5-234COM

5-234COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 18 JUIN 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et secrétaire d'État à la Régie des bátiments et au Développement durable sur «l'hébergement de la justice de paix du canton d'Overijse-Zaventem» (no 5-3620)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op 21 november 2012 stelde ik in deze commissie een vraag over de huisvesting van het vredegerecht van Zaventem. De staatssecretaris antwoordde toen dat de Regie der gebouwen in opdracht van de FOD Justitie een prospectie startte. Eind oktober 2012 werd een tiental brieven naar immobiliënkantoren verstuurd met de mededeling dat de Regie der gebouwen kantoorruimte voor het vredegerecht zocht, met vermelding van de criteria waaraan de gebouwen moeten voldoen.

De antwoorden op deze brieven werden tegen begin december 2012 verwacht, waarna ze in samenspraak met de FOD Justitie zouden worden onderzocht. Bij een valabel aanbod zou aan de Ministerraad een voorstel tot huur ter goedkeuring worden voorgelegd.

Aangezien al zes maanden zijn voorbijgegaan en het vredegerecht van Zaventem nog niet verhuisd is, had ik graag vernomen wat de huidige stand van zaken is in het dossier. Wanneer zal het vredegerecht van Zaventem eindelijk kunnen verhuizen naar een locatie die zowel voor de vrederechter, de griffiers en de personeelsleden als voor de rechtzoekende veilig en gezond is?

Hoe ver staat het met de algemene regeling die het kabinet uitwerkte voor de huisvestingsplicht van de vredegerechten? Heeft de FOD Justitie al een input gedaan? Werd het wetsontwerp ter zake al besproken op de Ministerraad? Wanneer zal het aan het Parlement worden voorgelegd?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Jammer genoeg beantwoordde geen enkel voorstel dat de Regie der gebouwen kreeg, aan de vooropgestelde criteria. Daarom werd in overleg met de FOD Justitie de perimeter uitgebreid naar de rand van Zaventem, waar in de buurt van de Leuvensesteenweg heel wat kantoorparken zijn. Hierop kreeg de Regie der gebouwen zo'n zeven voorstellen, die werden getoetst aan de criteria. Dat leidde tot een shortlist van twee gebouwen, waarvan uiteindelijk één werd aangehouden.

De onderhandelingen over de huurvoorwaarden zijn afgerond. De goedkeuringsprocedure van het huurvoorstel is lopende. De aanvangsdatum van de huurovereenkomst is afhankelijk van het ogenblik waarop het dossier in de Ministerraad wordt goedgekeurd. Op dat ogenblik zal de verhuurder starten met het uitvoeren van de inrichtingswerken, die drie maanden zullen duren. Als alles volgens planning verloopt, zal de Regie het gebouw in de loop van het najaar kunnen huren. Het dossier bevindt zich momenteel bij de Inspectie van Financiën.

Het voorontwerp van wet met betrekking tot de huisvestingsplicht van de vredegerechten werd op 14 maart 2013 goedgekeurd door de Ministerraad en aangepast aan het advies van de Raad van State. Het zal binnen afzienbare tijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Parlement.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mag ik uit het antwoord besluiten dat zowel het dossier van het vredegerecht van Zaventem als het ontwerp van wet, dat al door de Ministerraad werd goedgekeurd, nog vóór het reces aan het Parlement zal worden voorgelegd?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Het is inmiddels 18 juni en het reces laat niet lang meer op zich wachten. Beide dossiers staan los van elkaar. We stellen alles in het werk om het vredegerecht van Zaventem zo snel mogelijk op de nieuwe locatie te huisvesten. Het wetsontwerp zal allicht pas in de loop van het najaar worden afgewerkt. Kan het eerder, zoveel te beter.

(La séance est levée à 10 h 50.)