van de NAR en zes leden van de gemeenteraad. Indien het minimumaantal leden wordt opgetrokken tot veertien, wordt het voor sommige PWA's moeilijker een geldige samenstelling te realiseren. Niets belet het PWA zijn ledenaantal te verminderen of te vermeerderen, zolang dit conform de reglementering gebeurt en het aantal tussen twaalf en 24 leden ligt.

De procedure voor de herinstallatie van de bestuursorganen van het PWA is duidelijk. Ze verschilt nauwelijks van de richtlijnen die de PWA's kregen bij de aanvang van de vorige PWA-legislaturen; dat heeft toen ook geen problemen opgeleverd. Bovendien is op de website van de FOD een FAQ gepubliceerd met de antwoorden op de meest voorkomende vragen over de samenstelling van de bestuursorganen van de PWA's.

Het PWA wordt al bijna twintig jaar op dezelfde manier en zonder problemen samengesteld. Ik zie dan ook geen reden om de regels inzake de berekening van de proportionaliteit te wijzigen.

De PWA's zullen worden geregionaliseerd. Zowel de middelen als het personeel zullen aan de gewesten worden overgedragen. Het lijkt me dan ook niet wenselijk de PWA's net vóór die geplande overdracht te hervormen. De regio's zullen beslissen of zij het bestaande PWA-stelsel wensen te behouden.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik heb geen vragen bij de proportionaliteit en de paritaire samenstelling. Met mijn vraag wilde ik er alleen de aandacht op vestigen dat UNIZO het niet meer nodig acht inspanningen te doen voor de PWA's. Daar maak ik me wel zorgen om. Niet alleen de gemeenteraad moet vertegenwoordigd zijn in het PWA, maar ook de sociale partners uit de Nationale Arbeidsraad. Bij de afgevaardigden van de sociale partners moet naar een evenwicht worden gestreefd tussen de vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Dat UNIZO blijkbaar geen interesse meer heeft, kan voor de PWA's op termijn een bedreiging vormen.

De minister is van mening dat er nog geen problemen rijzen voor de samenstelling van de PWA's. Zoveel te beter, maar de mensen op het terrein zijn bezorgd. Ik zal dit dossier alleszins blijven volgen.